Одлуке о обустави поступка

Одлуке о обустави поступка

Линкови ка одлукама о обустави поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда PDF
19. 09. 2018. Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе PDF
28. 08. 2018. Јавна набавка-радови на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала PDF
02. 08. 2018. Јавна набавка мале вредности тонера, по партијама PDF
12. 07. 2018. Радови на санацији потпорног зида у станици Ужице путн. PDF
05. 07. 2018. PDF
05. 07. 2018. PDF
05. 07. 2018. PDF
05. 06. 2018. Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик PDF
01. 06. 2018. Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације PDF
21.05.2018. Ремонт нисконосеће друмске приколице ГОША НП 25 PDF
02.04.2018. Резервни делови и материјал за пружне телефонске уређаје PDF
26.03.2018. Услуга ремонта мењача ЗФ, ТАМ, ФАП PDF
20.03.2018. Набавка адвокатских услуга PDF
13.03.2018. Радови на на санацији пруге Предејане - Џеп, од км 316+000 до км 319+467 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека PDF
13.03.2018. Радови на санацији пруге Лозница - Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека PDF
12.03.2018. Услуга регистрације друмскух возила, по партијама PDF
12.03.2018. Набавка материјала за елементе огибљења, спиралне опруге, штицне, гибњеви, по партија 3 PDF
01.03.2018. Набавка резервних делова за информатичку опрему, по партијама, партија 2 PDF
23. 02. 2018. Набавка материјала за одржавање електровучних постројења (ПС,ПСН), партија 2 PDF
19. 02. 2018. Јавна набавка услуге оправке тешких моторних дрезина и тешке пружне механизације, по партијама PDF
08. 02. 2018. Услуга главне оправке ТМД PDF
08. 02. 2018. Набавка опреме и материјала за електрично растављање и секционисање контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz PDF
08. 02. 2018. Набавка стезаљки, клема и вијака за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz PDF
26. 01. 2018. Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материјала кроз тунел Врачар и остале објекте на подручју Београдског железничког чвора PDF
26. 01. 2018. Набавка софтвера за превођење PDF
26. 01. 2018. Електронске компоненте за СС и ТК лабараторије, партија 2 PDF
26. 01. 2018. Поправка и калибрација инструмената за мерење на телекомуникационим уређајима PDF
18.01.2018. Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама PDF
03.01.2018. Услуга израде техничке документације за санацију клизишта Ваљево - Ластра, од км 85+880 до км 85+910 PDF
03.01.2018. Materijal za rad mernih kola Insp 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50Hz, po partijama PDF
22.12.2017. Јавна набавка материјала и опреме за каблове у отвореном поступку, по партијама PDF
14.12.2017. Санација теменог свода, са израдом техничке документације тунела Т-64 на железничкој прузи (Београд)-Ресник-Врбница-Државна граница PDF
24.11.2017. Санација моста у км 117+097 пруге Сталаћ-Краљево-Пожега, са израдом техничке документације PDF
17.11.2017. Резервни делови и материјал за пружне телефонске уређаје , у отвореном поступку, по партијама, и то за Партију 1 – ЛБ и ЦБ телефони и резервни делови PDF
17.11.2017. Материјал и резервни делови за прегледе И сервисе , по партијама, и то за Партију 2 – филтери PDF
13.09.2017. Набавка друмских теренских возила PDF
12.09.2017. Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције путног прелаза у км 66+2017 железничке пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница PDF
05.09.2017. Делови за Плассер машине PDF
05.09.2017. Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км 328+292 на прузи Београд - Ниш PDF
05.09.2017. Стручно усавршавање запослених, Партије 1 и 3 PDF
31.08.2017. Колосечни прибор, Партија 1 PDF
30.08.2017. Материјал за хигијену, Партија 2 PDF
25.08.2017. Набавка једнополних растављача 25кV, 630A PDF
25.08.2017. Набавка услуга израде техничке документације за санацију подножног и теменог свода у десној и левој тунелској цеви тунела „Кнежевац“ пруге Београд ранжирна „А“- Распутница „Т“ Раковица од км 2+537,08 до км 5+268,00 (L=2730,92m) PDF
23.08.2017. Набавка услуге израде техничке документације, типских пројеката за санацију подножног и теменог свода у тунелима на прузи: Београд-Врбница-Државна граница PDF
01.08.2017. Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 2 PDF
01.08.2017. Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 1 PDF
14.07.2017. Набавка делова за двопуте багере PDF
14.07.2017. Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице PDF
03.07.2017. Набавка дистрибутора PDF
03.07.2017. Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100 Партија 4 PDF
07.06.2017. Услуга обезбеђења имовине, у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума PDF
30.05.2017. Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама, Партија 1 PDF
03.05.2017. Јавна набавка спољних гума PDF
28.12.2016 Услуга прегледа и главних оправки пружних возила и ревизије кочница PDF
17.11.2016 Санације кварова на 110kV далеководу 166/1 ТС Сремска Митровица 2 - ЕВП Мартинци PDF
15.11.2016 Јавна набавка услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених) PDF
2.11.2016 Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, по партијама PDF
28.10.2016 Јавна набавка мале вредности образаца PDF
28.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуге испитивање услова радне околине PDF
24.10.2016 Јавна набавка мале вредности образаца PDF
24.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуге испитивање услова радне околине PDF
28.09.2016 Јавна набавка сигналних сијалица PDF
28.09.2016 Јавна набавка сигналних сијалица PDF
28.09.2016 Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје PDF
21.09.2016 Јавна набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе по партијама PDF
12.09.2016 Набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система PDF
25.08.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД PDF
23.08.2016 Набавка папира и папирне галантерије PDF
08.07.2016 Јавна набавка мале вредности услуге прегледа П12 и поправки PDF
11.07.2016 Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама PDF
04.07.2016 Услуга главне поправке ТМД PDF
01.07.2016 Радови на реконструкцији и санацији трупа пруге на локацијама од км 49+300 до км 49+350 и од км 50+100 до км 51+370 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева PDF
24.06.2016 Јавна набавка радова на изградњи пропуста у км 50+391,81 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева PDF
25.05.2016 Јавна набавка мале вредности стручне литературе, Партија 3 PDF
25.05.2016 Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите 1/2016 PDF
27.04.2016 Јавна набавка мале вредности услуге стручног образовања запослених, по партијама, за Партију 2 - стручно оспособљавање за руковање порталном дизалицом, набавка број 5/2015 PDF