Међународни послови

Центар за међународне послове координира активности, учествује у раду и пружа логистичку подршку активностима „Инфраструктуре железнице Србије“ад и њених организационим јединицама, у погледу сарадње са међународним железничким организацијама.

Акционарско друштво за управљање железничком инфраструктуром„Инфраструктура железнице Србије“ a.д, пуноправни je члан неколико значајних међународних железничких организација. Активности на међународном плану воде порасту угледа ИЖС и остварењу пословних циљева и користи.

Сарадња са међународним железничким организацијама, а преко њих и са Европским институцијама, као и могућност лобирања за интересе ИЖС, од великог су значаја како у погледу утицаја на доношење средњерочних и дугорочних политичких одлука Европске комисије (конкретно преко Генералне дирекције за мобилност и саобраћај Европске комисије – DG MOVE), тако и са аспекта решавање текућих питања са међународном конотацијом.Данас, када смо суочени са убрзаним тенхичко-технолошким развојем железничког сектора (дигитализација железнице, планови за увођење Европског система за управљање железничким саобраћајем (ERTMS)), формирањем Јединственог европског железничког подручја, плановима за проширење европских железничких коридора (TEN-T и RFCs) на Западни Балкан, праћено релевантним европским законодавством (Четврти железнички пакет), са једне стране, и актуелном безбедносном ситуацијом (утицај миграција и терористичких претњи на железнички сектор), са друге стране, више је него потребно ангажовање ИЖС на међународном плану.

Важно је напоменути да се Србија налази у процесу преговора за приступ Европској унији, па сваки сегмент привреде и друштва, а тиме и железнички сектор у целости, треба да пружи максималне напоре у том погледу.

ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

CER (Заједница европских железница и инфраструктурних компанија)

www.cer.be

CER је непрофитабилна организација које заступа интересе својих чланица у Европском парламенту, Европској комисији и Савету Европске уније, као и према другим институцијама које доносе одлуке важне за железнички сектор. CER промовише јачање железничког сектора и решавање питања од суштинског значаја за стварање одрживог саобраћајног система који је продуктиван, енергетски ефикасан и еколошки прихватљив. Поред пружања помоћи у побољшању и развоју железничког саобраћаја као целине, CER се такође бави и пружањем услуга својим члановима спровођењем студија и истраживања, као и објављивањем налаза и препорука.

CER омогућава својим члановима активно учешће у законодавном процесу, кроз давање мишљења и амандмана на директиве и уредбе ЕУ од значаја за железнички сектор, које потом доставља ЕУ институцијама, као став Сектора.

„Инфраструктура железнице Србије“ ад је пуноправни члан CER од 17. фебруара 2016. године. Поред учешћа у телима CER (Генерална скупштина и Састанак инфраструктуре високог нивоа – HLIM), Друштво активно учествује у раду радних група, посебно Интересне групе за инфраструктуру, Радне групе за социјални дијалог и новоосноване ad hoc Радне групе за Југоисточну Европу.

UIC (Међународна железничка унија)

www.uic.org

Међународна железничка унија (UIC) је основана 1922. године, као непрофитабилно међународно струковно удружење, са седиштем у Паризу. Српске железнице су један од оснивача UIC-а.UIC је међународна организација за сарадњу у области железничког сектора, чији су чланови интегрисане железничке компаније, железнички превозници и управљачи инфраструктуре, а чији су основни циљеви: остварење међународнe железничкe сарадњe на глобалном и регионалним нивоима, представљање и промовисање интереса железничког сектора и подстицање синергије између различитих међународних организација и тела, реализовање и управљање пројектима/ активностима, укључујући истраживање, технички развој и иновације у мери у којој је то неопходно за релевантну област, израда и иновирање железничких стандарда, UIC објава (фиша) и правилника, који су неопходни за одвијање железничког саобраћаја, инфраструктурне компоненте и возна средства.UIC своје активности спроводи преко стратешких тела која доносе одлуке (генерална скупштина, регионалне скупштине, регионални управни одбори), техничких сектора, који нуде своје услуге кроз однос испоручилац/наручилац, и радних тела (форуми, платформе и специјалне групе), од којих је за „Инфрастраструктуру железнице Србије“ ад најзначајнији Форум за железнички систем (RSF).Поред овога ИЖС је придружени члан групе G-4, регионалне групе UIC-а, коју су 1992. године основале четири средњеевропске железнице (OBB, MAV, SŽ и HŽ) у циљу усклађеног развоја железница на подручју између Дунава и Јадрана. У каснијој фази овој групи су се придружиле и друге железничке компаније из региона.„Инфраструктура железнице Србије“ ад је пуноправни члан UIC-а од 7. децембра  2017. године.

RNE (Железничка мрежа Европе)

www.rne.eu

RNE је заједничка организација европских управљача инфраструктуром и тела за доделу траса која се бави оперативним питањима у међународном железничком саобраћају, на европској железничкој инфраструктури. RNE има задатак да омогући брз и једноставан приступ европским железничким коридорима и повећа ефикасност и квалитет железничког саобраћаја. Да би се ово постигло, RNE је усмерена на целокупан процес међународних саобраћајних операција. Он почиње хармонизацијом средњорочног и дугорочног планирања одређених чланица, заједничким приступом везаним за маркетинг и продају, одговарајућим планирањем и радом, а завршава се обезбеђивањем услуга по реализацији саобраћаја, као што су мониторинг, контрола и процена реализованог саобраћаја. Такође, RNE окупља на једном месту Изјаве о мрежи свих својих чланица.„Један шалтер за продају“ – OSS (One-Stop-Shop) се бави свим питањима везаним за међународни саобраћај возова, почев од захтева за приступ инфраструктури, подношења захтева за међународнe трасe, па до ревизије квалитета након извршене услуге.Информатички алати RNE омогућавају корисницима железничке превозне услуге: Процену цене коришћења железничке инфраструктуре CIS (Charging Information System – Информациони систем за наплату накнада), Координацију наручивања и одобравања међународних траса PCS (Path Coordination System – Систем координације траса) и Праћење међународних путничких и теретних возова у стварном времену ТIS (Train information System – систем информација о возу).Поред ових апликација у оптицају су и новије, као CCS (Common Components System – Систем заједничких компоненти), који обезбеђује развој, функционисање и  одржавање TAF и TAP TSI заједничких компоненти, и CIP (The Customer Information Platform-Корисничка информациона платформа), који помоћу графичког корисничког интерфејса (GUI), пружа прецизне информације о трасирању, терминалима, инфраструктурним инвестиционим пројектима и радовима на одржавању, као и основним својствима колосека одговарајућег железничког робног коридора (RFC).

COLPOFER (Међународна организација за железничку безбедност)

www.colpofer.org

COLPOFER je међународна oрганизација основана са циљем унапређења сарадње железничке полиције и безбедоносних органа. Имајући у виду пораст криминалних активности, међународна заједница се фокусирала на значај сарадње полиције и железничких компанија што је 1980. године довело до оснивања специјалне групе у оквиру Међународне железничке уније (UIC). Одлуком Генералне скупштине UIC-а ова група је добила аутономију. Овакав вид међународне сарадње пресудан је за спречавање криминалних активности и за заштиту путника, возних средстава и железничке имовине. COLPOFER спроводи своје активности у оквиру радних група, које се баве кључним питањима у области безбедности, као што су борба против тероризма, миграције, крађа метала, сајбер криминал, графити и друго.„Инфраструктура железнице Србије“ ад је пуноправни члан ове организације од 9. јуна 2016. године.

 Железнички робни коридор Алпи-Западни Балкан (AWB RFC)

www.rfc-awb.eu

„Инфраструктура железнице Србије“ је до 2018. године била пуноправни члан организације КОRIDOR X PLUS за промовисање сарадње и развојних активности на Коридору X, када је ова организација престала да постоји. Добра сарадња железница чланица ове организације, као и неопходност повезивања европског железничког робног правца од Аустрије до Бугарске, била је полазиште активности које су резултирале формирањем железничког робног коридора Алпи-Западни Балкан (AWB RFC), у складу са одредбама Уредбе (ЕУ) бр. 913/2010 од 22. септембра 2010. године, и Комисијине Спроводбене одлуке (ЕУ) 2018/500 од 22. марта 2018. године. Чланови коридора су управљачи железничке инфраструктуре из Аустрије  (ÖBB-Infrastruktur AG), Словеније (SŽ-Infrastruktura,d.o.o.), Хрватске (HŽ Infrastruktura,d.o.o), Србије („Инфраструктура железнице Себије“ а.д.) и Бугарске (NRIC), под вођством ресорних министарстава чији представници чине Извршни одбор коридора.