Обавештења о закљученим уговорима

Обавештења о закљученим уговорима

Линкови ка уговорима закљученим на основу поступака јавних набавки

ДатумДокументПреузимање
24. 09. 2018.<PDF
21. 09. 2018.Jавнa набавкa АТ порција<PDF
20. 09. 2018.Пластичне везице и фибери<PDF
30. 05. 2018.Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду<PDF
30. 05. 2018.Набавка туцаника са превозом<PDF
21. 05. 2018.Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик<PDF
21. 05. 2018.Израда пројектно - техничке документације за санацију моста у км 117+097 пруге Сталаћ - Краљево - Пожега<PDF
17. 05. 2018.Стручно оспособљавање запослених за саобраћајно транспортног радника за 46 запослених<PDF
15. 05. 2018.Остале транспортне услуге – превоз робе<PDF
15. 05. 2018.Услуга измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)<PDF
03.04.2018.Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту реконструкције деонице Распутница „Г“ - Раковица - Ресник<PDF
26.03.2018.Јавна набавка добара: делови за Plasser машине<PDF
26.03.2018.Јавна набавка точкова за ТМД<PDF
26.03.2018.Радови на санацији пруге Лозница - Горња Ковиљача<PDF
23.03.2018.Радови на санацији пруге Петловача -Лешницa<PDF
16.03.2018.Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, партија 4<PDF
15.03.2018.Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, партија 4<PDF
15.03.2018.Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, партија 5<PDF
13.03.2018.Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, партија 2<PDF
13.03.2018.Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, партија 3<PDF
13.03.2018.Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, партија 2<PDF
13.03.2018.Јавна набавка сигналних каблова<PDF
12.03.2018.Набавка резервних делова за потребе одржавања опреме неопходне за праћење хода возова<PDF
01.03.2018.Материјал за мобилијар и поправку мобилијара по железничким станицама<PDF
20.02.2018.Набавка опреме за праћење функционисања телекоманде саобраћаја и путних прелаза<PDF
20.02.2018.Јавна набавка мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама<PDF
20.02.2018.Браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијама<PDF
09.02.2018.Контролни статички прорачун главне челичне конструкције двоколосечног моста преко Саве у km 1+744 пруге Београд Центар - Нови Београд (Хајдинов мост) у циљу добијања оптималне технологије извођења радова на замени горњег строја<PDF
07.02.2018.Набавка стационарних батерија<PDF
07.02.2018.Резервни материјал и опрема за каблове, партија 5<PDF
07.02.2018.Резервни материјал и опрема за каблове, партија 4<PDF
07.02.2018.Резервни материјал и опрема за каблове, партија 3<PDF
07.02.2018.Резервни материјал и опрема за каблове, партија 1<PDF
07.02.2018.Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материјала кроз тунел Врачар и остале објекте на подручју Београдског железничког чвора<PDF
05.02.2018.Израда плана за хитне интервенције у случају инцидентаPDF
02.02.2018.Набавка пумпних аутомата за дизел горива ОРН: 42122180–пумпе за горивоPDF
25.01.2018.Набавка услуге модернизације канцеларијског пословања - надоградња постојећег софтверског решењаPDF
25.01.2018.Javna nabavka herbicida u otvorenom postupku, po partijamPDF
16.01.2018.Jавна набавка одржавања IBM централног рачунараPDF
16.01.2018.Резервни делови и материјал за пружне телефонске уређаје, партија 2PDF
11.01.2018.Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене, партија 2PDF
11.01.2018.Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене, партија 3PDF
11.01.2018.Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене, партија 4PDF
11.01.2018.Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене, партија 5PDF
11.01.2018.Nabavka opštih delova i materijala za motorna pružna vozilaPDF
11.01.2018.Услуга ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.999-100 - ревизиони прегледPDF
11.01.2018.Јавна набавка резервних делова за одржавање путничких и теретних друмских возилаPDF
11.01.2018.Drumska terenska vozila, u otvorenom postupkuPDF
11.01.2018.Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионицеPDF
22.12.2017Партија 1: Гасно уље екстра лако евро ЕЛ (лож уље)PDF
22.12.2017услугa утврђивања носивости мостова са предлогом мера ојачања за
покретно оптерећење D4 преко челичних гредних мостова у km 19+717 распона L=11,0m, km 22+873 распона L=6,5m, km 25+524 распона L=12,9m, km 39+629 распона L=5,47m, 48+407 распона L=6,56m, km 51+964 распона L=6,20m, km 71+128 распона L=12,9m, 78+966 распона L=8,65m, km 82+004 распона L=6,55m и km 86+623 распона L=6,3m на прузи Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-Државна граница на
деоници Ресник-Велика Плана
PDF
22.12.2017услугa утврђивања носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко решеткастих конструкција мостова у km 21+921 распона
L=20,76m, km 28+825 распона L= 3x34,2m, km 32+832 распона L=4x44,1m и преко челичног моста на km 81+307 распона L=71,0m на прузи Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-Државна граница, на деоници Ресник-Велика Плана
PDF
21.12.2017Услуга прилагођавања Главног пројекта санације косине на делу пруге од km 59+100 до km 59+210 Црвени Крст - Зајечар - Прахово пристаниште, уз зраду Главне свеске, Идејног пројекта и Пројекта за извођење -71320000 - услуге техничког пројектовањаPDF
21.12.2017Услугa утврђивања носивости мостова са предлогом мера ојачања за
покретно оптерећење D4 преко армирано бетонских мостова у km 24+017 распона
L=6,8m, у km 68+282 распона L=6,75m, km 78+966 распона L=8,65m, km 78+966
распона L=8,65m, km 88+574 распона L=14,7m и km 89+079 распона L=19,0m на прузи
Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница на деоници Ресник - Велика
Плана
PDF
07.12.2017Услуга здравствене заштите
PDF
07.12.2017Средства за снегоборбу, по партијама
PDF
30.11.2017Материјал и графикони за потребе оператикеPDF
29.11.2017Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са Саобраћајним институтом "ЦИП" д.о.о. БеоградPDF
29.11.2017Материјал реда вожње
PDF
22.11.2017Набавка радова на реконструкцији расвете станичног подручја железничке станице БрасинаPDF
21.11.2017Резервни делови и материјал за напојне уређаје за телекомуникационе системе, у отвореном поступку, партија 4PDF
21.11.2017Резервни делови и материјал за напојне уређаје за телекомуникационе системе, у отвореном поступку, партија 3PDF
21.11.2017Резервни делови и материјал за напојне уређаје за телекомуникационе системе, у отвореном поступку, партија 2PDF
21.11.2017Резервни делови и материјал за напојне уређаје за телекомуникационе системе, у отвореном поступку, партија 1PDF
21.11.2017Батерије за ПП и АПБ, дизел агрегате и акумулаторе за ТМД, партија 3PDF
21.11.2017Батерије за ПП и АПБ, дизел агрегате и акумулаторе за ТМД, партија 2PDF
21.11.2017Батерије за ПП и АПБ, дизел агрегате и акумулаторе за ТМД, партија 1PDF
16.11.2017Набавка точкова за ТМд, и то за Партију 1 – набавка моноблок точкова Ø840/184/Р9Т са обрађеним профиломPDF
16.11.2017Набавка филтера
PDF
16.11.2017Материјал и резервни делови, по партијама, и то за Партију 2 – материјал за машинске радове на вагонима-радним колимаPDF
16.11.2017Набавка електричне енергије високог напона за снадбевање вуче возова, у отвореном поступкуPDF
12.09.2017Скретнице - комплетPDF
12.09.2017Израда елабората о геотехничим истраживањима за деоницу Сићево-ДимитровградPDF
11.09.2017Набавка гумених уметакаPDF
08.09.2017Јавна набавка делова путних прелаза са гуменим панелимаPDF
05.09.2017Пружне бализеPDF
29.08.2017Набавка пластичних везица и фибераPDF
28.08.2017VMWARE softver за виртуелизацију серверских системаPDF
22.08.2017Набавка алатa за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 3 - инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежамаPDF
22.08.2017Набавка резервних делова за потребе одржавања сервера, рачунара, рачунарске и мрежне опремеPDF
16.08.2017Набавка скретничке храстове импрегнисане грађеPDF
16.08.2017Набавка букових импрегнисаних прагова 26х16х260цмPDF
16.08.2017Набавка мостовске храстове импрегнисане грађеPDF
15.08.2017Набавка образаца, налепница и набавка налепница
за обележавање отпада и опасног отпада
PDF
11.08.2017Набавка услуге санације грађевинског дела електроенергетских објеката и водоводних
и канализационих инсталација
PDF
08.08.2017Набавка услуге асфалтирања пута путних прелаза при извођењу радова на путним
прелазима.
PDF
08.08.2017Набавка услуге ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.
999-100“ Партија 1 ремонт статора пружне дизалице ЕДК 1000
PDF
08.08.2017Набавка услуге ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.
999-100“ Партија 2 ремонт погона главног витла пружне дизалице ЕДК 1000
PDF
08.08.2017набавка услуге ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000
Партија 3 ремонт погона за окретање дизалице ЕДК 1000
PDF
08.08.2017Набавка услуге санације радних крила, плугова и корита са набавком и
заменом хабајућих елемената за машине ССП
PDF
08.08.2017Набавка услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у
складу са МРЦ 16
PDF
08.08.2017Набавка услуге рачуноводствене ревизије-ревизија финансијских извештајаPDF
07.08.2017Набавка мерних трансформатора 25kvPDF
07.08.2017Набавка услуге машинске обраде са
материјалом
PDF
07.08.2017Набавка услуге одржавања и баждарења пумпних станица
PDF
03.08.2017Набавка лежајева осовинских
PDF
03.08.2017Набавка подбијачаPDF
02.08.2016Набавка гума ( пнеуматика ) за грађевинске машинеPDF
02.08.2017.Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку Партија 4PDF
02.08.2017.Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку Партија 3PDF
02.08.2017.Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку Партија 2PDF
02.08.2017.Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку Партија 1PDF
02.08.2017.Услуга чишћења просторија и осталоPDF
02.08.2017.Сертификација (атестирање) заваривачаPDF
02.06.2016Набавка угља у отвореном поступкуPDF
03.04.2017Набавка уља и мазива, по партијамаPDF
03.04.2017Хербициди, по партијама, Партија 3PDF
03.04.2017Хербициди, по партијама, Партија 1PDF
03.04.2017Јавна набавка серверске платформеPDF
04.04.2016Јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 – Набавка Microsoft лиценциPDF
04.04.2016Услуга ревизије финансијских извештаја ДруштваPDF
04.07.2017.Услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених, у отвореном поступку)PDF
04.08.2016Набавка гумених уметакаPDF
04.08.2016Јавна набавка добара - пластичне везице и фибериPDF
04.08.2016Набавка опреме за израду дијаграма
кочења.
PDF
04.11.2016Јавна набавка уље за ложење средње С (Мазут)PDF
04.11.2016Јавна набавка гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ-лож уљеPDF
06.04.2016Санација трупа пруге са израдом техничке документације по члану 143. Закона о планирању и изградњи, од км 112+010 до км 112+070 на прузи (Београд) - Ресник - Врбница - Државна границаPDF
06.09.2016Набавка комуникационе опремеPDF
06.09.2016Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 3PDF
06.09.2016Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 2PDF
06.09.2016Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 1PDF
06.09.2016Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 4PDF
06.10.2016Јавна набавка мале вредности рачунара и рачунарске опремеPDF
06.10.2016Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијамаPDF
07.04.2017Добра за подизање нивоа осигурања на путном прелазу у km 129+550 на магистралној прузи Суботица-Богојево-државна граница-(Ердут)PDF
07.06.2016Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ЗНГ-а за думска возила у отвореном поступку, Партија 2PDF
07.09.2016Jавнa набавкa спојница, делова спојница и спојничких елеменатаPDF
07.10.2016Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 1PDF
07.10.2016Јавна набавка услуге уградње два контролника изолације за стајалиште Вуков СпоменикPDF
07.10.2016Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 2PDF
07.10.2016Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 3PDF
07.10.2016Јавна набавка мале вредности услуга ремонта осовинских преносника на тешким моторним дрезинама и ремонт диференцијалаPDF
07.11.2016Јавна набавка главне поправке ТМДPDF
08.06.2017Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијамаPDF
09.09.2016Јавна набавка акумулатораPDF
09.09.2016Јавна набавка ремонта кочионе опреме РК1 и компресораPDF
09.11.2016Јавна набавка додатних радова на изградњи три потпорне конструкције и санацији доњег строја пруге на делу од км 81+350 до км 81+550, пруге Београд - Ресник - Врбница - државна границаPDF
10.07.2017.Ножеви са осовинама за агрегате за кошење биљне вегетацијеPDF
10.07.2017.Набавка обложног материјала за РМPDF
10.07.2017.Делови ПП са бетонским плочамаPDF
11.10.2016Јавна набавка услуге санације заштитног ужета далековода 25kV ЕВП ВрбасPDF
12.05.2017Услуга здравствене заштитеPDF
12.05.2017Јавна набавка услуга чишћења просторија и осталоPDF
12.09.2016Набавка услуге израде материјала и графикона за потребе оператика по узроку – 22458000 - мaтeриjaл штaмпaн пo нaруџбиниPDF
12.09.2016Јавна набавка осигурачаPDF
12.10.2016Јавна набавка услуге архивирања документацијеPDF
12.10.2016Јавна набавка мале вредности услуге израде Техничке документације за изградњу радио мреже за потребе регулисања саобраћаја на железничким пругама (Мала Крсна) - Пожаревац - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац) и (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште, између Пожаревца и ЗајечараPDF
12.10.2016Јавна набавка мерних уређајаPDF
13.10.2016Јавна набавка опреме за ТКPDF
16.06.2017. Набавка спојница, делова спојница и спојничких елемената PDF
16.12.2016Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, Партија 1PDF
17.05.2016Јавна набавка мале вредности стручног оспособљавања запослених, по партијама, Партија 1PDF
17.05.2017Набавка уља и мазива, по партијамаPDF
17.08.2016Jавна набавка мале вредности техничких гасоваPDF
18.05.2017Набавка хербицидаPDF
19.02.2016Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015 – Услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар-Фаза IPDF
19.06.2017.Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских тракаPDF
19.06.2017. Набавка услуге ремонта опреме „Лукас“ PDF
21.06.2016Јавна набавка мале вредности стручна литература, по партијама, Партија 2PDF
21.06.2016Јавна набавка мале вредности стручна литература, по партијама, Партија 1PDF
21.06.2017.Набавка инвентара за смештајне објекте у МТК ШарганPDF
21.06.2017.Услуга поправке тешке механизације PDF
21.07.2016Јавна набавка услуге заштите од пожара и обезбеђења имовинеPDF
21.09.2016Јавна набавка материјала за одржавање путних прелаза са коловозном конструкцијом од типских бетонских плоча за шину s49PDF
21.09.2016Јавна набавка резервних делова за одржавање друмских возилаPDF
21.09.2016Јавна набавка филтераPDF
21.09.2016Јавна набавка мале вредности средстава и материјала за текуће оправке без откачивањаPDF
21.11.2016Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 1PDF
21.11.2016Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 2PDF
21.11.2016Јавна набавка услуге прилагођавања постојеће техничке документације у оквиру припреме документације неопходне за извођење радова на изградњи пруге од Нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по партијама, са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд, Партија 1PDF
21.11.2016Јавна набавка услуге прилагођавања постојеће техничке документације у оквиру припреме документације неопходне за извођење радова на изградњи пруге од Нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по партијама, са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд, Партија 2PDF
21.11.2016Јавна набавка угља у отвореном поступкуPDF
21.11.2016Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 3PDF
21.11.2016Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 3PDF
22.09.2016Јавна набавка услуге ревизије финансијских извештаја Предузећа за 2016 годину, за период 01.01.2016.-31.12.2016. годинеPDF
22.11.2016Јавна набавка услуге одржавања друмских возилаPDF
22.12.2016Јавна набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског системаPDF
23.06.2016Набавка добара-храна и пићеPDF
23.08.2016Услуга санације радних крила, плугова и корита са набавком и заменом хабајућих елемената са машине ССП - јавна набавка мале вредностиPDF
23.08.2016Услуга сервиса опреме „Лукас“PDF
23.11.2016Јавнa набавкa електричне енергије на напонском нивоу 110kV за напајање потрошача електричне вуче у отвореном поступку од стране више наручилацаPDF
25.04.2016Набавка ауто гума спољних за друмска возила, 4/2015PDF
25.05.2016Јавна набавка мале вредности стручна литература, Партије 1 и 2PDF
25.07.2016Услуга геодетских мерења у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију три деонице на Коридору ХPDF
25.07.2016Јавна набавка мале вредности услуге антивирусног система ESET - обнављање лиценцеPDF
26.08.2016Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштитеPDF
26.09.2016Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију у отвореном поступку, Партија 1PDF
26.09.2016Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију у отвореном поступку, Партија 2PDF
26.09.2016Јавна набавка услуге сервисирања и баждарења 18 колских вагаPDF
26.10.2016Јавна набавка услуге дезинсекције и дератизације на локацијама објеката друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.PDF
26.10.2016Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017PDF
26.10.2016Јавна набавка услуге израде главне свеске идејног пројекта у складу са чланом 17 чланом 42 правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката Партија 2PDF
26.10.2016Јавна набавка услуге израде главне свеске идејног пројекта у складу са чланом 17 чланом 42 правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката Партија 1PDF
27.04.2016Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ЗНГ-а за думска возила у отвореном поступку, Партија 1PDF
27.12.2016Јавна набавка изолованих саставаPDF
28.09.2016Јавна набавка добара - компоненти хидрауличне инсталацијеPDF
28.10.2016Јавна набавка резервног материјала и опреме за кабловеPDF
28.10.2016Јавна набавка батерија за ЕТП Партија 2PDF
28.10.2016Јавна набавка батерија за ЕТП Партија 1PDF
29.05.2017Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијама, Партија 1PDF
29.07.2016 Набавка aлата, опреме и потрошног материјала за ситну механизацију, пружну механизацију за сервис за одржавање механизације и за сервис за гасно заваривањеPDF
30.08.2016Јавна набавка мостовске храстове импрегнисане грађеPDF
30.08.2016Јавна набавка скретничке храстове импрегнисане грађеPDF
31.05.2016Јавна набавка мале вредности образаца, 7/2015PDF
31.10.2016Јавна набавка мале вредности материјала за хигијену Партија 1PDF
31.10.2016Јавна набавка мале вредности материјала за хигијену Партија 2PDF