О нама

Основни подаци о Друштву

 • Пословно име: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд – Савски Венац
 • Скраћено пословно име: “Инфраструктура железнице Србије” а.д.
 • Седиште: Немањина број 6, Београд
 • Датум оснивања: 10.08.2015. године
 • Претежна делатност: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају
 • Матични број: 21127094
 • ПИБ: 109108420
 • Оснивач: Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада
 • Акционари: Република Србија, као једини акционар
 • Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • Управљање Друштвом: једнодомно
 • Органи Друштва: Скупштина и Одбор директора

Скупштина Друштва

Скупштину Друштва за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, чине:


Одбор директора Друштва

Душан ГарибовићДушан Гарибовић, дипл. ек.
председник
Милан ШеганМилан Шеган, дипл. саоб. инж.
члан
Мира ВукмировићМира Вукмировић, дипл. ек.
члан

Делатност Друштва

Претежна делатност Друштва: Услужне делатности у копненом саобраћају. Делатност обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром, у делу одржавања јавне железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја, обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе, као и заштита јавне железничке инфраструктуре. Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом.


Визија

Савремена, безбедна и тржишно оријентисана железница, што значи: трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштита јавне железничке инфраструктуре, несметано коришћење објеката железничке инфраструктуре и других средстава рада за железнички саобраћај, организовање и регулисање безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја уз старање о заштити животне средине у складу са законом и другим прописима.


Мисија

Управљање јавном железничком инфраструктуром у Републици Србији, организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима као и правним и физичким лицима који обављају превоз за сопствене потребе, а који испуњавају прописане услове, изградња и реконструкција јавне железничке инфраструктуре. Успостављање стандарда пословања, хармонизација са важећим стандардима и прописима у међународном железничком саобраћају. Успостављање стандарда понашања запослених као и обезбеђивање рационализованог, компетентног и мотивисаног особља.


Циљеви

На основу дефинисане визије и мисије, као и започетог корпоративног реструктурирања железнице, одређени су основни циљеви Друштва:

 • успостављање оптималне структуре пословања,
 • повећање интерне ефикасности,
 • оптимизација трошкова,
 • спровођење активности у циљу успостављање принципа тржишног пословања,
 • подизање квалитета инфраструктуре кроз реализацију плана инвестиција,
 • повећање профитабилности.

Преузмите