О нама

Основни подаци о Друштву

 • Пословно име: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд – Савски Венац
 • Скраћено пословно име: “Инфраструктура железнице Србије” а.д.
 • Седиште: Немањина број 6, Београд
 • Датум оснивања: 10.08.2015. године
 • Претежна делатност: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају
 • Матични број: 21127094
 • ПИБ: 109108420
 • Оснивач: Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада
 • Акционари: Република Србија, као једини акционар
 • Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • Управљање Друштвом: једнодомно
 • Органи Друштва: Скупштина и Одбор директора

Скупштина Друштва

Скупштину Друштва за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, чине:


Генерални директор Друштва

 • Др Небојша Шурлан именован је 28. маја 2020. године за вршиоца дужности генералног директора “Инфраструктуре железнице Србије”.

Одбор директора Друштва

На седници Одбора директора, која је одржана 22. децембра 2020. године, конституисан је Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“, у следећем саставу:

 • Др Небојша Шурлан, в.д. генералног директора – председник Одбора директора
 • Милутин Милошевић, дипл.инж.саобр., извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром – члан Одбора директора
 • Иван Богавац, дипл.правник, извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове – члан Одбора директора.

Конституисању Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ у новом саставу, истога дана претходио је избор Милутина Милошевића за извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром и Ивана Богавца за извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове.

Душан ГарибовићДушан Гарибовић, дипл. ек.
председник
Милан ШеганМилан Шеган, дипл. саоб. инж.
члан
Мира ВукмировићМира Вукмировић, дипл. ек.
члан

Делатност Друштва

Претежна делатност Друштва: Услужне делатности у копненом саобраћају. Делатност обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром, у делу одржавања јавне железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја, обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе, као и заштита јавне железничке инфраструктуре. Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом.


Визија

Савремена, безбедна и тржишно оријентисана железница, што значи: трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштита јавне железничке инфраструктуре, несметано коришћење објеката железничке инфраструктуре и других средстава рада за железнички саобраћај, организовање и регулисање безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја уз старање о заштити животне средине у складу са законом и другим прописима.


Мисија

Управљање јавном железничком инфраструктуром у Републици Србији, организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима као и правним и физичким лицима који обављају превоз за сопствене потребе, а који испуњавају прописане услове, изградња и реконструкција јавне железничке инфраструктуре. Успостављање стандарда пословања, хармонизација са важећим стандардима и прописима у међународном железничком саобраћају. Успостављање стандарда понашања запослених као и обезбеђивање рационализованог, компетентног и мотивисаног особља.


Циљеви

На основу дефинисане визије и мисије, као и започетог корпоративног реструктурирања железнице, одређени су основни циљеви Друштва:

 • успостављање оптималне структуре пословања,
 • повећање интерне ефикасности,
 • оптимизација трошкова,
 • спровођење активности у циљу успостављање принципа тржишног пословања,
 • подизање квалитета инфраструктуре кроз реализацију плана инвестиција,
 • повећање профитабилности.

Преузмите