„У сусрет европском гигабитном друштву“

Европска комисија недавно је усвојила Саопштење (COM (2016)058), под називом “Повезаношћу до конкурeнтног јединственог дигиталног тржишта – У сусрет европском гигабитном друштву”, којe поставља иницијативе и законске предлоге за подстицање инвестирања у високо-капацитетну мрежу, укључујући и иницијативу „WiFi за Европу”, за промоцију широке доступности WiFi мрежа грађанима широм Европске уније. Саопштење употпуњује и Радни документ особља Комисије (SWD(2016) 300), који пружа уводне информације о предложеним стратешким циљевима за 2025. годину, са фокусом на европске потребе за повезаношћу после 2020. године.

Европска комисија предлаже три стратешка циља за 2025. годину:

  • Гигабитна повезаност за све главне покретаче социоекономског развоја као што су образовне установе, превозна чворишта и главни даваоци јавних услуга, као и предузећа са високим степеном дигитализације.
  • 5G повезаност високе ефикасности за континуирану покривеност 5G технологијом свих урбаних подручја и свих главних копнених саобраћајних праваца (путеви, железнице).
  • Боља повезаност у руралним подручјима, подразумева да сва европска рурална подручја треба да имају приступ интернету брзине преноса према кориснику од најмање 100 Mbps, која се може надоградити на гигабитску брзину.

У том смислу неопходно је прилагодити политике и законодавни оквир ЕУ, што подразумева израду Акционог плана о 5G повезивању за Европу и предлоге за

  • директиву о успостављању Европског електронског кода,
  • уредбу о Телу европских регулатора за електронске комуникације (BEREC),
  • уредбу о промовисању интернет повезивања у локалним заједницама и јавним просторима (WiFi4EU).

Процењује се да ће за остваривање наведене визије и циљева за 2025. годину бити потребна улагања од око 500 милијарди евра у току ове деценије, што је додатних 155 милијарди евра више него у случају једноставног наставка тренда текућих улагања у мрежу и напора усмерених на модернизацију провајдера повезивости.

Извор: CER, Одељење за међународну сарадњу

Posted in Међународна сарадња and tagged .