Новитети у вези са Четвртим железничким пакетом

Европски парламент, Савет Европске уније и Европска комисија су 19. априла 2016. године постигли споразум у вези са тржишним стубом Четвртог железничког пакета. Овај стуб се посебно односи на ревизију Директиве 2012/34 о успостављању Јединственог европског железничког подручја, као и на Уредбу 1370/2007 о услугама јавног превоза путника железницом и друмом. Очекује се да ће Споразум по овом питању бити званично усвојен (објављен у Службеном гласнику ЕУ) до јесени ове године.

Тржишним стубом предвиђена је потпуна либерализација тржишта за путнички саобраћај, поштовање конкурентности, обавезност тендера за уговоре о услугама јавног превоза, раздвајање управљача инфраструктуре и оператера за путнички саобраћај, као и унапређење финансијске транспарентности.

Технички стуб Четвртог пакета је усвојен и очекује се његово објављивање у Службеном гласнику ЕУ. Подсећања ради, технички стуб се односи на правне норме у области безбедности, интероперабилности и овлашћења Европске железничке агенције (ERA) и значајан је за поједностављење система издавања сертификата на нивоу ЕУ.

На основу норми овог стуба, предвиђено је преименовање Европске железничке агенције у Агенцију за железницу Европске уније. Она ће спроводити активности као један шалтер за све“ и издавати сертификате о безбедности за железничка предузећа, као и за ауторизацију возних средстава за прекогранични саобраћај на нивоу ЕУ. Агенција ће имати овлашћења и за процену опремљености за Европски систем за управљање железничким саобраћајем (ERTMS), како би се обезбедила интероперабилност. 

Недавно су објављене у службеном гласнику ЕУ правне норме у области безбедности железничког саобраћаја и интероперабилности: Директива 2016/797 Европског парламента и Савета о интероперабилности железничког система унутар Европске уније, Директива 2016/798 Европског параламента и Савета о железничкој безбедности и Уредба о Агенцији за железницу Европске уније 2016/796. Земље чланице ће након званичног ступања на снагу имати рок од три године за имплементирање ових норми на националном нивоу.

Извор: Институције Европске уније

Posted in Међународна сарадња and tagged .