„Инфраструктура железнице Србије“ у 2021. години по Финансијском извештају због обрачунских  категорија  забележила губитак,  захваљујући  одлукама и домаћинском пословању остварена добит из пословања                                                                                

Губитак – резултат обрачунских категорија

Међутим, у укупне приходе и расходе „Инфраструктуре железнице Србије“ спадају обрачунске категорије и други неизбежни трошкови, које не спадају у домен пословања и на које се не може утицати пословодним одлукама, али су неизбежан део годишњег финансијског извештаја и директно утичу на постигнуте резултате. Управо због тога, губитак остварен у 2021. години заправо је резултат тих обрачунских категорија.

Међутим, уколико би се посматрали само приходи и расходи из пословања и без обрачунских категорија, финансијска слика „Инфраструктуре железнице Србије“ је потпуно другачија.

„Инфраструктура железнице Србије“ у прошлој години остварила је укупан приход без обрачунских категорија који износи око 14,2 милијарде динара (14.271.622.672), и укупан расход без обрачунских категорија који износи око 12,7  (12.756, 912,221) милијарди динара. Дакле, уколико би се укупни приходи и расходи које је „Инфраструктура железнице Србије“ остварила у 2021. години посматрали без обрачунских категорија, ова железничка компанија остварила је нето добитак у висини од око 1,5 (1.514.710.450) милијарди динара.

Финансијско пословање „Инфраструктуре железнице Србије“ у прошлој години  још боље изгледа ако се посматрају само пословни приходи и расходи, без обрачунских категорија.

Добит из пословања – 4,2  милијарде динара

Тако је „Инфраструктура железнице Србије“ остварила у 2021. години без обрачунских категорија  пословне приходе у износу од 13,3 милијарди (13.310.915.075,20) динара, док су пословни расходи (без обрачунских категорија) износили 9,1 милијарди (9.099.743.365) динара, па је компанија из пословања без обрачунских категорија остварила добит од око 4,2 милијарде (4.211.171.709) динара.

У финансијском извештају „Инфраструктуре железнице Србије“ за 2021. годину обрачунске категорије исказане у укупном расходу  износе око 5,4 милијарди динара (5.420.006.319). Од тога, трошкови амортизације износе чак око 3,8 милијарди динара (3.786.478.015 динара), обрачун дугорочних резервисања за судске спорове и отпремнине износе око 633,7 милиона динара (633.770.085), трошкови обезвређења залиха износе око 110,8 милиона динара (110.827.805), трошкови умањења вредности некретнина, постројења, опреме и инвестиција у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 36 износи око 562,8 милиона динара (562.849.264), док је само на негативним курсним разликама комапнија укњижила трошак од чак 326 милиона динара (326.081.149). Када се томе додају такође неизбежни финансијски трошкови, почев од демонтаже старе железничке инфраструктуре, па до трошкова судских спорова и такси, долази се до укупних расхода „Инфраструктуре железнице Србије“ у 2021. години од око 18,2 милијарди динара.

То представља, заправо, однос прихода и расхода које је „Инфраструктуре железнице Србије“ остварила у 2021. и резултат је пословних одлука,  домаћинског пословања и реализације Програма пословања компаније у прошлој години.

Обрачунске категорије – 5,4 милијарде динара

На укупне расходе са обрачунским категоријама, а самим тим и на забележени финансијски губитак у 2021. години,  утицало је неколико пословних активности из претходног периода, које су сада књиговодствено „књижене“ у пословним књигама „Инфраструктуре железнице Србије“.

Тако су укупни расходи, а самим тим и губитак, увећани због демонтаже старе железничке инфраструктуре из ранијих година за чак око 1,6 милијарди динара. На име корекције књижења експропријације расходи и губитак увећани су за око 493 милиона динара, а за накнадни обрачун амортизације за станичну зграду Београд Центар у Прокопу повећани су још за 201 милион динара. Само по основу корекције цене коштања радова у сопственој режији губитак је повећан за 6 и по милиона динара, док је на име књиговодствене „материјално безначајне грешке“ тај износ увећан још за око 98,6 милиона динара.

Из овога се јасно види да је реч о књиговодственим и обрачунским категоријама, у складу са међународним стандардима, које се односе на претходно пословање железнице и на које се никаквим пословним деловањем или одлукама није могло утицати.  

Пословни приходи – резултат одлука и рада компаније

Са друге стране, док се обрачунске категорије израчунавају у складу са рачуноводственим стандардима и не зависе од доношења пословодних одлука, начина пословања и рада компаније, дотле су остварени пословни и укупни приходи из пословања, без обрачунских категорија, директно резултат рада и функционисања „Инфраструктуре железнице Србије“ у 2021. години, укључујући реализацију Програма пословања, пословне одлуке менаџмента компаније и уравнотеженост прихода и расхода на годишњем нивоу, као и примене смерница Владе Републике Србије.

На позитивне пословне резултате у 2021. години утицао је пренос инвестиције за пројекат Београд Центар у Прокопу са „Железница Србије“ ад на „Инфраструктуру железнице Србије“. Наиме, у марту ове године Скупштина „Инфраструктуре железнице Србије“ донела је одлуку о прихватању преноса инвестиције са „Железница Србије“ ад, која се односи на радове у железничкој станици Београд Центар у Прокопу. Реч је о радовима на Фази 1 и Међуфази инвестиционог пројекта у железничкој станици Београд Центар у Прокопу, на којем су до сада инвеститорска права обављале „Железнице Србије“ ад. Након одговарајућих одлука, стекли су се услови да „Инфраструктура железнице Србије“ активира завршене објекте у Прокопу у својим пословним књигама, чија је укупна инвестициона вредност око 1,9 милијарди динара.

Обнова железничке инфраструктуре и активирање станице Прокоп

На финансијски резултат „Инфраструктуре железнице Србије“ у 2021. години позитивно су утицали и грађевински радови које је компанија извела у сопственој режији у оквиру обнове пруга у Србији, а у складу са одлукама органа управљања.  Реч је о радовима на замени и обнови железничке инфраструктуре и улагањима у сопственој режији, са циљем очувања безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, повећања дозвољеног осовинског оптерећења, максималне дозвољене брзине и веће пропусне моћи на пругама.

Биланс успеха „Инфраструктуре железница Србије“ за период 01.01.2021.-31.12.2021. можете погледати ОВДЕ.

Биланс стања „Инфраструктуре железнице Србије“ на дан 31.12.2021. можете погледати ОВДЕ.

Posted in Вести.