Четврти железнички пакет

Националном стратегијом Републике Србије дефинисан је план преузимања законодавства Европске уније. У складу са тим циљем, у току је хармонизација националног законодавства са правним тековинама Европске уније. Стручни тим из железничког сектора активно ради на усаглашавању Закона о железници са нормама ЕУ, посебно са нормама Четвртог железничког пакета.

Подсећања ради, Четврти железнички пакет је један од главних сегмената политике Европске уније за подршку развоја железничког сектора. Правне норме из овог пакета имају циљ да уклоне преостале препреке у  формирању Јединственог европског железничког подручја. Предложеним законодавним мерама, треба да се омогући реформа железничког сектора уз подстицање конкурентности, интероперабилности, сигурности и иновација, како на националним тржиштима, тако и на европском нивоу. Овим пакетом правних норми такође би се спровеле структурне и техничке реформе.

Правне норме Четвртог железничког пакета подељене су у два сегмента: тржишни стуб и технички стуб. Тржишни стуб се посебно односи на ревизију Директиве 2012/34 о успостављању Јединствене европске железничке области и на Уредбу 1370/2007 о услугама јавног превоза путника железницом и друмом. Технички стуб се односи на правне норме у области безбедности, интероперабилности и будућим овлашћењима Агенцију Европске уније за железнички саобраћај (ЕРА).

Када је реч о тржишном стубу, овим стубом предвиђена је потпуна либерализација тржишта за путнички саобраћај, поштовање конкурентности, обавезност тендера за уговоре о услугама јавног превоза, као и унапређење финансијске транспарентности. У претходном периоду, посебна пажња је посвећена Директиви 2012/34 о успостављању Јединственог европског железничког подручја.

Директиве 2012/34 о успостављању Јединственог европског железничког подручја је део скупа правних норми под називом Четврти железнички пакет. Реч је о Директиви која је од суштинског значаја за железнички сектор, имајући у виду да је 12 кључних Директива из претходних железничких пакета инкорпорирано у њен садржај. Између осталог, у њен садржај је инкорпорирана Директива 91/440 са којом је започето раздвајање саобраћајних услуга и управљања железничком инфраструктуром и која је самим тим пресудна за реформе у железничком сектору.

Последња догађања у погледу ревизије Директиве 2012/34, односе се на „критичне тачке“ о финансијском раздвајању у оквиру железничког сектора. Уједно, председништво ЕУ сарађује са радним групама Савета по питању документа којим се на једнак начин третирају различити модели управљања у железничком сектору. Такође, по питању ове Директиве, било је доста спора око амандмана у погледу диференцијације накнаде за коришћење инфраструктуре по основу опремљености ETCS опремом и диференцијацији по основу буке.

Када је реч о техничком стубу четвртог железничког пакета, треба истаћи да је он кључан за поједностављење система издавања сертификата на нивоу ЕУ.

На основу норми овог стуба, предвиђено је преименовање Европске агенције за железнички саобраћај у Агенцију Европске уније за железнички саобраћај (ERA). Агенција ће спроводити активности као ‘један шалтер за све“ и издавати сертификате о безбедности за железничка предузећа, као и за ауторизацију возних средстава за прекогранични саобраћај на нивоу ЕУ. ERA ће имати овлашћења и за процену опреме за Европски систем за управљање железничким саобраћајем (ERTMS), како би се обезбедила интероперабилност. 

Недавно су објављене у службеном гласнику ЕУ правне норме у области безбедности железничког саобраћаја и интероперабилности. Тачније, реч је о Директиви број 2016/797 о интероперабилности железничког система унутар Европске уније и Директиви 2016/798 о железничкој безбедности. Такође, усвојена је и Уредба 2016/796 о Агенцији Европске уније за железнички саобраћај (ERA ) Самим тим, норме су званично ступиле на снагу и очекује се да земље чланице у наведеном року примене ове норме на националном нивоу. Ове норме су део такозваног техничког стуба. Земље чланице ће након званичног ступања на снагу имати рок од три године за имплементирање на националном нивоу.

Директива 2016/798 о безбедности  садржи одредбе које обезбеђују развој и унапређење безбедности железничког система у оквиру Европске уније. Овом правном нормом увешће се заједничке безбедоносне методе (CSMs) и циљеви (CSTs) како би се у будућности избегла национална правила у овој области. Такође, овим актом биће прецизирани принципи издавања, измена, обнављања, као и одузимања сертификата о безбедности.

Директивом 2016/797 о интероперабилности прецизирају се услови за постизање интероперабилности у оквиру железничког система унутар Европске уније, као и техничке хармонизације како би се успоставио што ефикаснији железнички саобраћај. На овај начин остварио би се циљ о успостављању Јединствене европске железничке области.

Уредба о Агенцији Европске уније за железнички саобраћај 2016/796 замењује постојећу Уредбу 881/2004. Овом Уредбом ERA добија ново име и овим правним актом дефинишу се задаци Агенције, као и обавезе земаља чланица у погледу ERA. Кључни циљ ERA је успостављање јединствене железничке области без граница и техничких препрека.

**

Четврти железнички пакет обухвата следеће правне норме:

 *Директива 2012/34 Европског параламента и Савета о успостављању Јединственог европског железничког подручја,

*Уредба 1370/2007 Европског параламента и Савета о отварању тржишта за услуге домаћег путничког железничког саобраћаја,

*Уредба 881/2004 Европског параламента и Савета о  оснивању ERA,

*Директива 2004/49 Европског парламента и Савета о безбедности на железницама Заједнице,

*Директива 2008/57 Европског параламента и Савета о интероперабилности железничког система унутар Заједнице

* Предлог Уредбе Европског парламента и Савета којом се ставља ван снаге Уредба Савета (ЕЕЗ) 1192/69 о заједничким правилима за нормализацију рачуна железничких предузећа

  На основу нових измена  Уредбу 881/2004 замењује Уредба о Агенцији Европске уније за железнички саобраћај 2016/796. Када је реч о безбедности и интероперабилности, постојеће правне норме замењују следеће Директиве:

 

  • Директива о безбедности 2016/798 и
  • Директива о интероперабилности 2016/797
Posted in Међународна сарадња and tagged .