Објављена Уредба о ограничењима емисије гасовитих и чврстих загађивача за недрумске покретне машине (NRMM)

Европска унија је недавно објавила Уредбу 2016/1628 о ограничењима емисије гасовитих и чврстих загађивача за моторе са унутрашњим сагоревањем код недрумских покретних машина (NRMM) – локомотива, пловила, грађевинских машина и др.

Уредбом су прецизиране и процедуре за добијање посебних одобрења за произвођаче и власнике ових машина, која ће бити неопходан услов за присуство и правилно функционисање унутар европског тржишта.

Циљ усвајања ове Уредбе је пре свега заштита здравља људи и животне средине.

Према досадашњој евиденцији Европске комисије, NRMM мотори су одговорни за 15% емисија азотних оксида (NOx) и 5% чврстих загађивача.

Имајући у виду развој нових врста горива и мотора, Комисија ћe, и убудуће, пратити нивое емисија загађивача и према томе усклађивати предлоге законодавних мера ЕУ.

На нивоу Европске уније биће успостављена посебна хомологациона тела надлежна за контролу типова мотора и проверу усклађености са административним и техничким захтевима ове Уредбе.

Уредба (NRMM) ће ступити на снагу 1. jануара 2017. године.

Извор: CER Monitor и институције Европске уније

Објављено у Међународна сарадња и означено .