Одлуке о додели уговора

Одлуке о додели уговора

Линкови ка одлукама о додели уговора на основу поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
24.07.2017. Услуга одржавања и баждарења пумпних станица PDF
17.07.2017. Набавка подбијача PDF
17.07.2017. Материјал за мостовске екипе PDF
17.07.2017. Фекалне пумпе са заштитним релеима у подземном стајалишту Вуков Споменик PDF
14.07.2017. Сертификација (атестирање) заваривача PDF
14.07.2017. Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годину PDF
14.07.2017. Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годину PDF
12.07.2017. Набавка техничких гасова са амбалажом PDF
10.07.2017. Набавка осовинских лежајева PDF
10.07.2017. Набавка компоненти хидроуличне инсталације PDF
10.07.2017. Набавка лежајева PDF
04.07.2017. Услуга машинске обраде са материјалом PDF
03.07.2017. Услуга одржавања друмских возила у отвореном поступку PDF
03.07.2017. Услуга чишћења просторија и остало PDF
03.07.2017. Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100 Партије 1, 2 и 3 PDF
30.06.2017. Набавка акумулатора PDF
30.06.2017. Услуга санације радних крила, плугова, корита са набавком и заменом хабајућих елемената за машине ССП PDF
30.06.2017. Услуга ремонта агрегата за стабилизацију PDF
30.06.2017. Јавна набавка мале вредности добара – полубраника и браника PDF
30.06.2017. Опрема за телекоманду PDF
27.06.2017. Делови ПП са бетонским плочама PDF
27.06.2017. Услуга израде техничке документације за санацију путног прелаза у станици Рипањ у км 21+858 пруге Београд, Младеновац, Лапово, Ниш, Прешево и реализација свих активности у складу са израђеном документацијом PDF
26.06.2017. Набавка инвентара за смештајне објекте у МТК Шарган PDF
22.06.2017. Услуга одржавања и баждарења магацинских вага PDF
20.06.2017. Набавка обложног материјала за РМ PDF
19.06.2017. Набавка телепринтерских трака PDF
15.06.2017 Набавка ножева са осовинама за агрегате за кошење биљне вегетације PDF
05.06.2017 Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку, по партијама – резервисана јавна набавка PDF
05.06.2017 Услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених, у отвореном поступку) PDF
02.06.2017 Услуга ремонта опреме "Лукас" PDF
02.06.2017 Услуга поправке тешке пружне механизације PDF
30.05.2017 Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама, Партија 1 PDF
26.05.2017 Набавка спојница, делова спојница и спојничких елемената PDF
17.05.2017 Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијама PDF
12.05.2017 Услуга здравствене заштите PDF
12.05.2017 Услуга техничког прегледа изведених радова пројекта реконструкције пруге Београд-Врбница(Бар) PDF
27.04.2017 Набавка хербицида PDF
03.04.2017 Јавна набавка услуга чишћења просторија и остало PDF
17.01.2017 Јавна набавка спољних гума PDF
19.01.2017 Набавка резервних делова за радио-диспечерске уређаје, по партијама PDF
28.12.2016 Услуга испитивања услова радне околине PDF
28.12.2016 Услуга техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2. Реконструкција "Јужних деоница" у укупној дужини од 46.497 м на Коридору Х PDF
22.12.2016 Набавка образаца PDF
16.12.2016 Јавна набавка резервних делова за одржавање, прегледе и сервисе ТМД, по партијама PDF
21.11.2016 Јавна набавка резервних делова за одржавање, прегледе и сервисе ТМД, по партијама PDF
15.11.2016 Јавна набавка услуге прилагођавања постојеће техничке документације у оквиру припреме документације неопходне за извођење радова на изградњи пруге од Нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по партијама, са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд PDF
04.11.2016 Јавна набавка сигналних сијалица PDF
02.11.2016 Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, Партија 1 PDF
26.10.2016 Јавна набавка услуге одржавања друмских возила PDF
26.10.2016 Јавнa набавкa електричне енергије на напонском нивоу 110kV за напајање потрошача електричне вуче у отвореном поступку од стране више наручилаца PDF
26.10.2016 Јавна набавка изолованих састава PDF
25.10.2016 Јавна набавка услуге одржавања и баждарења 21 пумпне станице PDF
21.10.2016 Добра за подизање нивоа осигурања на путном прелазу у km 129+550 на магистралној прузи Суботица-Богојево-државна граница-(Ердут) PDF
21.10.2016 Јавна набавка електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у отвореном поступку PDF
21.10.2016 Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад PDF
21.10.2016 Јавна набавка додатних радова на изградњи три потпорне конструкције и санацији доњег строја пруге на делу од км 81+350 до км 81+550, пруге Београд - Ресник - Врбница - државна граница PDF
21.10.2016 Јавна набавка средстава за снегоборбу по партијама PDF
18.10.2016 Јавна набавка мале вредности папира и папирне галантерије PDF
14.10.2016 Јавна набавка добара – алата и инвентара за техничко колске прегледне станице и помоћне возове PDF
12.10.2016 Јавна набавка резервних делова и материјала за пружне телефонске уређаје PDF
07.09.2016 Јавна набавка мале вредности материјала за хигијену, по партијама PDF
06.09.2016 Јавна набавка материјала и опреме за одржавање возног вода обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz PDF
06.09.2016 Јавна набавка мале вредности услуге техничког прегледа радио уређаја PDF
06.09.2016 Јавна набавка полубраника по партијама PDF
29.09.2016 Јавна набавка мале вредности услуге израде Техничке документације за изградњу радио мреже за потребе регулисања саобраћаја на железничким пругама (Мала Крсна) - Пожаревац - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац) и (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште, између Пожаревца и Зајечара PDF
28.09.2016. Јавна набавка мерних уређаја PDF
28.09.2016. Материјал и опрема за одржавање повратног вода и уземљења контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz PDF
23.09.2016. Јавна набавка услуге израде измене и допуне главног Пројекта за обнову главном оправком деонице пруге Распутница „Г“ - Раковица – Ресник од км 7+126 до км 14+554 (l=7.428m) на железничкој прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - државна граница PDF
23.09.2016. Јавна набавка материјала за одржавање електричних инсталација и расвете PDF
23.09.2016. Јавна набавка батерија за ЕТП PDF
21.09.2016. Јавна набавка услуге архивирања документације PDF
20.09.2016. Јавна набавка резервног материјала и опреме за каблове PDF
20.09.2016. Јавна набавка опреме за ТК PDF
19.09.2016. Јавна набавка главне поправке ТМД PDF
16.09.2016. Јавна набавка гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ-лож уље PDF
16.09.2016. Јавна набавка уље за ложење средње С (Мазут)друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. PDF
15.09.2016. Јавна набавка услуге дезинсекције и дератизације на локацијама објеката друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. PDF
13.09.2016. Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама PDF
12.09.2016. Јавна набавка мале вредности рачунара и рачунарске опреме PDF
09.09.2016. Јавна набавка услуге санације заштитног ужета далековода 25kV ЕВП Врбас PDF
09.09.2016. Јавна набавка делова за дизел моторе PDF
09.09.2016. Јавна набавка филтера PDF
09.09.2016. Јавна набавка зупчаника, прирубница, вратила и носача трансмисије PDF
09.09.2016. Јавна набавка резервних делова за одржавање друмских возила PDF
01.09.2016. Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017 "Србија карго" а.д. PDF
05.09.2016. Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017 "Србија воз" а.д. PDF
05.09.2016. Јавна набавка материјала за одржавање путних прелаза са коловозном конструкцијом од типских бетонских плоча за шину s49 PDF
31.08.2016. Јавна набавка услуге ревизије финансијских извештаја Предузећа за 2016 годину, за период 01.01.2016.-31.12.2016. године PDF
30.08.2016. Јавна набавка осигурача PDF
25.08.2016. Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД (Партија 1, 2 и 3) PDF
25.08.2016. Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017 PDF
24.08.2016. Јавна набавка мале вредности средстава и материјала за текуће оправке без откачивања PDF
23.08.2016. Набавка услуге израде материјала и графикона за потребе оператика по узроку – 22458000 - мaтeриjaл штaмпaн пo нaруџбини PDF
23.08.2016. Јавна набавка мале вредности услуга ремонта осовинских преносника на тешким моторним дрезинама и ремонт диференцијала PDF
23.08.2016. Jавнa набавкa спојница, делова спојница и спојничких елемената PDF
23.08.2016. Јавна набавка услуге уградње два контролника изолације за стајалиште Вуков Споменик PDF
17.08.2016. Јавна набавка добара - компоненти хидрауличне инсталације PDF
15.08.2016. Јавна набавка мале вредности услуга поправке и ремонта дизел мотора са уградњом резервних делова PDF
09.08.2016. Набавка комуникационе опреме PDF
08.08.2016. Јавна набавка услуге сервисирања и баждарења 18 колских вага PDF
08.08.2016. Јавна набавка скретничке храстове импрегнисане грађе PDF
08.08.2016. Јавна набавка мостовске храстове импрегнисане грађе PDF
05.08.2016. Јавна набавка : Услуга санације радних крила, плугова и корита са набавком и заменом хабајућих елемената са машине ССП PDF
03.08.2016. Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите PDF
03.08.2016. Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите PDF
03.08.2016. Јавна набавка мале вредности добара акумулатори PDF
03.08.2016. Јавна набавка мале вредности добара акумулатори PDF
26.07.2016. Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, по партијама PDF
26.07.2016. Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, по партијама PDF
26.07.2016. Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију у отвореном поступку, по партијама јавна набавка бр. 3/2016 PDF
26.07.2016. Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију у отвореном поступку, по партијама јавна набавка бр. 3/2016 PDF
15.07.2016. Јавна набавка ремонта кочионе опреме РК1 и компресора PDF
15.07.2016. Јавна набавка ремонта кочионе опреме РК1 и компресора PDF
14.07.2016. Jавнa набавкa мале вредности пластичних везица и фибера PDF
14.07.2016. Jавнa набавкa мале вредности пластичних везица и фибера PDF
13.07.2016. Jавнa набавкa мале вредности гума за грађевинске машине PDF
13.07.2016. Jавнa набавкa мале вредности гума за грађевинске машине PDF
13.07.2016. Јавна набавка мале вредности техничких гасова PDF
13.07.2016. Јавна набавка мале вредности техничких гасова PDF
07.07.2016. Јавна набавка опреме за израду дијаграма кочења PDF
07.07.2016. Јавна набавка опреме за израду дијаграма кочења PDF
04.07.2016. Набавка aлата, опреме и потрошног материјала за ситну механизацију, пружну механизацију за сервис за одржавање механизације и за сервис за гасно заваривање PDF
04.07.2016. Набавка aлата, опреме и потрошног материјала за ситну механизацију, пружну механизацију за сервис за одржавање механизације и за сервис за гасно заваривање PDF
29.06.2016. Јавна набавка мале вредности табулир папира PDF
29.06.2016. Јавна набавка мале вредности табулир папира PDF
28.06.2016. Јавна набавка мале вредности услуге антивирусног система ESET - обнављање лиценце PDF
28.06.2016. Јавна набавка мале вредности услуге антивирусног система ESET - обнављање лиценце PDF
28.06.2016. Јавна набавка услуга геодетских мерења у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију три деонице на Коридору Х PDF
28.06.2016. Јавна набавка услуга геодетских мерења у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију три деонице на Коридору Х PDF
24.06.2016. Јавна набавка услуге заштите од пожара и обезбеђење имовине – физичко техничко обезбеђење и противпожарна заштита PDF
24.06.2016. Јавна набавка услуге заштите од пожара и обезбеђење имовине – физичко техничко обезбеђење и противпожарна заштита PDF
03.06.2016. Јавна набавка добара - храна и пиће PDF
03.06.2016. Јавна набавка добара - храна и пиће PDF
27.04.2016. Јавна набавка мале вредности услуге стручног образовања запослених, по партијама, за Партију 1 - сертификација (атестирање) заваривача, набавка број 5/2015 PDF
27.04.2016. Јавна набавка мале вредности услуге стручног образовања запослених, по партијама, за Партију 1 - сертификација (атестирање) заваривача, набавка број 5/2015 PDF
16.04.2016. Јавна набавка образаца PDF
16.04.2016. Јавна набавка образаца PDF
01.04.2016. Јавна набавка ауто гума спољних за друмска возила PDF
01.04.2016. Јавна набавка ауто гума спољних за друмска возила PDF
01.04.2016. Јавна набавка угља у отвореном поступку PDF
01.04.2016. Јавна набавка угља у отвореном поступку PDF
01.04.2016. Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ТНГ-а за друмска возила у отвореном поступку, по партијама PDF
01.04.2016. Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ТНГ-а за друмска возила у отвореном поступку, по партијама PDF
04.04.2016. Јавна набавка санације трупа пруге са израдом техничке документације по члану 143. Закона о планирању и изградњи, од км 112+010 до км 112+070 на прузи Ресник - Врбница - Државна граница PDF
04.04.2016. Јавна набавка санације трупа пруге са израдом техничке документације по члану 143. Закона о планирању и изградњи, од км 112+010 до км 112+070 на прузи Ресник - Врбница - Државна граница PDF
02.03.2016. Јавна набавка мале вредности бр. 3/2015 – Услуге ревизије финансијских извештаја Друштва PDF
02.03.2016. Јавна набавка мале вредности бр. 3/2015 – Услуге ревизије финансијских извештаја Друштва PDF
25.02.2016. Јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 – Услуге Microsoft лиценце PDF
25.02.2016. Јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 – Услуге Microsoft лиценце PDF
11.01.2016. Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015 – Услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар - Фаза I PDF
11.01.2016. Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015 – Услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар - Фаза I PDF