Одлуке о додели уговора

Одлуке о додели уговора

Линкови ка одлукама о додели уговора на основу поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда PDF
25. 09. 2018. Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда PDF
28.05. 2018. Услуге шпедиције PDF
25.05. 2018. Кавање косина и постављање заштитне мреже са анкерима, од км 248+320- 248+350, на прузи (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница PDF
23.05. 2018. Набавка туцаника са превозом PDF
23.05. 2018. Услуга ремонта агрегата за стабилизацију PDF
21.05. 2018. Ремонт напојних уређаја PDF
21.05. 2018. Услуга геодетског мерења у оквиру пројекта Peконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница (дужине 40,44 km), деоница Стара Пазова - Нови Сад PDF
21.05. 2018. Јавна набавка радова, одржавање објеката високоградње, по партијама PDF
16.05. 2018. Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик PDF
15.05. 2018. Ремонт кочионе опреме РК 2 PDF
11.05. 2018. Услуга израде пројектно -техничке документације за постављање радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар - Панчево, км 5+213, пруге Остружница - Сурчин , км 41+065 пруга Суботица - Богојево и км 2+042 пруге Београд- Нови Београд PDF
09.05. 2018. Остале транспортне услуге – превоз робе PDF
08.05. 2018. Услуга измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) PDF
08.05. 2018. Радови на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат-Панчево, деоница Ст. Каћ улаз - Тител излаз, од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз - Уздин излаз, од km 27+270 до km 56+846, у циљу побољшања техничког квалитета колосека PDF
19.04. 2018. Стручно оспособљавање запослених за саобраћајно транспортног радника за 46 запослених PDF
19.04. 2018. Алати, радни прибор, помоћни уређаји PDF
19.04. 2018. Набавка будника за ТМД са уградњом PDF
28. 03. 2018. Набавка материјал за одржавање повратног вода и уземљења контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијама PDF
28. 03. 2018. Ископ рова PDF
26. 03. 2018. Набавка уља и мазива PDF
26. 03. 2018. Сервисирање, одржавање и атестирање кранске дизалице у Алексинцу PDF
26. 03. 2018. Mатеријал за одржавање трафостаница 10(20)/0,4 kV и 25/0,23 kV PDF
23. 03. 2018. Радови на санацији пруге Лозница - Горња Ковиљача, допуна позива PDF
16. 03. 2018. Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, по партијамa PDF
13. 03. 2018. Радови на санацији пруге Петловача -Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека PDF
12. 03. 2018. Набавка материјала за елементе огибљења, спиралне опруге, штицне, гибњеви, партија 1 и 2 PDF
02. 03. 2018. Јавна набавка услуге ремонта хидрауличних компоненти PDF
02. 03. 2018. Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту реконструкције деонице Распутница „Г“ - Раковица - Ресник PDF
02. 03. 2018. Услуга уградње додатне опреме са пратећим елементима на прскалици вагона-цистерне за хемијско сузбијање вегетације PDF
01. 03. 2018. Набавка колосечног прибора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда PDF
01. 03. 2018. Уређај за испитивање кочнице и снимање кочионог дијаграма PDF
01. 03. 2018. Набавка резерве напајања и батерије за потребе комуникационих чворова интернет мреже ИЖС PDF
01. 03. 2018. Набавка резервних делова за информатичку опрему, по партијама PDF
23. 02. 2018. Радови на санација теменог свода, са израдом техничке документације, тунела Т-64 на железничкој прузи (Београд) - Ресник - Врбница - Државна граница PDF
23. 02. 2018. Набавка кабловског прибора PDF
23. 02. 2018. Набавка компресора PDF
23. 02. 2018. Набавка материјала за одржавање електровучних постројења (ПС,ПСН), партија 1 PDF
08. 02. 2018. Набавка резервних делова за потребе одржавања опреме неопходне за праћење хода возова PDF
08. 02. 2018. Набавка мерних инструмената PDF
08. 02. 2018. Јавна набавка точкова за ТМД PDF
08. 02. 2018. Usluge servisa motora Deutz, Man, i servis menjaca Voith PDF
08. 02. 2018. Материјала за одржавање електровучних подстаница (евп) PDF
08. 02. 2018. Материјал за потребе одржавања електричних водова PDF
08. 02. 2018. Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, по партијамa PDF
26.01.2018. Радови на санацији објекта железничке станице Младеновац PDF
26.01.2018. Набавка уређаја за грејање (са уградњом) PDF
26.01.2018. Набавка помоћног напајање за станице Мала Плана и Београд Ранжирна PDF
26.01.2018. Електронске компоненте за СС и ТК лабараторије, партија 1 PDF
26.01.2018. Јавна набавка опреме и материјала за реконструкцију заштитних капија путних прелаза, у нивоу, по партијама PDF
26.01.2018. Резервни делови за жат-ц централе, по партијама PDF
26.01.2018. Услуге репарације мерног стола за испитивање скретничких електропоставних справа PDF
26.01.2018. Јавна набавка добара: делови за Plasser машине PDF
26.01.2018. Набавка и имплемантација пословног информационог система ERP PDF
26.01.2018. Набавка штампача и скенера у отвореном поступку PDF
19.01.2018. Материјал за мобилијар и поправку мобилијара по железничким станицама PDF
19.01.2018. Браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијама PDF
19.01.2018. Јавна набавка осигурача PDF
19.01.2018. Јавна набавка сигналних каблова PDF
19.01.2018. Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама PDF
19.01.2018. Набавка услуге модернизације канцеларијског пословања - надоградња постојећег софтверског решења - назив и ознака из општег речника набавке – 72265000- услуга конфигурације софтвера PDF
19.01.2018. Контролни статички прорачун главне челичне конструкције двоколосечног моста преко Саве у km 1+744 пруге Београд Центар - Нови Београд (Хајдинов мост) у циљу добијања оптималне технологије извођења радова на замени горњег строја PDF
19.01.2018. Набавка пумпних аутомата за дизел горива PDF
10.01.2018. Израда плана за хитне интервенције у случају инцидента PDF
10.01.2018. Услуге ремонта пумпи високог притиска, дијагностика, сервисирање и ремонт дизел мотора са набавком и уградњом потребних делова PDF
22.12.2017. Јавна набавка материјала и опреме за каблове у отвореном поступку, по партијама PDF
14.12.2017. Набавка алата за енергетичаре контактне мреже монофазног система 25Kv, 50Hz PDF
14.12.2017. Делови за двопуте багере PDF
14.12.2017. Општи делови и материјал за моторна пружна возила PDF
05.12.2017. Резервни делови за сатни систем PDF
01.12.2017. Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко армирано бетонских мостова у км 24+017 распона L=6,8m, укм 68+282 распона L=6,75m, км 78+966 распона L=8,65m, км 78+966 распона L=8,65m, км 88+574 распона L=14,7m и км 89+079 распона L=19,0m на прузи Београд – Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Плане PDF
01.12.2017. Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко челичних гредних мостова у км 19+717 распона L=11,0m, км 22+873 распона L=6,5m, км 25+524 распона L=12,9m, км 39+629 распона L=5,47m, 48+407 распона L=6,56m, км 51+964 распона L=6,20m, км 71+128 распона L=12,9m, 78+966 распона L=8,65m, км 82+004 распона L=6,55m и км 86+623 распона L=6,3m на прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на деоници Ресник - Велика Плана PDF
01.12.2017. Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко решеткастих конструкција мостова у км 21+921 распона L=20,76m, км 28+825 распона L= 3x34,2m, км 32+832 распона L=4x44,1m и преко челичног моста на км 81+307 распона L=71,0m на прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Плане PDF
24.11.2017. Набавка стационарних батерија, у отвореном поступку PDF
17.11.2017. Набавка угља у отвореном поступку PDF
20.11.2017. Прилагођавање Главног пројекта санације косине на делу пруге од км 59+100 до км 59+210 на прузи Црвени Крст - Зајечар-Прахово Пристаниште уз израду Главне свеске, Идејног пројекта и Пројекта за извођење , у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са Саобраћајним институтом "ЦИП" д.о.о. Београд PDF
13.11.2017. Услуга здравствене заштите PDF
09.11.2017. Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење, у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са Саобраћајним институтом “ЦИП” д.о.о. Београд PDF
09.11.2017. Услуга израде Идејног пројекта реконструкције путног прелаза у км 66+207 железничке пруге Рума -Шабац-Распутница Доња Борина-Државна граница PDF
13.09.2017. Набавка уређаја за ултразвучно испитивање осовина PDF
13.09.2017. Комуникациона опрема и мрежни системи за потребе Интранет мреже PDF
13.09.2017. Санација смештајних објеката - МТК Шарган PDF
13.09.2017. Набавка мерних трансформатора 110 kV PDF
11.09.2017. Сигналне сијалице PDF
09.11.2017. Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење,у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са Саобраћајним институтом “ЦИП” д.о.о. Београд PDF
08.09.2017. Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијама PDF
08.09.2017. Рачунари и пратећа периферна рачунарска опрема, у отвореном поступку, по партијама PDF
08.09.2017. Набавка серверских система за потребе апликације за архивирање података PDF
08.09.2017. Метални скретнички делови PDF
06.09.2017. Набавка консултантских услуга за одржавање и развој IBM централног рачунарског система PDF
06.09.2017. Преквалификација запослених због процеса рада PDF
06.09.2017. Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања PDF
05.09.2017. Стручно усавршавање запослених, Партије 2 и 4 PDF
31.08.2017. Серверски системи за потребе мрежних сервиса у Интранет мрежи ИЖС PDF
31.08.2017. Колосечни прибор, Партија 2 PDF
31.08.2017. Одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама PDF
30.08.2017. Материјал за хигијену, Партија 1 PDF
30.08.2017. Услуга ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.999-100 - ревизиони преглед PDF
25.08.2017. Набавка резервних делова за текућу оправку без откачивања PDF
25.08.2017. Набавка бетонских тегова 25кг. и 30 кг. уређаја аутоматског затезања возног вода КМ PDF
25.08.2017. Набавка услуга ремонта склопова и делова подбијачког агрегата (носачи подбијача,цилиндри за стезање,стубови,рамови, вратила итд) са израдом осовиница, чаура, кућишта и заменом заптивног материјала PDF
25.08.2017. Набавка АТ порција PDF
23.08.2017. Набавка антивирусног система и пратећег безбедносног софтвера-обнављање годишње лиценце за антивирусни систем PDF
22.08.2017. Набавка дистрибутора PDF
22.08.2017. Набавка услуге геодетских мерења у оквиру пројекта реконструкције деонице Распутница "Г"-Раковица-Ресник PDF
22.08.2017. Набавка опреме за спушталицу, по партијама PDF
18.08.2017. Набавка ауто гума PDF
18.08.2017. Набавка прегледа и испитивања лифтова PDF
18.08.2017. Набавка услуге дефектаже тунелских ескалатора у стајалишту Вуков споменик PDF
15.08.2017. Набавка образаца, налепница и набавка налепница
за обележавање отпада и опасног отпада
PDF
14.08.2017. Набавка услуге израде елабората о геотехничким истраживањима за деоницу Сићево-Димитровград PDF
11.08.2017. Набавка букових импрегнисаних прагова 26x16x260цм PDF
11.08.2017. Набавка мостовске храстове импрегнисане грађе PDF
11.08.2017. Набавка делова путних прелаза са гуменим панелима PDF
11.08.2017. Набавка скретничке импрегнисане храстове грађе PDF
11.08.2017. Набавка скретница-комплет PDF
11.08.2017. Набавка услуге обезбеђења имовине PDF
11.08.2017. Набавка услуге модернизације, сервисирања и баждарења колских вага PDF
08.08.2017. Набавка услуге асфалтирања пута путних прелаза при извођењу радова на путним
прелазима
PDF
04.08.2017. Набавка резервних делова и материјала за локалне радио мреже, по партијама PDF
04.08.2017. Набавка резервних делова за радио диспечерске уређаје, по партијама PDF
03.08.2017. Набавка контролних уметака PDF
02.08.2017. VMWARE softver за виртуелизацију серверских система PDF
01.08.2017. Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 3 PDF
31.07.2017. Tекуће одржавање и оправка грејних инсталација у пословној згради Немањина 6, по партијама PDF
28.07.2017. Набавка гумених уметака PDF
24.07.2017. Услуга одржавања и баждарења пумпних станица PDF
17.07.2017. Набавка подбијача PDF
17.07.2017. Материјал за мостовске екипе PDF
17.07.2017. Фекалне пумпе са заштитним релеима у подземном стајалишту Вуков Споменик PDF
14.07.2017. Сертификација (атестирање) заваривача PDF
14.07.2017. Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годину PDF
14.07.2017. Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годину PDF
12.07.2017. Набавка техничких гасова са амбалажом PDF
10.07.2017. Набавка осовинских лежајева PDF
10.07.2017. Набавка компоненти хидроуличне инсталације PDF
10.07.2017. Набавка лежајева PDF
04.07.2017. Услуга машинске обраде са материјалом PDF
03.07.2017. Услуга одржавања друмских возила у отвореном поступку PDF
03.07.2017. Услуга чишћења просторија и остало PDF
03.07.2017. Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100 Партије 1, 2 и 3 PDF
30.06.2017. Набавка акумулатора PDF
30.06.2017. Услуга санације радних крила, плугова, корита са набавком и заменом хабајућих елемената за машине ССП PDF
30.06.2017. Услуга ремонта агрегата за стабилизацију PDF
30.06.2017. Јавна набавка мале вредности добара – полубраника и браника PDF
30.06.2017. Опрема за телекоманду PDF
27.06.2017. Делови ПП са бетонским плочама PDF
27.06.2017. Услуга израде техничке документације за санацију путног прелаза у станици Рипањ у км 21+858 пруге Београд, Младеновац, Лапово, Ниш, Прешево и реализација свих активности у складу са израђеном документацијом PDF
26.06.2017. Набавка инвентара за смештајне објекте у МТК Шарган PDF
22.06.2017. Услуга одржавања и баждарења магацинских вага PDF
20.06.2017. Набавка обложног материјала за РМ PDF
19.06.2017. Набавка телепринтерских трака PDF
15.06.2017 Набавка ножева са осовинама за агрегате за кошење биљне вегетације PDF
05.06.2017 Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку, по партијама – резервисана јавна набавка PDF
05.06.2017 Услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених, у отвореном поступку) PDF
02.06.2017 Услуга ремонта опреме "Лукас" PDF
02.06.2017 Услуга поправке тешке пружне механизације PDF
30.05.2017 Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама, Партија 1 PDF
26.05.2017 Набавка спојница, делова спојница и спојничких елемената PDF
17.05.2017 Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијама PDF
12.05.2017 Услуга здравствене заштите PDF
12.05.2017 Услуга техничког прегледа изведених радова пројекта реконструкције пруге Београд-Врбница(Бар) PDF
27.04.2017 Набавка хербицида PDF
03.04.2017 Јавна набавка услуга чишћења просторија и остало PDF