Одлуке о додели уговора

Одлуке о додели уговора

Линкови ка одлукама о додели уговора на основу поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
13.09.2017. Набавка уређаја за ултразвучно испитивање осовина PDF
13.09.2017. Комуникациона опрема и мрежни системи за потребе Интранет мреже PDF
13.09.2017. Санација смештајних објеката - МТК Шарган PDF
13.09.2017. Набавка мерних трансформатора 110 kV PDF
11.09.2017. Сигналне сијалице PDF
08.09.2017. Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијама PDF
08.09.2017. Рачунари и пратећа периферна рачунарска опрема, у отвореном поступку, по партијама PDF
08.09.2017. Набавка серверских система за потребе апликације за архивирање података PDF
08.09.2017. Метални скретнички делови PDF
06.09.2017. Набавка консултантских услуга за одржавање и развој IBM централног рачунарског система PDF
06.09.2017. Преквалификација запослених због процеса рада PDF
06.09.2017. Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања PDF
05.09.2017. Стручно усавршавање запослених, Партије 2 и 4 PDF
31.08.2017. Серверски системи за потребе мрежних сервиса у Интранет мрежи ИЖС PDF
31.08.2017. Колосечни прибор, Партија 2 PDF
31.08.2017. Одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама PDF
30.08.2017. Материјал за хигијену, Партија 1 PDF
30.08.2017. Услуга ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.999-100 - ревизиони преглед PDF
25.08.2017. Набавка резервних делова за текућу оправку без откачивања PDF
25.08.2017. Набавка бетонских тегова 25кг. и 30 кг. уређаја аутоматског затезања возног вода КМ PDF
25.08.2017. Набавка услуга ремонта склопова и делова подбијачког агрегата (носачи подбијача,цилиндри за стезање,стубови,рамови, вратила итд) са израдом осовиница, чаура, кућишта и заменом заптивног материјала PDF
25.08.2017. Набавка АТ порција PDF
23.08.2017. Набавка антивирусног система и пратећег безбедносног софтвера-обнављање годишње лиценце за антивирусни систем PDF
22.08.2017. Набавка дистрибутора PDF
22.08.2017. Набавка услуге геодетских мерења у оквиру пројекта реконструкције деонице Распутница "Г"-Раковица-Ресник PDF
22.08.2017. Набавка опреме за спушталицу, по партијама PDF
18.08.2017. Набавка ауто гума PDF
18.08.2017. Набавка прегледа и испитивања лифтова PDF
18.08.2017. Набавка услуге дефектаже тунелских ескалатора у стајалишту Вуков споменик PDF
15.08.2017. Набавка образаца, налепница и набавка налепница
за обележавање отпада и опасног отпада
PDF
14.08.2017. Набавка услуге израде елабората о геотехничким истраживањима за деоницу Сићево-Димитровград PDF
11.08.2017. Набавка букових импрегнисаних прагова 26x16x260цм PDF
11.08.2017. Набавка мостовске храстове импрегнисане грађе PDF
11.08.2017. Набавка делова путних прелаза са гуменим панелима PDF
11.08.2017. Набавка скретничке импрегнисане храстове грађе PDF
11.08.2017. Набавка скретница-комплет PDF
11.08.2017. Набавка услуге обезбеђења имовине PDF
11.08.2017. Набавка услуге модернизације, сервисирања и баждарења колских вага PDF
08.08.2017. Набавка услуге асфалтирања пута путних прелаза при извођењу радова на путним
прелазима
PDF
04.08.2017. Набавка резервних делова и материјала за локалне радио мреже, по партијама PDF
04.08.2017. Набавка резервних делова за радио диспечерске уређаје, по партијама PDF
03.08.2017. Набавка контролних уметака PDF
02.08.2017. VMWARE softver за виртуелизацију серверских система PDF
01.08.2017. Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 3 PDF
31.07.2017. Tекуће одржавање и оправка грејних инсталација у пословној згради Немањина 6, по партијама PDF
28.07.2017. Набавка гумених уметака PDF
24.07.2017. Услуга одржавања и баждарења пумпних станица PDF
17.07.2017. Набавка подбијача PDF
17.07.2017. Материјал за мостовске екипе PDF
17.07.2017. Фекалне пумпе са заштитним релеима у подземном стајалишту Вуков Споменик PDF
14.07.2017. Сертификација (атестирање) заваривача PDF
14.07.2017. Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годину PDF
14.07.2017. Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годину PDF
12.07.2017. Набавка техничких гасова са амбалажом PDF
10.07.2017. Набавка осовинских лежајева PDF
10.07.2017. Набавка компоненти хидроуличне инсталације PDF
10.07.2017. Набавка лежајева PDF
04.07.2017. Услуга машинске обраде са материјалом PDF
03.07.2017. Услуга одржавања друмских возила у отвореном поступку PDF
03.07.2017. Услуга чишћења просторија и остало PDF
03.07.2017. Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100 Партије 1, 2 и 3 PDF
30.06.2017. Набавка акумулатора PDF
30.06.2017. Услуга санације радних крила, плугова, корита са набавком и заменом хабајућих елемената за машине ССП PDF
30.06.2017. Услуга ремонта агрегата за стабилизацију PDF
30.06.2017. Јавна набавка мале вредности добара – полубраника и браника PDF
30.06.2017. Опрема за телекоманду PDF
27.06.2017. Делови ПП са бетонским плочама PDF
27.06.2017. Услуга израде техничке документације за санацију путног прелаза у станици Рипањ у км 21+858 пруге Београд, Младеновац, Лапово, Ниш, Прешево и реализација свих активности у складу са израђеном документацијом PDF
26.06.2017. Набавка инвентара за смештајне објекте у МТК Шарган PDF
22.06.2017. Услуга одржавања и баждарења магацинских вага PDF
20.06.2017. Набавка обложног материјала за РМ PDF
19.06.2017. Набавка телепринтерских трака PDF
15.06.2017 Набавка ножева са осовинама за агрегате за кошење биљне вегетације PDF
05.06.2017 Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку, по партијама – резервисана јавна набавка PDF
05.06.2017 Услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених, у отвореном поступку) PDF
02.06.2017 Услуга ремонта опреме "Лукас" PDF
02.06.2017 Услуга поправке тешке пружне механизације PDF
30.05.2017 Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама, Партија 1 PDF
26.05.2017 Набавка спојница, делова спојница и спојничких елемената PDF
17.05.2017 Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијама PDF
12.05.2017 Услуга здравствене заштите PDF
12.05.2017 Услуга техничког прегледа изведених радова пројекта реконструкције пруге Београд-Врбница(Бар) PDF
27.04.2017 Набавка хербицида PDF
03.04.2017 Јавна набавка услуга чишћења просторија и остало PDF