Обавештења о закљученим уговорима

Обавештења о закљученим уговорима

Линкови ка уговорима закљученим на основу поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
27.12.2016 Јавна набавка изолованих састава PDF
22.12.2016 Јавна набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система PDF
16.12.2016 Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, Партија 1 PDF
23.11.2016 Јавнa набавкa електричне енергије на напонском нивоу 110kV за напајање потрошача електричне вуче у отвореном поступку од стране више наручилаца PDF
22.11.2016 Јавна набавка услуге одржавања друмских возила PDF
21.11.2016 Јавна набавка угља у отвореном поступку PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге прилагођавања постојеће техничке документације у оквиру припреме документације неопходне за извођење радова на изградњи пруге од Нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по партијама, са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд, Партија 2 PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге прилагођавања постојеће техничке документације у оквиру припреме документације неопходне за извођење радова на изградњи пруге од Нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по партијама, са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд, Партија 1 PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 3 PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 3 PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 2 PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 1 PDF
09.11.2016 Јавна набавка додатних радова на изградњи три потпорне конструкције и санацији доњег строја пруге на делу од км 81+350 до км 81+550, пруге Београд - Ресник - Врбница - државна граница PDF
07.11.2016 Јавна набавка главне поправке ТМД PDF
04.11.2016 Јавна набавка гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ-лож уље PDF
04.11.2016 Јавна набавка уље за ложење средње С (Мазут) PDF
31.10.2016 Јавна набавка мале вредности материјала за хигијену Партија 2 PDF
31.10.2016 Јавна набавка мале вредности материјала за хигијену Партија 1 PDF
28.10.2016 Јавна набавка батерија за ЕТП Партија 2 PDF
28.10.2016 Јавна набавка батерија за ЕТП Партија 1 PDF
28.10.2016 Јавна набавка резервног материјала и опреме за каблове PDF
26.10.2016 Јавна набавка услуге израде главне свеске идејног пројекта у складу са чланом 17 чланом 42 правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката Партија 2 PDF
26.10.2016 Јавна набавка услуге израде главне свеске идејног пројекта у складу са чланом 17 чланом 42 правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката Партија 1 PDF
26.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017 PDF
26.10.2016 Јавна набавка услуге дезинсекције и дератизације на локацијама објеката друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. PDF
13.10.2016 Јавна набавка опреме за ТК PDF
12.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуге израде Техничке документације за изградњу радио мреже за потребе регулисања саобраћаја на железничким пругама (Мала Крсна) - Пожаревац - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац) и (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште, између Пожаревца и Зајечара PDF
12.10.2016 Јавна набавка мерних уређаја PDF
12.10.2016 Јавна набавка услуге архивирања документације PDF
11.10.2016 Јавна набавка услуге санације заштитног ужета далековода 25kV ЕВП Врбас PDF
07.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуга ремонта осовинских преносника на тешким моторним дрезинама и ремонт диференцијала PDF
07.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 3 PDF
07.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 2 PDF
07.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 1 PDF
07.10.2016 Јавна набавка услуге уградње два контролника изолације за стајалиште Вуков Споменик PDF
06.10.2016 Јавна набавка мале вредности рачунара и рачунарске опреме PDF
06.10.2016 Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама PDF
28.09.2016 Јавна набавка добара - компоненти хидрауличне инсталације PDF
26.09.2016 Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију у отвореном поступку, Партија 2 PDF
26.09.2016 Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију у отвореном поступку, Партија 1 PDF
26.09.2016 Јавна набавка услуге сервисирања и баждарења 18 колских вага PDF
22.09.2016 Јавна набавка услуге ревизије финансијских извештаја Предузећа за 2016 годину, за период 01.01.2016.-31.12.2016. године PDF
21.09.2016 Јавна набавка резервних делова за одржавање друмских возила PDF
21.09.2016 Јавна набавка материјала за одржавање путних прелаза са коловозном конструкцијом од типских бетонских плоча за шину s49 PDF
21.09.2016 Јавна набавка филтера PDF
21.09.2016 Јавна набавка мале вредности средстава и материјала за текуће оправке без откачивања PDF
12.09.2016 Набавка услуге израде материјала и графикона за потребе оператика по узроку – 22458000 - мaтeриjaл штaмпaн пo нaруџбини PDF
12.09.2016 Јавна набавка осигурача PDF
09.09.2016 Јавна набавка ремонта кочионе опреме РК1 и компресора PDF
09.09.2016 Јавна набавка акумулатора PDF
07.09.2016 Jавнa набавкa спојница, делова спојница и спојничких елемената PDF
06.09.2016 Набавка комуникационе опреме PDF
06.09.2016 Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 4 PDF
06.09.2016 Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 3 PDF
06.09.2016 Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 2 PDF
06.09.2016 Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 1 PDF
30.08.2016 Јавна набавка скретничке храстове импрегнисане грађе PDF
30.08.2016 Јавна набавка мостовске храстове импрегнисане грађе PDF
26.08.2016 Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите PDF
23.08.2016 Услуга санације радних крила, плугова и корита са набавком и заменом хабајућих елемената са машине ССП - јавна набавка мале вредности PDF
23.08.2016 Услуга сервиса опреме „Лукас“ PDF
17.08.2016 Jавна набавка мале вредности техничких гасова PDF
04.08.2016 Јавна набавка добара - пластичне везице и фибери PDF
04.08.2016 Набавка гумених уметака PDF
04.08.2016 Набавка опреме за израду дијаграма
кочења.
PDF
02.08.2016 Набавка гума ( пнеуматика ) за грађевинске машине PDF
29.07.2016 Набавка aлата, опреме и потрошног материјала за ситну механизацију, пружну механизацију за сервис за одржавање механизације и за сервис за гасно заваривање PDF
25.07.2016 Јавна набавка мале вредности услуге антивирусног система ESET - обнављање лиценце PDF
25.07.2016 Услуга геодетских мерења у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију три деонице на Коридору Х PDF
21.07.2016 Јавна набавка услуге заштите од пожара и обезбеђења имовине PDF
21.06.2016 Јавна набавка мале вредности стручна литература, по партијама, Партија 2 PDF
21.06.2016 Јавна набавка мале вредности стручна литература, по партијама, Партија 1 PDF
23.06.2016 Набавка добара-храна и пиће PDF
07.06.2016 Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ЗНГ-а за думска возила у отвореном поступку, Партија 2 PDF
02.06.2016 Набавка угља у отвореном поступку PDF
31.05.2016 Јавна набавка мале вредности образаца, 7/2015 PDF
25.05.2016 Јавна набавка мале вредности стручна литература, Партије 1 и 2 PDF
27.04.2016 Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ЗНГ-а за думска возила у отвореном поступку, Партија 1 PDF
17.05.2016 Јавна набавка мале вредности стручног оспособљавања запослених, по партијама, Партија 1 PDF
25.04.2016 Набавка ауто гума спољних за друмска возила, 4/2015 PDF
04.04.2016 Услуга ревизије финансијских извештаја Друштва PDF
06.04.2016 Санација трупа пруге са израдом техничке документације по члану 143. Закона о планирању и изградњи, од км 112+010 до км 112+070 на прузи (Београд) - Ресник - Врбница - Државна граница PDF
04.04.2016 Јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 – Набавка Microsoft лиценци PDF
19.02.2016 Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015 – Услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар-Фаза I PDF