Обавештења о закљученим уговорима

Обавештења о закљученим уговорима

Линкови ка уговорима закљученим на основу поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
12.09.2017 Скретнице - комплет PDF
12.09.2017 Израда елабората о геотехничим истраживањима за деоницу Сићево-Димитровград PDF
11.09.2017 Набавка гумених уметака PDF
08.09.2017 Јавна набавка делова путних прелаза са гуменим панелима PDF
05.09.2017 Пружне бализе PDF
29.08.2017 Набавка пластичних везица и фибера PDF
28.08.2017 VMWARE softver за виртуелизацију серверских система PDF
22.08.2017 Набавка алатa за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 3 - инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежама PDF
22.08.2017 Набавка резервних делова за потребе одржавања сервера, рачунара, рачунарске и мрежне опреме PDF
16.08.2017 Набавка скретничке храстове импрегнисане грађе PDF
16.08.2017 Набавка букових импрегнисаних прагова 26х16х260цм PDF
16.08.2017 Набавка мостовске храстове импрегнисане грађе PDF
15.08.2017 Набавка образаца, налепница и набавка налепница
за обележавање отпада и опасног отпада
PDF
11.08.2017 Набавка услуге санације грађевинског дела електроенергетских објеката и водоводних
и канализационих инсталација
PDF
08.08.2017 Набавка услуге асфалтирања пута путних прелаза при извођењу радова на путним
прелазима.
PDF
08.08.2017 Набавка услуге ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.
999-100“ Партија 1 ремонт статора пружне дизалице ЕДК 1000
PDF
08.08.2017 Набавка услуге ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.
999-100“ Партија 2 ремонт погона главног витла пружне дизалице ЕДК 1000
PDF
08.08.2017 набавка услуге ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000
Партија 3 ремонт погона за окретање дизалице ЕДК 1000
PDF
08.08.2017 Набавка услуге санације радних крила, плугова и корита са набавком и
заменом хабајућих елемената за машине ССП
PDF
08.08.2017 Набавка услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у
складу са МРЦ 16
PDF
08.08.2017 Набавка услуге рачуноводствене ревизије-ревизија финансијских извештаја PDF
07.08.2017 Набавка мерних трансформатора 25kv PDF
07.08.2017 Набавка услуге машинске обраде са
материјалом
PDF
07.08.2017 Набавка услуге одржавања и баждарења пумпних станица PDF
03.08.2017 Набавка лежајева осовинских PDF
03.08.2017 Набавка подбијача PDF
02.08.2016 Набавка гума ( пнеуматика ) за грађевинске машине PDF
02.08.2017. Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку Партија 4 PDF
02.08.2017. Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку Партија 3 PDF
02.08.2017. Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку Партија 2 PDF
02.08.2017. Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку Партија 1 PDF
02.08.2017. Услуга чишћења просторија и остало PDF
02.08.2017. Сертификација (атестирање) заваривача PDF
02.06.2016 Набавка угља у отвореном поступку PDF
03.04.2017 Набавка уља и мазива, по партијама PDF
03.04.2017 Хербициди, по партијама, Партија 3 PDF
03.04.2017 Хербициди, по партијама, Партија 1 PDF
03.04.2017 Јавна набавка серверске платформе PDF
04.04.2016 Јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 – Набавка Microsoft лиценци PDF
04.04.2016 Услуга ревизије финансијских извештаја Друштва PDF
04.07.2017. Услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених, у отвореном поступку) PDF
04.08.2016 Набавка гумених уметака PDF
04.08.2016 Јавна набавка добара - пластичне везице и фибери PDF
04.08.2016 Набавка опреме за израду дијаграма
кочења.
PDF
04.11.2016 Јавна набавка уље за ложење средње С (Мазут) PDF
04.11.2016 Јавна набавка гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ-лож уље PDF
06.04.2016 Санација трупа пруге са израдом техничке документације по члану 143. Закона о планирању и изградњи, од км 112+010 до км 112+070 на прузи (Београд) - Ресник - Врбница - Државна граница PDF
06.09.2016 Набавка комуникационе опреме PDF
06.09.2016 Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 3 PDF
06.09.2016 Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 2 PDF
06.09.2016 Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 1 PDF
06.09.2016 Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, Партија 4 PDF
06.10.2016 Јавна набавка мале вредности рачунара и рачунарске опреме PDF
06.10.2016 Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама PDF
07.04.2017 Добра за подизање нивоа осигурања на путном прелазу у km 129+550 на магистралној прузи Суботица-Богојево-државна граница-(Ердут) PDF
07.06.2016 Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ЗНГ-а за думска возила у отвореном поступку, Партија 2 PDF
07.09.2016 Jавнa набавкa спојница, делова спојница и спојничких елемената PDF
07.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 1 PDF
07.10.2016 Јавна набавка услуге уградње два контролника изолације за стајалиште Вуков Споменик PDF
07.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 2 PDF
07.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 3 PDF
07.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуга ремонта осовинских преносника на тешким моторним дрезинама и ремонт диференцијала PDF
07.11.2016 Јавна набавка главне поправке ТМД PDF
08.06.2017 Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијама PDF
09.09.2016 Јавна набавка акумулатора PDF
09.09.2016 Јавна набавка ремонта кочионе опреме РК1 и компресора PDF
09.11.2016 Јавна набавка додатних радова на изградњи три потпорне конструкције и санацији доњег строја пруге на делу од км 81+350 до км 81+550, пруге Београд - Ресник - Врбница - државна граница PDF
10.07.2017. Ножеви са осовинама за агрегате за кошење биљне вегетације PDF
10.07.2017. Набавка обложног материјала за РМ PDF
10.07.2017. Делови ПП са бетонским плочама PDF
11.10.2016 Јавна набавка услуге санације заштитног ужета далековода 25kV ЕВП Врбас PDF
12.05.2017 Услуга здравствене заштите PDF
12.05.2017 Јавна набавка услуга чишћења просторија и остало PDF
12.09.2016 Набавка услуге израде материјала и графикона за потребе оператика по узроку – 22458000 - мaтeриjaл штaмпaн пo нaруџбини PDF
12.09.2016 Јавна набавка осигурача PDF
12.10.2016 Јавна набавка услуге архивирања документације PDF
12.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуге израде Техничке документације за изградњу радио мреже за потребе регулисања саобраћаја на железничким пругама (Мала Крсна) - Пожаревац - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац) и (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште, између Пожаревца и Зајечара PDF
12.10.2016 Јавна набавка мерних уређаја PDF
13.10.2016 Јавна набавка опреме за ТК PDF
16.06.2017. Набавка спојница, делова спојница и спојничких елемената PDF
16.12.2016 Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, Партија 1 PDF
17.05.2016 Јавна набавка мале вредности стручног оспособљавања запослених, по партијама, Партија 1 PDF
17.05.2017 Набавка уља и мазива, по партијама PDF
17.08.2016 Jавна набавка мале вредности техничких гасова PDF
18.05.2017 Набавка хербицида PDF
19.02.2016 Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015 – Услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар-Фаза I PDF
19.06.2017. Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака PDF
19.06.2017. Набавка услуге ремонта опреме „Лукас“ PDF
21.06.2016 Јавна набавка мале вредности стручна литература, по партијама, Партија 2 PDF
21.06.2016 Јавна набавка мале вредности стручна литература, по партијама, Партија 1 PDF
21.06.2017. Набавка инвентара за смештајне објекте у МТК Шарган PDF
21.06.2017. Услуга поправке тешке механизације PDF
21.07.2016 Јавна набавка услуге заштите од пожара и обезбеђења имовине PDF
21.09.2016 Јавна набавка материјала за одржавање путних прелаза са коловозном конструкцијом од типских бетонских плоча за шину s49 PDF
21.09.2016 Јавна набавка резервних делова за одржавање друмских возила PDF
21.09.2016 Јавна набавка филтера PDF
21.09.2016 Јавна набавка мале вредности средстава и материјала за текуће оправке без откачивања PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 1 PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 2 PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге прилагођавања постојеће техничке документације у оквиру припреме документације неопходне за извођење радова на изградњи пруге од Нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по партијама, са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд, Партија 1 PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге прилагођавања постојеће техничке документације у оквиру припреме документације неопходне за извођење радова на изградњи пруге од Нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по партијама, са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд, Партија 2 PDF
21.11.2016 Јавна набавка угља у отвореном поступку PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 3 PDF
21.11.2016 Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад, Партија 3 PDF
22.09.2016 Јавна набавка услуге ревизије финансијских извештаја Предузећа за 2016 годину, за период 01.01.2016.-31.12.2016. године PDF
22.11.2016 Јавна набавка услуге одржавања друмских возила PDF
22.12.2016 Јавна набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система PDF
23.06.2016 Набавка добара-храна и пиће PDF
23.08.2016 Услуга санације радних крила, плугова и корита са набавком и заменом хабајућих елемената са машине ССП - јавна набавка мале вредности PDF
23.08.2016 Услуга сервиса опреме „Лукас“ PDF
23.11.2016 Јавнa набавкa електричне енергије на напонском нивоу 110kV за напајање потрошача електричне вуче у отвореном поступку од стране више наручилаца PDF
25.04.2016 Набавка ауто гума спољних за друмска возила, 4/2015 PDF
25.05.2016 Јавна набавка мале вредности стручна литература, Партије 1 и 2 PDF
25.07.2016 Услуга геодетских мерења у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију три деонице на Коридору Х PDF
25.07.2016 Јавна набавка мале вредности услуге антивирусног система ESET - обнављање лиценце PDF
26.08.2016 Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите PDF
26.09.2016 Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију у отвореном поступку, Партија 1 PDF
26.09.2016 Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију у отвореном поступку, Партија 2 PDF
26.09.2016 Јавна набавка услуге сервисирања и баждарења 18 колских вага PDF
26.10.2016 Јавна набавка услуге дезинсекције и дератизације на локацијама објеката друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. PDF
26.10.2016 Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017 PDF
26.10.2016 Јавна набавка услуге израде главне свеске идејног пројекта у складу са чланом 17 чланом 42 правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката Партија 2 PDF
26.10.2016 Јавна набавка услуге израде главне свеске идејног пројекта у складу са чланом 17 чланом 42 правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката Партија 1 PDF
27.04.2016 Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ЗНГ-а за думска возила у отвореном поступку, Партија 1 PDF
27.12.2016 Јавна набавка изолованих састава PDF
28.09.2016 Јавна набавка добара - компоненти хидрауличне инсталације PDF
28.10.2016 Јавна набавка резервног материјала и опреме за каблове PDF
28.10.2016 Јавна набавка батерија за ЕТП Партија 2 PDF
28.10.2016 Јавна набавка батерија за ЕТП Партија 1 PDF
29.05.2017 Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијама, Партија 1 PDF
29.07.2016 Набавка aлата, опреме и потрошног материјала за ситну механизацију, пружну механизацију за сервис за одржавање механизације и за сервис за гасно заваривање PDF
30.08.2016 Јавна набавка мостовске храстове импрегнисане грађе PDF
30.08.2016 Јавна набавка скретничке храстове импрегнисане грађе PDF
31.05.2016 Јавна набавка мале вредности образаца, 7/2015 PDF
31.10.2016 Јавна набавка мале вредности материјала за хигијену Партија 1 PDF
31.10.2016 Јавна набавка мале вредности материјала за хигијену Партија 2 PDF