Stupile na snagu pravne norme iz „tehničkog stuba“ Četvrtog železničkog paketa

Nakon dugog niza godina rada evropskih institucija sa predstavnicima železničkog sektora, 16. juna ove godine, usvojene su pravne norme tehničkog stuba.

„Tehnički stub“ Četvrtog železničkog paketa uključuje pravne norme koje se odnose na bezbednost, uspostavljanje interoperabilnosti i na nove uloge Agencije EU za železnice (ERA).

Ključna novina su nove nadležnosti Agencije EU za železnice (ERA), koja će od sada biti nadležna za izdavanje sertifikata o bezbednosti, autorizaciju voznih sredstava i za odobrenja pružnih komponenti Evropskog sistema za upravljanje železničkim saobraćajem (ERTMS).

To podrazumeva, da će pristup železničkoj infrastrukturi na evropskom nivou biće omogućen samo prevoznicima koji poseduju validni sertifikat o bezbednosti dobijen posredstvom ERA. Ujedno, svako novo vozno sredstvo ili ono koje je modernizovano, mora da bude autorizovano pre puštanja u saobraćaj. Takođe, u cilju harmonizovane primene ERTMS-a i interoprabilnosti, zahteva se i odobrenje za pružne komponente ERTMS. Za sve navedene poslove, ERA će ubuduće biti nadležna u vidu „one stop shop“.

Podsećanja radi, Četvrti železnički paket predstavlja set zakonodavnih normi koje su usvojene sa ciljem uspostavljanja Jedinstvenog evropskog železničkog područja. Ujedno, ovaj paket pravnih normi, koji je podeljen na tehnički stub i tržišni stub pravnih normi, doprineće revitalizaciji železničkog sektora, kako bi bio efikasan i konkurentan u odnosu na druge vidove saobraćaja.

U okviru „tržišnog stuba“ nalazi se, između ostalog i veoma važna pravna norma za železnički sektor, odnosno Direktiva 2012/34 o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog železničkog područja.

Ova Direktiva je od suštinskog značaja za železnički sektor, imajući u vidu da je 12 ključnih Direktiva iz prethodnih železničkih paketa inkorporirano u njen sadržaj. Između ostalog, u njen sadržaj je inkorporirana Direktiva 91/440 sa kojom je započeto razdvajanje saobraćajnih usluga i upravljanja železničkom infrastrukturom i koja je samim tim presudna za reforme u železničkom sektoru. Sa ovom Direktivom je u velikoj meri harmonizovan i  Zakon o železnici.

 

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .