Потписан Колективни уговор за “Инфраструктуру железнице Србије”

Колективним уговором за „Инфраструктуру железнице Србије“ уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у овој железничкој компанији, међусобни односи учесника Колективног уговора, поступак закључивања Колективног уговора и друга питања од значаја за запослене и послодавца.

Потписаним Колективним уговором у „Инфраструктури железнице Србије“ дефинисане су бројне области, као што су заснивање радног односа, радно време, одмор и одсуства, зараде, накнада зарада и друга примања, затим образовање и стручно усавршавање, безбедност и здравље на раду, као и услови за рад синдиката.

Posted in Вести.