Формирани оперативни штабови за време ванредног стања

Одбор директора «Инфраструктуре железнице Србије» донео је 17. марта 2020. године Одлуку о формирању оперативних штабова у «Инфраструктури железнице Србије» за време ванредног стања, на основу Статута компаније, а у вези Одлуке Владе Републике Србије од 10. марта 2020. године, о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу.
Одлуку су потписали извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром Милан Максимовић и извршна директорка за развој, инвестиције и заједничке послове Драгана Лалошевић.У овој одлуци се наводи:
„Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, као велики технички систем од посебног значаја за одбрану Републике Србије, у обавези је да, у случају ванредног стања, настави са извршавањем послова и задатака из своје делатности
Овом одлуком утврђује се: делатност Друштва, приоритетно пружање услуга, процес руковођења и друга питања од значаја за рад и функционисање Друштва у случају проглашења ванредног стања у Републици Србији.
У случају ванредног стања «Инфраструктура железнице Србије» обавља делатност у складу са чланом 8. Статута Друштва – 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају.
У случају проглашења ванредног стања у Републици Србији, «Инфраструктура железнице Србије» обавља у складу са овом одлуком делатност према следећим приоритетима:
1) За потребе Војске и МУП-а Републике Србије,
2) За потребе државних органа,
3) За потребе цивилне заштите,
4) За потребе правних лица од значаја за одбрану и других правних лица,
5) За потребе привреде и становништва.
У случају ванредног стања Друштвом руководи генерални директор, који је уједино и командант Централног оперативног штаба у Друштву. У одсуству генералног директора Друштвом руководе извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром и извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове, који су уједино и заменици команданта Централног оперативног штаба у Друштву.
У циљу оперативног извршавања делатности, у «Инфраструктури железнице Србије» формиран је Централни оперативни штаб. Централни оперативни штаб чине командант штаба Милан Максимовић, извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром, заменик команданта штаба Драгана Лалошевић, извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове, помоћник команданта штаба за оперативно планске послове Бранислав Ловрић, директор Центра за безбедност –Марко Јеремић, менаџер за саобраћајне послове – члан штаба и још 26 чланова Централног оперативног штаба.
Са циљем оперативног извршавања делатности у «Инфраструктури железнице Србије» на нивоу организационих делова Друштва: Београд (укључује Пожаревац, Панчево, Руму), Ниш (укључује Лапово, Зајечар), Ужице (укључује Краљево) и Нови Сад (укључује Суботицу, Зрењанин) формирана су четири Оперативна штаба организационих делова у Београду, Нишу, Ужицу и Новом Саду. Надлежност ових штабова обухвата све секције инфраструктуре као и друге организационе облике инфраструктуре на нивоу наведених организационих делова. Овим штабовима руководе шефови Секција за саобраћајне послове, који су уједино и команданти оперативних штабова организационих делова. У одсуству шефова Секција за саобраћајне послове, штабовима руководе шефови Секција за грађевинске послове, који су уједино и заменици команданата оперативних штабова организационих делова.
За команданте Оперативних штабова организационих делова именовани су: Горан Новаковић шеф Секције за саобраћајне послове Београд (Оперативни штаб Београд), Веселин Симовић, шеф Секције за саобраћајне послове Нови Сад (Оперативни штаб Нови Сад), Радојка Аврамовић, шеф Секције за саобраћајне послове Ужице (Оперативни штаб Ужице) и Дејан ђорђевић, шеф Секције за саобраћајне послове Ниш (Оперативни штаб Ниш).
Команданти Оперативних штабова и њихови заменици имају обавезу да: извршавају одлуке, закључке и друге мере које нареди надлежни државни орган; организују перманентна дежурства чланова штаба; организују заседање штабова према потреби; перманентно прате стање и развој ситуације у Друштву и његовим организационим деловима за време ванредног стања; организују процес рада у складу са одлукама, закључцима и другим мерама и препорукама које нареди надлежни државни орган; привремено или стално ангажују и друга стручна лица, у складу са исказаним потребама, у стални састав штабова.
Центар за безбедност „Инфрасатруктуре железнице Србије“ у оквиру своје делатности обезбедиће увођење дежурства ради пријема свих важних безбедносних информација са терена везаних за процес рада у време ванредног стања.
Препоручује се руководиоцима свих организационих делова да процес рада организују тако да сви који то могу раде од куће. О свим запосленима који ће процес рада извршавати од куће одмах путем спискова известити Сектор за људске ресурсе и опште послове.
Ако рад од куће није могућ, процес рада треба организовати тако да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање заразе (ограничен број људи у просторији, коришћење маски и сл.).
За прописивање других хигијенско-техничких мера и препорука за спречавање заразе у Друштву у оквиру своје надлежности задужује се Сектор за људске ресурсе и опште послове.
Уколико у појединим организационим деловима «Инфраструктуре железнице Србије», у случају ванредног стања, не постоји потребан број запослених оспособљених за извршавање одређених врста послова и задатака, за извршавање истих, на предлог надлежног руководиоца организационог дела, а на основу сагласности команданта/заменика Централног оперативног штаба Друштва, могу се прерасподелом одредити запослени из других организационих делова.
У случају ванредног стања, седишта рада штабова Друштва су локације у месту рада, осим ако се одговарајућим актом команданта Централног оперативног штаба Друштва не одреди другачије.
Запослени су у обавези да поступе по сваком позиву за извршавање обавеза, које упуте надлежни органи „Инфраструктуре железнице Србије“. Запослени се позивају да покажу солидарност, да се понашају одговорно и имају неопходно разумевање за све запослене у новонасталој ситуације, а посебно за запослене чија деца престају да иду у вртиће и школе.
Развој ситуације у „Инфраструктури железнице Србије“, земљи, региону и свету пратиће се перманентно те ће се о даљем раду доносити и адекватне одлуке и препоруке у циљу очувања здравља запослених а о чему ће запослени у „Инфраструктури железнице Србије“ бити благовремено обавештени. У том смислу и све друге појединости биће прецизиране у допунским актима који ће накнадно бити усвајани у Друштву.
Ова Oдлука ступила је на снагу даном доношења, а примењиваће се до њеног опозива.

Posted in Вести.