Resor za pravne poslove

Resor za pravne poslove

U okviru pravnih poslova obavljaju se pravni poslovi, poslovi vezani za ljudske resurse, poslovi popisa, nekretnina i zaštite životne sredine.

Sektor za pravne poslove

zastupa Društva pred sudovima, organima uprave, carinskim, poreskim, prekršajnim, organima MUP-a i drugim organima u parničnom, krivičnom, izvršnom, prekršajnom i postupku za privredne prestupe; zastupa pred arbitražama; obavlja poslove vezane za vansudska poravnanja i druge poslove; izrađuje opšte i druge akte i njihovo usaglašavanje sa zakonskim i drugim propisima; daje stručna mišljenja o primeni zakona i drugih propisa; daje inicijative za njihovu izmenu; sprovodi prostupak registracije, kontrole i ocene pravne valjanosti  ugovora koji se zaključuju u Društvu.
Kontakt tel: +381 11 36 18 278

Sektor za ljudske resurse i opšte poslove

utvrđuje i predlaže poslovnu politiku ljudskih resursa i određuje metodologiju za njihovo sprovođenje u skladu sa ciljevima razvoja poslovne politike Društva; daje stručnu podršku organizacionim delovima i oblicima Društva primenom pozitivnih zakonskih propisa; izvršava radno-pravne poslove u skladu sa Zakonom o radu i drugim zakonskim propisima; sprovodi edukaciju sa obaveznim i specijalnim programima radi sinhronizovanog razvoja ljudskog potencijala sa strateškom poslovnom orijentacijom; održava fleksibilnost ljudskog potencijala za prilagođavanje promenama organizacije Društva; uređuje pitanja stručnog i profesionalnog obrazovanja kadrova; sprovodi humanizaciju odnosa kroz brigu o razvoju u zdravstvenom, materijalnom statusu zaposlenih kroz rad Komisije za solidarnu pomoć zaposlenih i realizaciju osiguranja zaposlenih; prati zaposlenog od zasnivanja radnog odnosa, kroz ceo radni vek, do penzije a i posle, kroz vođenje i čuvanje njegove personalne dokumentacije (aktiva arhive i ostala dokumentacija koja čini registraturski materijal – su deo arhivske građe jednog Društva); obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu kao jednom od veoma bitnih segmenata za rad zaposlenih; sprovodi se postupak procene  rizika na radnom mestu u radnoj okolini ; donosi i kontrolišesprovođenje Programa zdravstvene zaštite zaposlenih u Društvu; učestvuje u vršenju uviđaja povreda na radu i vrši analizu istih;brine se o sredstvima za rad, organizuje preglede i ispitivanja opreme za rad i uslova radne okoline, kao i uređaja za zavarivanje; sprovodi postupak sertifikacije zavarivača; propisuje tehničke karakteristike za sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i kontroliše njihovo namensko korišćenje;organizuje i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad; sprovodi  preventivne preglede kao i druge poslove vezane za bezbednost i zdravlje zaposlenih; obavlja poslove osiguranja zaposlenih, službenih automobila i objekata; obavlja poslove vezane za prijem i otpremu poštanskog materijala, kopiranje, umnožavanje i koričenje materijala, daktilografski i bibliotekarski poslovi; kontrola korišćenja i održavanja drumskih vozila u Društvu; objedinjuje poslove informisanja, promocije, propagande, marketinga, muzejske i muzejsko-turističke delatnosti;obavlja poslove promocije i prezentacije, organizuje sajamske manifestacije;organizuje naučno-stručne skupove, okrugle stolove i seminare;sarađuje sa turističkim, naučno-obrazovnim, kulturnim, produkcijskim kućama  i drugim društvenim organizacijama i institucijama; promoviše železnički muzej; vrši ugostiteljske i smeštajne usluge; prikuplja, štiti,čuva, izlaže i publikuje kulturna dobra; brine o očuvanju železničke, kulturno-istorijske i tehničke baštine; organizuje reklamno-propagandnu podršku različitim društvenim, kulturnim, umetničkim, humanitarnim, sportskim i drugim oranizacijama i manifestacijama.
Kontakt tel: +381 11 36 18 135

Sektor za popis, nekretnine i zaštitu životne sredine

identifikuje lokacije i objekte podobne za komercijalizaciju; zakup nekretnina: prikupljanje potrebne dokumentacije radi definisanja uslova za zakup; izrada i objavljivanje oglasa ili drugog postupka za zakup poslovnog, reklamnog prostora i magacina; identifikovanje novih železničkih prostora slobodnih i pogodnih za davanje u zakup;usklađivanje elemenata iz ugovora (površina, delatnost, vreme zakupa i dr.) sa činjeničnim stanjem na terenu; objedinjavanje zahteva za zakup železničkih nekretnina; sastavljanje zapisnika kod predaje ili primanja železničkih nekretnina koje se zakupljuju; vođenje evidencije ugovora o zakupu; kontrola sprovođenja ugovora o zakupu (površina, delatnost i dr.) praćenje naplate zakupnine i režijskih troškova;rešavanje tekućih problema za vreme trajanja zakupa; učešće u izradi plana prioriteta investicionog održavanja nekretnina koje su u zakupu i praćenje realizacije; prodaja železničkih nekretnina; kupovina nekretnina; učestvovanje u imovinsko-pravnim i drugim postupcima u vezi sa nekretninama. Poslovi vođenja evidencije izdatih ugovora o održavanju putno-pružnih prelaza, održavanju odvojnih skretnica i službenosti prolaza; kontrola sprovođenja izdatih ugovora; praćenje naplate po ugovoru i režijskih troškova; rešavanje tekućih problema za vreme trajanja ugovora; usklađivanje elemenata iz ugovora sa činjeničnim stanjem na terenu; izdavanje ugovora o održavanju putno-pružnih prelaza; izdavanje ugovora o održavanju odvojnih skretnica; izdavanje ugovora o službenosti prolaza; učestvovanje u izradi katastra nekretnina;prikuplja katastarsku i zemljišno-knjižnu dokumentaciju u vezi nekretnina; prikuplja dokumentaciju u vezi sređivanja imovinsko-pravnog statusa nekretnina;učestvuje u upravnim posupcima; određivanja zemljišta nužnog za redovnu upotrebu objekata; utvrđivanja granica zemljišta “Infrastruktura Železnice Srbije“, učestvuje u utvrđivanju uzurpacije zemljišta “Infrastruktura Železnice Srbije“; usklađuje zemljišno-knjižno stanje sa stanjem u katastarskom operatu i obrnuto; utvrđuje vlasničko pravo na nekretninama “Infrastruktura Železnice Srbije“; sređuje imovinsko-pravni status nekretnina “Infrastruktura Železnice Srbije“; vrši upis vlasništva u zemljišne knjige; učestvuje u postupcima: brisanja vlasništva, izrađuje projektne zadatke za izradu geodetskih elaborata, za potrebe sređivanja imovinsko-pravnog statusa nekretnina, odabira najpogodnijeg izvođača geodetskih radova za potrebe nekretnina, prati i kontroliše izradu geodetskih elaborata.Poslovi nadzora nad uslugom organizacije održavanja objekata i održavanja stambenog fonda “Infrastruktura Železnice Srbije“; kontroliše uslugu organizacije održavanja; organizacija i uvođenje u posao izvođača radova na održavanju stambenog prostora;izrada troškovnika i projektnih zadataka na održavanju stambenih prostora; prikupljanje ponuda i ugovaranje projektne dokumentacije i radova na održavanju stambenih prostora; prikupljanje saglasnosti za projektnu dokumentaciju i dobijanje građevinske dozvole za investicione radove na odrđavanju stanova; izrada godišnjih planova i programa za investicione radove na održavanju stanova; izrada godišnjih planova i programa održavanja prema prispelim zahtevima za investiciono i redovno održavanje i hitne intervencije za stambene objekte; izrada godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja o radovima i utrošenim sredstvima za sva ulaganja u stanove; koordinacija i nadzor nad održavanjem u stambenim objektima; obavlja tehničke poslove vezane za stambeni fond (pisanje bodovnih listi, primopredaja stanova, utvrđivanje tehničkih podataka za prodaju stanova, utvrđenje činjeničnog stanja, uvođenje komunalnih priključaka); učestvovanje u prikupljanju dokumentacije i svim poslovima za izradu katastra nekretnina; učestvuje u izradi svih akata i odluka iz stambenih odnosa; prati primenu propisa iz stambene problematike; vodi evidenciju i vrši popis svih stanova, poslovnog prostora i garaža; sprovodi postupak promene namene stana, kao i pretvaranje poslovnih prostorija u stanove: prikuplja i obrađuje svu potrebnu dokumentaciju za otkup stanova, poslovnog prostora i garaža; izrađuje i sklapa ugovore o zakupu stanova i ugovore o otkupu stanova, kao i garaža; radi anekse ugovora o otkupljenim stanovima i garažama; vrši primopredaju stanova i garaža; predlaže pokretanje sudskih stambenih sporova;izrada godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planova stambenih sredstava; učestvovanje u postupcima prodaje stanova i realizaciji stambenih kredita; obračun i naplata potraživanja po osnovi prodanih stanova; obračun i naplata potraživanja u vezi sa korišćenjem službenih stanova i stanova u najmu; obračun i naplata potraživanja po osnovu stambenih kredita; izrada pripadajućih izveštaja o rezultatu poslovanja.Poslovi redovnog godišnjeg  popisa imovine i obaveza tj. nematerijalna ulaganja, nekretnine, investicione nekretnine, postrojenja, opremu, zalihe materijala, robu, stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, finansijske plasmane i potraživanja i gotovinske ekvivalente i gotovinu.Obaveze koje su predmet popisa jesu dugoročne i kratkoročne obaveze. Popisne komisije vrše popis i usklađivanje stanja i prilikom primopredaje dužnosti računopolagača, statusne promene, promene pravne forme, odnosno i u drugim slučajevima predviđenim zakonom (vanredni popisi).Nakon usklađivanja stvarnog i knjigovodstvenog stanja, utvrđuju se uzroci nastalih razlika i daje se predlog za njihovu likvidaciju, način knjiženja i obaveza za obračun PDV-a, predlog za otpis materijalnih vrednosti, sumnjivih i spornih potraživanja, nenaplativih i zastarelih potraživanja i obaveza, predlog za rashodovanje dotrajalih i neupotrebljivih materijalnih sredstava. Izveštaj o izvršenom popisu, sa predlozima za knjiženje, obračunom PDV-a i napomenama vezanim za knjigovodstvo i materijalno poslovanje dostavlja se Odboru direktora radi donošenja odgovarajuće odluke, kao i revizorskoj kući koja je u obavezi da popisu prisustvuje.
Poslovi popisa obavljaju se u službama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zaječaru Užicu, Lapovu, Paraćinu, Požarevcu, Sremskoj Mitrovici, Rumi, Somboru, Kikindi, Pančevu i Kraljevu.
Vrši savetodavnu i kontrolnu funkciju u domenu zaštite životne sredine.Upodobljava i primenjuje već postojeće međunarodno priznate standarde za zaštitu životne sredine,  uspostavljajući Sistem standarda Društva, a u cilju boljeg funkcionisanja. Obavlja poslove sprečavanja zagađivanja i kontrole nad zagađivanjem, praćenjem odlaganja otpada na propisan način i praćenjem primene donetog plana upravljanja otpadom, izrađivanjem predloga za strategiju i politiku zaštite životne sredine na celoj teritoriji delatnosti Društva (otpadne vode, čvrst otpad, opasan otpad, tečan otpad, aero zagađenje, buka itd.).
Podorganizaciona jedinica se bavi problematikom energetske efikasnosti i njenom primenom na poslovanje Društva, inicirajući i koordinišući sve odnosne zadatke od celovitog značaja.Obavlja poslove upravljanja kvalitetom, organizovanjem i sprovođenjem uvođenja SRPS 9000:2008 i SRPS 14000 u „Infrastruktura Železnice Srbije““. Kao posledicu pravilnog tretiranja principa ovog standarda, konsekventno se bavi i sa SRPS 15489.
Komunikacija unutar Odeljenja kao i eksterna obavlja se na osnovu najsavremenije informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i primene softverskih rešenja iz oblasti elektronskih dokumenata, praćenjem radnih aktivnosti i sadražaja rada umređenom strukturom IKT.
Ceni iskustva u okruženju, ali i sadašnje i buduće zahteve koji se postavljaju pred ovu problematiku, pre svega Evropske uajednice i šire međunarodne javnosti. Inicira, organizuje i učestvuje na odnosnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu; pokreće, vodi i učestvuje u odnosnim projektima u zemlji i inostranstvu; inicira, prati i koordinira investicione aktivnosti u okviru svoje delatnosti i sarađuje sa odgovarajućim finansijskim institucijama, a u skladu sa ovlašćenjima i datim integracijama najvišeg rukovodstva.
Pored centralne jedinice u Beogradu, ima punktove (izvršioce) u Novom Sadu, Nišu i Kraljevu. Time se obezbećuje ispunjenje neophodnih zahteva koji proizilaze iz pozitivne zakonske regulative.
Kontakt tel: +381 11 36 21 192