Ресор за правне послове

Ресор за правне послове

У оквиру правних послова обављају се правни послови, послови везани за људске ресурсе, послови пописа, некретнина и заштите животне средине.

Сектор за правне послове

заступа Друштва пред судовима, органима управе, царинским, пореским, прекршајним, органима МУП-а и другим органима у парничном, кривичном, извршном, прекршајном и поступку за привредне преступе; заступа пред арбитражама; обавља послове везане за вансудска поравнања и друге послове; израђује опште и друге акте и њихово усаглашавање са законским и другим прописима; даје стручна мишљења о примени закона и других прописа; даје иницијативе за њихову измену; спроводи проступак регистрације, контроле и оцене правне ваљаности  уговора који се закључују у Друштву.
Контакт тел: +381 11 36 18 278

Сектор за људске ресурсе и опште послове

утврђује и предлаже пословну политику људских ресурса и одређује методологију за њихово спровођење у складу са циљевима развоја пословне политике Друштва; даје стручну подршку организационим деловима и облицима Друштва применом позитивних законских прописа; извршава радно-правне послове у складу са Законом о раду и другим законским прописима; спроводи едукацију са обавезним и специјалним програмима ради синхронизованог развоја људског потенцијала са стратешком пословном оријентацијом; одржава флексибилност људског потенцијала за прилагођавање променама организације Друштва; уређује питања стручног и професионалног образовања кадрова; спроводи хуманизацију односа кроз бригу о развоју у здравственом, материјалном статусу запослених кроз рад Комисије за солидарну помоћ запослених и реализацију осигурања запослених; прати запосленог од заснивања радног односа, кроз цео радни век, до пензије а и после, кроз вођење и чување његове персоналне документације (актива архиве и остала документација која чини регистратурски материјал – су део архивске грађе једног Друштва); обавља послове безбедности и здравља на раду као једном од веома битних сегмената за рад запослених; спроводи се поступак процене  ризика на радном месту у радној околини ; доноси и контролишеспровођење Програма здравствене заштите запослених у Друштву; учествује у вршењу увиђаја повреда на раду и врши анализу истих;брине се о средствима за рад, организује прегледе и испитивања опреме за рад и услова радне околине, као и уређаја за заваривање; спроводи поступак сертификације заваривача; прописује техничке карактеристике за средства и опрему за личну заштиту на раду и контролише њихово наменско коришћење;организује и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; спроводи  превентивне прегледе као и друге послове везане за безбедност и здравље запослених; обавља послове осигурања запослених, службених аутомобила и објеката; обавља послове везане за пријем и отпрему поштанског материјала, копирање, умножавање и коричење материјала, дактилографски и библиотекарски послови; контрола коришћења и одржавања друмских возила у Друштву; обједињује послове информисања, промоције, пропаганде, маркетинга, музејске и музејско-туристичке делатности;обавља послове промоције и презентације, организује сајамске манифестације;организује научно-стручне скупове, округле столове и семинаре;сарађује са туристичким, научно-образовним, културним, продукцијским кућама  и другим друштвеним организацијама и институцијама; промовише железнички музеј; врши угоститељске и смештајне услуге; прикупља, штити,чува, излаже и публикује културна добра; брине о очувању железничке, културно-историјске и техничке баштине; организује рекламно-пропагандну подршку различитим друштвеним, културним, уметничким, хуманитарним, спортским и другим оранизацијама и манифестацијама.
Контакт тел: +381 11 36 18 135

Сектор за попис, некретнине и заштиту животне средине

идентификује локације и објекте подобне за комерцијализацију; закуп некретнина: прикупљање потребне документације ради дефинисања услова за закуп; израда и објављивање огласа или другог поступка за закуп пословног, рекламног простора и магацина; идентификовање нових железничких простора слободних и погодних за давање у закуп;усклађивање елемената из уговора (површина, делатност, време закупа и др.) са чињеничним стањем на терену; обједињавање захтева за закуп железничких некретнина; састављање записника код предаје или примања железничких некретнина које се закупљују; вођење евиденције уговора о закупу; контрола спровођења уговора о закупу (површина, делатност и др.) праћење наплате закупнине и режијских трошкова;решавање текућих проблема за време трајања закупа; учешће у изради плана приоритета инвестиционог одржавања некретнина које су у закупу и праћење реализације; продаја железничких некретнина; куповина некретнина; учествовање у имовинско-правним и другим поступцима у вези са некретнинама. Послови вођења евиденције издатих уговора о одржавању путно-пружних прелаза, одржавању одвојних скретница и службености пролаза; контрола спровођења издатих уговора; праћење наплате по уговору и режијских трошкова; решавање текућих проблема за време трајања уговора; усклађивање елемената из уговора са чињеничним стањем на терену; издавање уговора о одржавању путно-пружних прелаза; издавање уговора о одржавању одвојних скретница; издавање уговора о службености пролаза; учествовање у изради катастра некретнина;прикупља катастарску и земљишно-књижну документацију у вези некретнина; прикупља документацију у вези сређивања имовинско-правног статуса некретнина;учествује у управним посупцима; одређивања земљишта нужног за редовну употребу објеката; утврђивања граница земљишта “Инфраструктура Железнице Србије“, учествује у утврђивању узурпације земљишта “Инфраструктура Железнице Србије“; усклађује земљишно-књижно стање са стањем у катастарском операту и обрнуто; утврђује власничко право на некретнинама “Инфраструктура Железнице Србије“; сређује имовинско-правни статус некретнина “Инфраструктура Железнице Србије“; врши упис власништва у земљишне књиге; учествује у поступцима: брисања власништва, израђује пројектне задатке за израду геодетских елабората, за потребе сређивања имовинско-правног статуса некретнина, одабира најпогоднијег извођача геодетских радова за потребе некретнина, прати и контролише израду геодетских елабората.Послови надзора над услугом организације одржавања објеката и одржавања стамбеног фонда “Инфраструктура Железнице Србије“; контролише услугу организације одржавања; организација и увођење у посао извођача радова на одржавању стамбеног простора;израда трошковника и пројектних задатака на одржавању стамбених простора; прикупљање понуда и уговарање пројектне документације и радова на одржавању стамбених простора; прикупљање сагласности за пројектну документацију и добијање грађевинске дозволе за инвестиционе радове на одрђавању станова; израда годишњих планова и програма за инвестиционе радове на одржавању станова; израда годишњих планова и програма одржавања према приспелим захтевима за инвестиционо и редовно одржавање и хитне интервенције за стамбене објекте; израда годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја о радовима и утрошеним средствима за сва улагања у станове; координација и надзор над одржавањем у стамбеним објектима; обавља техничке послове везане за стамбени фонд (писање бодовних листи, примопредаја станова, утврђивање техничких података за продају станова, утврђење чињеничног стања, увођење комуналних прикључака); учествовање у прикупљању документације и свим пословима за израду катастра некретнина; учествује у изради свих аката и одлука из стамбених односа; прати примену прописа из стамбене проблематике; води евиденцију и врши попис свих станова, пословног простора и гаража; спроводи поступак промене намене стана, као и претварање пословних просторија у станове: прикупља и обрађује сву потребну документацију за откуп станова, пословног простора и гаража; израђује и склапа уговоре о закупу станова и уговоре о откупу станова, као и гаража; ради анексе уговора о откупљеним становима и гаражама; врши примопредају станова и гаража; предлаже покретање судских стамбених спорова;израда годишњих, средњорочних и дугорочних планова стамбених средстава; учествовање у поступцима продаје станова и реализацији стамбених кредита; обрачун и наплата потраживања по основи проданих станова; обрачун и наплата потраживања у вези са коришћењем службених станова и станова у најму; обрачун и наплата потраживања по основу стамбених кредита; израда припадајућих извештаја о резултату пословања.Послови редовног годишњег  пописа имовине и обавеза тј. нематеријална улагања, некретнине, инвестиционе некретнине, постројења, опрему, залихе материјала, робу, стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља, финансијске пласмане и потраживања и готовинске еквиваленте и готовину.Обавезе које су предмет пописа јесу дугорочне и краткорочне обавезе. Пописне комисије врше попис и усклађивање стања и приликом примопредаје дужности рачунополагача, статусне промене, промене правне форме, односно и у другим случајевима предвиђеним законом (ванредни пописи).Након усклађивања стварног и књиговодственог стања, утврђују се узроци насталих разлика и даје се предлог за њихову ликвидацију, начин књижења и обавеза за обрачун ПДВ-а, предлог за отпис материјалних вредности, сумњивих и спорних потраживања, ненаплативих и застарелих потраживања и обавеза, предлог за расходовање дотрајалих и неупотребљивих материјалних средстава. Извештај о извршеном попису, са предлозима за књижење, обрачуном ПДВ-а и напоменама везаним за књиговодство и материјално пословање доставља се Одбору директора ради доношења одговарајуће одлуке, као и ревизорској кући која је у обавези да попису присуствује.
Послови пописа обављају се у службама у Београду, Новом Саду, Нишу, Зајечару Ужицу, Лапову, Параћину, Пожаревцу, Сремској Митровици, Руми, Сомбору, Кикинди, Панчеву и Краљеву.
Врши саветодавну и контролну функцију у домену заштите животне средине.Уподобљава и примењује већ постојеће међународно признате стандарде за заштиту животне средине,  успостављајући Систем стандарда Друштва, а у циљу бољег функционисања. Обавља послове спречавања загађивања и контроле над загађивањем, праћењем одлагања отпада на прописан начин и праћењем примене донетог плана управљања отпадом, израђивањем предлога за стратегију и политику заштите животне средине на целој територији делатности Друштва (отпадне воде, чврст отпад, опасан отпад, течан отпад, аеро загађење, бука итд.).
Подорганизациона јединица се бави проблематиком енергетске ефикасности и њеном применом на пословање Друштва, иницирајући и координишући све односне задатке од целовитог значаја.Обавља послове управљања квалитетом, организовањем и спровођењем увођења СРПС 9000:2008 и СРПС 14000 у „Инфраструктура Железнице Србије““. Као последицу правилног третирања принципа овог стандарда, консеквентно се бави и са СРПС 15489.
Комуникација унутар Одељења као и екстерна обавља се на основу најсавременије информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и примене софтверских решења из области електронских докумената, праћењем радних активности и садражаја рада умређеном структуром ИКТ.
Цени искуства у окружењу, али и садашње и будуће захтеве који се постављају пред ову проблематику, пре свега Европске уаједнице и шире међународне јавности. Иницира, организује и учествује на односним стручним скуповима у земљи и иностранству; покреће, води и учествује у односним пројектима у земљи и иностранству; иницира, прати и координира инвестиционе активности у оквиру своје делатности и сарађује са одговарајућим финансијским институцијама, а у складу са овлашћењима и датим интеграцијама највишег руководства.
Поред централне јединице у Београду, има пунктове (извршиоце) у Новом Саду, Нишу и Краљеву. Тиме се обезбећује испуњење неопходних захтева који произилазе из позитивне законске регулативе.
Контакт тел: +381 11 36 21 192