Ресор за економске послове

Ресор за економске послове

Ресор за економске послове обавља делатности које се односе на управљање финансијском стратегијом и текућом пословном политиком Друштва, контролу новчаних токова, девизно пословање, реализацију прихода и наплате потраживања.

Сектор за финансијско-рачуноводствене послове

обрачун зарада и осталих примања, финансирање инвестиција, повлачење дугорочних кредита и зајмова, рачуноводствено извештавање и информисање у складу са националном и међународном регулативом, састављање финансијских извештаја за Друштво, послови везани за ревизију финансијских извештаја Друштва.
Контакт тел: +381 11 36 18 237

Сектор за набавке и централна стоваришта

послови јавних набавки и набавки које не подлежу одредбама Закона о јавним набавкама, и то: добара, услуга и радова за горњи и доњи строј пруге, електротехничке и машинске опреме и резервних делова са домаћег и ино тржишта; енергената и општих материјала; послови интервентних набавки добара, услуга и радова из акредитива по секцијама; праћење реализације потписаних уговора, по потреби се обавља и комуникација са пословном банком, а за потребе реализације плаћања према иностранству, у оквиру праћења реализације ино уговора припремају се и налози за плаћање према иностранству, обавља се увоз и извоз добара и услуга, а према потписаним уговорима, воде се све потребне евиденције у складу са Законом о девизном пословању и Законом о спољнотрговинском пословању, по потреби врши се и провера актуелних тржишних цена за потребе припреме плана набавки, у складу са Законом о јавним набавкама припрема се и прати план набавки, воде се све неопходне евиденције о плану набавки и достављају сви неопходни извештаји надлежним институцијама у складу са Законом о јавним набавкама.
Контакт тел: +381 11 32 92 082

Сектор за план, реструктурирање и сарадњу са међународним финансијским институцијама

израда годишњих Програма пословања и буџета Друштва, израда кварталних и годишњих извештаја о пословању, послови праћења и реализације постављених планских оквира и циљева, статистичка обрада показатеља о стању и коришћењу капацитета, обиму и структури рада, анализа и припрема докумената из области реструктурирања Друштва, сарадња са надлежним државним органима и осталим институцијама у циљу унапређења сарадње са међународним финансијским институцијама, учествовање у тимовима за праћење реализације пројеката који се финансирају из кредита, доанција и других међународних извора.
Контакт тел: +381 11 36 17 516