ОГЛАС – Издавање пословног простора

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.,
„СРБИЈА ВОЗ“ А.Д. И „СРБИЈА КАРГО“ А.Д.,
НЕМАЊИНА бр.6 БЕОГРАД

О Г Л А Ш А В А
давање у закуп непокретности прикупљањем писаних понуда

Подаци о непокретности:

Пословна зграда у Београду, у улици Здравка Челара број 14а, поседује два улаза у зграду, гаражу, котларницу, телефонску инсталацију као и опрему – сервер за информатички систем.

   • Катастарска парцела број 617/218, КО Палилула
   • Укупна нето површина објекта је 1.930,00 m2  
   • Почетна месечна цена објекта је 2 234 438,20 дин без ПДВ-а
   • Простор се издаје у виђеном стању.
   • Разгледање простора могуће је уз претходну најаву
   • Лице за контакт: Татјана Тошић, контакт телефон 011/2646-240
   • Детаљнији подаци са сликама могу се погледати на сајту www.infrazs.rs   

Право на конкурисање имају сва правна и физичка лица.

Уз писану понуду доставити податке о подносиоцу понуде:

  • За предузетнике: Име и презиме власника радње, са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, доказ о ликвидности на рачунима, делатност која ће се обављати у пословном простору, износ закупнине која се нуди и оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде уколико није уписано у картону депонованих потписа.
  • За правна лица: Назив и седиште, копија решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке , доказ о бонитету – позитивно пословање у последње две године уколико послује дуже од 3 године, доказ о ликвидности на рачунима, делатност која ће се обављати у пословном простору, износ закупнине која се нуди и оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде уколико није уписано у картону депонованих потписа.
  • За физичка лица: Име и презиме, фотокопија личне карте са очитаним подацима код личне карте са чипом, елатност која ће се обављати у пословном простору, износ закупнине која се нуди и оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде.

Уговор се закључује на период од 5 /пет/ година уз могућност обнављања, са обавезом депоновања меница: као средстава обезбеђења гаранције наплате потраживања и као средстава обезбеђења извршења других уговорних обавеза.

Оглас је отворен 14/четрнаест/ дана од дана објављивања.
Јавно отварање приспелих понуда биће одржано најкасније 10 /десет/ дана по истеку огласа у просторијама „Инфраструктура железнице Србије“а.д., Сектора за некретнине Београд, ул. Немањина 6.

Затворене писане понуде доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“а.д.
Сектор за некретнине, Београд, Немањина број 6, са назнаком: „Понуда за закуп пословног простора – НЕ ОТВАРАТИ“
„Инфраструктура железнице Србије“а.д. задржава право да одустане од избора најповољнијег понуђача.
Трошкове поступка оглашавања плаћа најбољи изабрани понуђач.