Održan sastanak Radne grupe CER direktora za ljudske resurse

U skladu sa redovnim aktivnostima Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER), 30. novembra 2017. godine, održan je sastanak Radne grupe direktora za ljudske resurse.  Učesnici ovog sastanka su bili ujedno pozvani i na plenarnu sednicu Odbora za socijalni dijalog, koja je održana 1. decembra u prostorijama Evropske komisije. Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. su aktivno učestvovali na oba sastanka.

Ključne teme sastanka Radne grupe direktora za ljudske resurse (HRD) bile su sledeće: novosti u pogledu zakonodavstva koje se odnosi na železnički sektor, osnivanje Odbora za socijalni dijalog i usvajanje programa rada istog, razvoj projekata u oblasti socijalnog dijaloga, informacije o rodnoj ravnopravnosti na železnici i još mnoge druge. 

Kada je reč o novostima u pogledu zakonodavstva koje se tiče železničkog sektora, više informacija u ovoj oblasti izložila je Elisabeth Werner, predstavnica Generalnog direktorata za mobilnost i transport EU (DG MOVE). Ključne zakonodavne norme o kojima je gđa. Werner govorila su Direktiva o mašinovođama, kao i norme koje su deo takozvnog „paketa za mobilnost“ a tiču se uslova rada mobilnih radnika. U pogledu Direktive o mašinovođama, trenutno se radi na reviziji iste, kako bi se unapredile odredbe koje se tiču uslova po pitanju poznavanja jezika u prekograničnom saobraćaju, kao i za dobijanje licenci bez velikih administrativnih prepreka.

Takođe, učesnicima Radne grupe su predočene trenutne aktivnosti u pogledu zajedničkog projekta CER i ETF, pod punim nazivom „Procena socijalnih partnera u pogledu implementacije sporazuma o aspektima koji se tiču uslova rada mobilnih radnika u prekograničnim uslugama u železničkom sektoru (poznatiji i pod skraćenim nazivom “železnički mobilni radnici“).

Kada je reč o ovom projektu, predočeno je da je održano tri od pet planiranih sastanaka radnih grupa za ovaj projekat. Učesnicima je istaknuto da je na sastancima radnih grupa za ovaj projekat postignut dobar nivo učešće predstavnika i železničkih kompanija i sindikata i da je neophodno u budućnosti raditi na što boljem učešću predstavnika nacionalnih državnih organa.

Nathalie Amirault, rukovodilac Odseka Međunarodne železničke unije (UIC) za talente i razvoj eksperata je učesnike sastanka informisala o novitetima u pogledu aktivnosti ovog Odseka. Ključna novina jeste UIC projekat TALENT, čija je osnovna svrha unapređenje atraktivnosti železničkog sektora, uz cilj da se razvije svetska mreža železničkih eksperata, odnosno talenata u određenim oblastima. Ujedno, pokrenut je poseban sajt (www.railtalent.org) gde će se na jednom mestu naći otvorena radna mesta u mnogim železničkim kompanijama, obuke za železničare, seminari, mentori za obuke zaposlenih, kao i univerziteti koji su spremni za izradu studija za potrebe železničkih kompanija.

Kako je pitanje položaja žena u transportnom sektoru dobilo na značaju zahvaljujući komesarki Violeti Bulc, jedna od tački dnevnog reda bila je i rodna ravnopravnosti. U tom smislu, najviše je diskusija bila usmerena na unapređenje položaja žena u železničkom sektoru.

Kako je na sastanku istaknuto, nedovoljna zastupljenost žena nije samo pitanje za železničke kompanije i socijalne partnere poput CER i ETF, već za celokupan transportni sektor. Učesnici su upoznati sa svim aktivnostima koje CER i ETF zajednički sprovode u ovoj oblasti. Među njima je i godišnje prikupljanje podataka o broju žena kao zaposlenih na železnici i njihovim uslovima rada. Na osnovu tih podataka uspostavlja se poseban izveštaj, koji je osnov za analizu stanja i napretka u ovoj oblasti. Do sada su urađena četiri ovakva izveštaja, a u planu je peti. Kako je na sastanku ugovoreno, Austrijske železnice će biti nadležne za sprovođenje petog izveštaja.

Tokom plenarne sednice Odbora za socijalni dijalog na železnici (1.decembra), učestvovali su predstavnici CER, ETF kao i učesnici HRD Radne grupe. Tom prilikom je pregovarano o programu rada ovog novoformiranog Obora, za period 2018-2019 godine. Takođe, imenovani su rukovodioci Odbora, tačnije Giorgio Tuti za predsednika, dok je Matthias Rohrmann imenovan za zamenika predsednika.

Očekuje se da će aktivnosti ovog Odbora biti ključne u pogledu unapređenja socijalnog dijaloga na železnici, unapređenja položaja radnika u ovom sektoru, među kojima se poseban fokus daje ženama i mobilnim radnicima. Ujedno, posebna pažnja biće usmerena na uticaj digitalizacije, u pogledu budućeg statusa zaposlenih, kao i na bezbednost tokom rada.

 

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .