Položaj radnika na železnici prioritet evropskih institucija

Uspostavljanje novih projekata u pogledu zaštite položaja radnika na železnici je u vrhu prioriteta evropskih institucija i međunarodnih železničkih organizacija, poput Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) i Evropske federacije transportnih radnika (ETF). Takođe, posebnu važnost ima prerada pravnih normi, među kojima veliki značaj imaju norme Četvrtog železničkog paketa. O svim navedenim temama bilo je reči na poslednjem sastanku Radne grupe CER za pravna pitanja (održan 2-3. februara u Rimu), kao i na sastanku EU Odbora za socijalni dijalog u železničkom sektoru (održan 7. februara u Briselu).

Tom prilikom, je istaknuto da je u toku priprema za novi projekat zaštite mobilnih radnika na železnici, koji je dobio subvenciju Evropske komisije. U tom smislu, trenutno se vrši odabir eksperata u oblasti prava i nauke, koji će biti od velikog značaja za realizaciju ovog projekta. Cilj ovog projekta je primena Sporazuma koji je u ovoj oblasti potpisan 2004. godine između CER-a i ETF-a o ključnim aspektima uslova rada mobilnih radnika koji su angažovani u prekograničnim uslugama. Za nadzor i praćenje realizacije projektnih aktivnosti biće nadležne CER Radna grupa direktora za ljudske resurse i Radna grupa za socijalni dijalog.

Na navedenim sastancima, posebno je istaknuto da je u toku izmena pojedinih odredbi Direktive 2012/34 o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog železničkog područja. U skladu sa Ugovorom iz Lisabona, Evropska komisija ima pravo da usvaja određena akta (sprovedbena i delegirana akta) kojima se menjaju samo određeni članovi neke direktive. 

Evropska komisija je objavila svoj predlog Sprovedbenog akta za izmenu člana, koji se tiče uslova za pristup železničkoj infrastrukturi. Ipak, tim pravnih eksperata CER -a je ustanovio mnogo nejasnoća u pogledu predloga sprovedbenog akta Komisije i utvrdio da akt nije u skladu sa principima i potrebama železničkog sektora.

Imajući u vidu da usvajanje ove norme može da ugrozi železnički sektor, Radna grupa za pravna pitanja CER-a će početkom godine pripremiti svoj predlog izmena i objaviti novi Dokument o stavu u pogledu sprovedbenog akta.

 Takođe, na sastanku je bilo reči i o drugim normama Četvrtog železničkog paketa, poput Direktive 2016/797 o interoperabilnosti železničkog sistema, Direktivi 2016/798 o železničkoj bezbednosti, Uredbi 2016/796 o Agenciji Evropske unije za železnički saobraćaj (ERA) i drugim.

Poseban deo sastanka bio je posvećen prezentaciji Međunarodnog komiteta za železnički saobraćaja (CIT), koji su učesnicima predstavili Jedinstvena pravila o ugovoru o korišćenju infrastrukture u međunarodnom železničkom saobraćaju (CUI).

Izvor: CER Monitor

 

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .