Информатор о раду

Информатор о раду

Информатор о раду Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд из Београда, Немањина 6 (у даљем тексту: Информатор) сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 68/10).

Назив органаАкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
Адреса седиштаНемањина 6, 11 000 Београд
Матични брoj21127094
Порески идентификациони брoj109108420
Информатор о раду, СЕПТЕМБАР 2022.PDF