Одељења ЗОП

Одељење за доњи строј

Одељење за доњи строј у свом саставу има следеће службе:

 • за одржавање и санацију мостова и малих објеката отвора до пет метара (пропусти),
 • за одржавање и санацију трупа пруге,
 • за одржавање и санацију тунела,
 • за геологију и геотехнику,
 • за заштиту пруге од вегетације и бујица

Редовни послови Одељења за доњи строј

donjisloj

 • координирају послови на санацијама и одржавању мостова и малих објеката отвора до 5м, тунела,
 • одрона и клизишта у пружном појасу.
 • прати и анализира техничко стање трупа пруге и објеката на прузи (редовни и ванредни прегледи).
 • учествује у изради пројектних задатака за израду инвестиционо техничке документације за санацију трупа пруге и објеката на прузи.
 • учествује у раду комисија на нивоу Друштва и нивоу Сектора.
 • врши се надзор над извођењем радова (ремонти и санације).
 • израда тендерске документације и спровођење поступка јавне набавке.

Одељење за горњи строј

Редовни послови Одељења за горњи строј

gornjisloj

 • израда средњорочних и краткорочних планова за радове на редовном и инвестиционом одржавању горњег строја пруга.
 • координација активности везано за набавку, дистрибуцију и уградњу неопходног материјала горњег строја.
 • координација и сарадња са пројектантима и извођачима радова на инвестиционом одржавању горњег строја.
 • интерни и дефинитивни технички пријеми изведених радова на инвестиционом одржавању горњег строја.
 • одржавање путних прелаза.
 • давање услова превоза, као и праћење нарочитих пошиљки (вангабаритне пошиљке и пошиљке са прекораченим осовинским оптерећењем).
 • организација и праћење извршења затвора пруга због неопходних интервенција на редовном и инвестиционом одржавању пруга.

Одељење за механизацију

Одељење планира, организује и координира рад на текућем и инвестиционом одржавању пруга, снимање и анализу геометријског стања пруга и стварног стања пруга на територији Друштва, као и текуће и инвестиционо одржавање лаке и тешке механизације, грађевинске механизације, вучних и вучених средстава и друмских возила.

Опрема Одељења за механизацију

mehan

 • 948 ком. лаких машина (за завијање и одвијање причврсног прибора, бушење шина и прагова, брушење шина и скретница итд.),
 • преко 1000 ком. мерних уређаја (размерника за контролу ширине и надвишења колосека, за контролу положаја осовине и нивелете колосека, термометра итд.),
 • 42 ком. тешких машина за текуће механизовано одржавање и делимично инвестиционо одржавање (машине подбијачице за регулисање колосека и скретница по смеру и нивелети, планирање засторне призме, динамичку стабилизацију колосека, појединачну замену шина и прагова, за решетање засторне призме, комплетно механизовану замену скретница итд.),
 • 2 ком. мерних кола за снимање геометријских параметара за оцену стања пруга, као и стварног положаја пруга са додатним уређајима за снимање профила засторне призме, профила шина и слободног, односно товарног профила пруга,
 • 1 ком. специјална машина за чишћење снега,
 • преко 20 ком. грађевинских машина (утоваривачи, булдожери, компресори…),
 • вагони “кипери” за превоз ситнозрних материјала, гарнитура вагона са порталним краном за превоз, утовар и истовар шина дужине 120 м, специјални вагон за транспорт комплетно монтираних старих, односно нових скретница, као и вагони за специјализоване екипе
 • спаваћа кола, трпезарије, магацини, радионице, цистерне за гориво итд.),
 • 45 ком. тешких моторних дрезина,
 • 146 ком. лаких моторних дрезина,
 • 35 ком. путничких друмских возила,
 • 6 ком. сервисних друмских возила,
 • 22 ком. комби возила,
 • 57 ком. друмских теретних возила,
 • 1 ком. аутобуса.

Одељење за геодезију

geodОдељење за геодетске послове својим пословањем води бригу о евиденцији железничке имовине (земљиште и објекти) и о другим геодетским пословима везаним за потребе Друштва.

Одељење за катастар непокретности земљишта и објеката својим пословањем води бригу о евиденцији железничке имовине (земљиште и објекти) и о другим геодетским пословима везаним за потребе Друштва. Укупна површина земљишта у поседу Друштва је 14150,2998 ha. Посед Друштва ад се простире на 130 политичких општина, односно 1030 катастарских општина.

Редовни послови Одељења за геодезију

 • Катастар непокретности земљишта и објеката,
 • Послови експропријације за нове пруге и реконструкције пруга
 • Геодетски послови одржавања пруга

Опрема Одељења загеодезију

 • Техничку и имовинско-правну документацију о инфраструктурним објектима,
 • Картографске и геодетске документације (карте и планови) пруга.

Одељење за технички план

Редовни послови Одељења за технички план

plan

 • израда и праћење реализације годишњег Програма одржавања грађевинске инфраструктуре,
 • израда и праћење реализације годишњег Плана набавки материјала, услуга и радова за одржавање грађевинске инфраструктуре,
 • израда кварталног, полугодишњег и годишњег извештаја о пословању сектора,
 • израда предлога уговора о приходу и праћење њихове реализације,
 • вођење виденције закључених уговора за радове на одржавању грађевинске нфраструктуре и привремених ситуација достављених на плачање,
 • контрола јединичних цена, контрола обрачуна извршених радова и обрачуна разлике у цени извршених радова,
 • израда анализа цена за позиције радова из области доњег и горњег строја и
 • координација са Сектором за финансијско књиговодствене послове и осталим секторима Друштва везано за потребе пословања Сектора за грађевинске послове

Одељење за зграде

Одељење се бави пословима одржавања зграда. Планира радове и прати реализацију. Прикупља потребну техничку документацију за добијање грађевинске дозволе и бира најповољнијег извођача. Уговара радове и врши стручни надзор.

Редовни послови Одељења за зграде

zgrade

 • план радова на одржавању зграда,
 • извршење планираних радова,
 • захтеви за извођење радова,
 • главни пројекат,
 • грађевинска дозвола,
 • уговор са извођачима радова,
 • ситуација за извршене радове,
 • рачун извршених услуга.