ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ

ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ

Кодекс пословне етике

Шема Кодекса пословне етике


ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Одлука о усваjању плана интегритета у трећем циклусу

План интегритета

Решење о именовању Радне групе за израду Плана интегритета у трећем циклусу

Одлука о именовању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу Плана интегритета у трећем циклусу

Одлука о усвајању Извештаја о спровођењу плана интегритета у другом циклусу

Лице одговорно за праћење мера из Плана интегритета у другом циклусу

Одлука о усвајању плана интегритета у другом циклусу


АНТИКОРУПЦИЈСКЕ МЕРЕ И СУКОБ ИНТЕРЕСА

Упутство о управљању сукобом интереса

Одлука о усвајању Приручника за спровођење антикорупцијских мера и спречавање сукоба интереса

Приручник за спровођење антикорупцијских мера и спречавање сукоба интереса

Акциони план за спровођење антикорупцијских мера

Правилник о поклонима запослених у ИЖС

Решење о одређивању лица одговорног за вођење евиденције у Каталогу поклона


РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Кодекс равноправности

Одлука – Одређивање лица задуженог за родну равноправност

Евиденција података о остваривању родне равноправности (Образац1)

План за остваривање и унапређење родне равноправности

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Кодекс равноправности у ИЖС а.д. – архива

Решење о образовању радне групе за израду Кодекса равноправности – архива


СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ

Информације о подношењу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Овлашћено лице за ажурирање Информатора о раду

Овлашћено лице за заштиту података о личности

Правилник о заштити података о личности