Етика и интегритет

Етика и интегритет

План интегритета

Одлука о усвахању интегритета

Кодекс равноправности

ОДЛУКА – Одређивање лица задуженог за родну равноправност

Решење о именовању Радне групе

Одлука генералног директора, број 1/2021-2736 од 9.12.2021. године о именовању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу Плана интегритета

Одлука о усвајању текста Приручника за спровођење антикорупцијских мера и спречавање сукоба интереса

Приручник за спровођење антикорупцијских мера и спречавање сукоба интереса

Одлука о усвајању Извештаја о спровођењу Плана интегритета

Упутство о управљању сукобом интереса

Кодекс пословне етике

Шема Кодекса пословне етике

Одлука о усвајању плана интегритета

Лице одговорно за праћење мера из плана интегритета

Антикорупцијски тим Инфраструктура железнице Србије а.д.

Акциони план за спровођење антикорупцијских мера у 2018.

Кодекс равноправности у ИЖС а.д.

Правилник о поклонима запослених у ИЖС

Лице овлашћено за ажурирање информатора о раду

Одређивање лица за заштиту података о личности