Međunarodni poslovi

Centar za međunarodne poslove

Stranice o međunarodnim aktivnostima i aktuelnostima

Centar za međunarodne poslove koordinira aktivnosti, učestvuje u radu i pruža logističku podršku aktivnostima „Infrastrukture železnice Srbije“ad i njenih organizacionim jedinicama, u pogledu saradnje sa međunarodnim železničkim organizacijama. 

Akcionarsko društvo za upravljanje železničkom infrastrukturom„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d, punopravni je član nekoliko značajnih međunarodnih železničkih organizacija. Aktivnosti na međunarodnom planu vode porastu ugleda IŽS i ostvarenju poslovnih ciljeva i koristi. 

Saradnja sa međunarodnim železničkim organizacijama, a preko njih i sa Evropskim institucijama, kao i mogućnost lobiranja za interese IŽS, od velikog su značaja kako u pogledu uticaja na donošenje srednjeročnih i dugoročnih političkih odluka Evropske komisije (konkretno preko Generalne direkcije za mobilnost i saobraćaj Evropske komisije - DG MOVE), tako i sa aspekta rešavanje tekućih pitanja sa međunarodnom konotacijom.Danas, kada smo suočeni sa ubrzanim tenhičko-tehnološkim razvojem železničkog sektora (digitalizacija železnice, planovi za uvođenje Evropskog sistema za upravljanje železničkim saobraćajem (ERTMS)), formiranjem Jedinstvenog evropskog železničkog područja, planovima za proširenje evropskih železničkih koridora (TEN-T i RFCs) na Zapadni Balkan, praćeno relevantnim evropskim zakonodavstvom (Četvrti železnički paket), sa jedne strane, i aktuelnom bezbednosnom situacijom (uticaj migracija i terorističkih pretnji na železnički sektor), sa druge strane, više je nego potrebno angažovanje IŽS na međunarodnom planu. 

Važno je napomenuti da se Srbija nalazi u procesu pregovora za pristup Evropskoj uniji, pa svaki segment privrede i društva, a time i železnički sektor u celosti, treba da pruži maksimalne napore u tom pogledu.

 

   ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM ORGANIZACIJAMA 

 

 

 CER (Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija)

www.cer.be 

 CER je neprofitabilna organizacija koje zastupa interese svojih članica u Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i Savetu Evropske unije, kao i prema drugim institucijama koje donose odluke važne za železnički sektor. CER promoviše jačanje železničkog sektora i rešavanje pitanja od suštinskog značaja za stvaranje održivog saobraćajnog sistema koji je produktivan, energetski efikasan i ekološki prihvatljiv. Pored pružanja pomoći u poboljšanju i razvoju železničkog saobraćaja kao celine, CER se takođe bavi i pružanjem usluga svojim članovima sprovođenjem studija i istraživanja, kao i objavljivanjem nalaza i preporuka.

CER omogućava svojim članovima aktivno učešće u zakonodavnom procesu, kroz davanje mišljenja i amandmana na direktive i uredbe EU od značaja za železnički sektor, koje potom dostavlja EU institucijama, kao stav Sektora.

 „Infrastruktura železnice Srbije“ ad je punopravni član CER od 17. februara 2016. godine. Pored učešća u telima CER (Generalna skupština i Sastanak infrastrukture visokog nivoa - HLIM), Društvo aktivno učestvuje u radu radnih grupa, posebno Interesne grupe za infrastrukturu, Radne grupe za socijalni dijalog i novoosnovane ad hoc Radne grupe za Jugoistočnu Evropu.

 

UIC (Međunarodna železnička unija)

www.uic.org 

Međunarodna železnička unija (UIC) je osnovana 1922. godine, kao neprofitabilno međunarodno strukovno udruženje, sa sedištem u Parizu. Srpske železnice su jedan od osnivača UIC-a.UIC je međunarodna organizacija za saradnju u oblasti železničkog sektora, čiji su članovi integrisane železničke kompanije, železnički prevoznici i upravljači infrastrukture, a čiji su osnovni ciljevi: ostvarenje međunarodne železničke saradnje na globalnom i regionalnim nivoima, predstavljanje i promovisanje interesa železničkog sektora i podsticanje sinergije između različitih međunarodnih organizacija i tela, realizovanje i upravljanje projektima/ aktivnostima, uključujući istraživanje, tehnički razvoj i inovacije u meri u kojoj je to neophodno za relevantnu oblast, izrada i inoviranje železničkih standarda, UIC objava (fiša) i pravilnika, koji su neophodni za odvijanje železničkog saobraćaja, infrastrukturne komponente i vozna sredstva.UIC svoje aktivnosti sprovodi preko strateških tela koja donose odluke (generalna skupština, regionalne skupštine, regionalni upravni odbori), tehničkih sektora, koji nude svoje usluge kroz odnos isporučilac/naručilac, i radnih tela (forumi, platforme i specijalne grupe), od kojih je za „Infrastrastrukturu železnice Srbije“ ad najznačajniji Forum za železnički sistem (RSF). Pored ovoga IŽS je pridruženi član grupe G-4, regionalne grupe UIC-a, koju su 1992. godine osnovale četiri srednjeevropske železnice (OBB, MAV, SŽ i HŽ) u cilju usklađenog razvoja železnica na području između Dunava i Jadrana. U kasnijoj fazi ovoj grupi su se pridružile i druge železničke kompanije iz regiona.„Infrastruktura železnice Srbije“ ad je punopravni član UIC-a od 7. decembra  2017. godine.

 

RNE (Železnička mreža Evrope)

www.rne.eu 

RNE je zajednička organizacija evropskih upravljača infrastrukturom i tela za dodelu trasa koja se bavi operativnim pitanjima u međunarodnom železničkom saobraćaju, na evropskoj železničkoj infrastrukturi. RNE ima zadatak da omogući brz i jednostavan pristup evropskim železničkim koridorima i poveća efikasnost i kvalitet železničkog saobraćaja. Da bi se ovo postiglo, RNE je usmerena na celokupan proces međunarodnih saobraćajnih operacija. On počinje harmonizacijom srednjoročnog i dugoročnog planiranja određenih članica, zajedničkim pristupom vezanim za marketing i prodaju, odgovarajućim planiranjem i radom, a završava se obezbeđivanjem usluga po realizaciji saobraćaja, kao što su monitoring, kontrola i procena realizovanog saobraćaja. Takođe, RNE okuplja na jednom mestu Izjave o mreži svih svojih članica. „Jedan šalter za prodaju“ – OSS (One-Stop-Shop) se bavi svim pitanjima vezanim za međunarodni saobraćaj vozova, počev od zahteva za pristup infrastrukturi, podnošenja zahteva za međunarodne trase, pa do revizije kvaliteta nakon izvršene usluge.Informatički alati RNE omogućavaju korisnicima železničke prevozne usluge: Procenu cene korišćenja železničke infrastrukture - CIS (Charging Information System – Informacioni sistem za naplatu naknada), Koordinaciju naručivanja i odobravanja međunarodnih trasa - PCS (Path Coordination System – Sistem koordinacije trasa) i Praćenje međunarodnih putničkih i teretnih vozova u stvarnom vremenu -TIS (Train information System – sistem informacija o vozu).Pored ovih aplikacija u opticaju su i novije, kao CCS (Common Components System – Sistem zajedničkih komponenti), koji obezbeđuje razvoj, funkcionisanje i  održavanje TAF i TAP TSI zajedničkih komponenti, i CIP (The Customer Information Platform-Korisnička informaciona platforma), koji pomoću grafičkog korisničkog interfejsa (GUI), pruža precizne informacije o trasiranju, terminalima, infrastrukturnim investicionim projektima i radovima na održavanju, kao i osnovnim svojstvima koloseka odgovarajućeg železničkog robnog koridora (RFC).

 

COLPOFER (Međunarodna organizacija za železničku bezbednost)

www.colpofer.org 

COLPOFER je međunarodna organizacija osnovana sa ciljem unapređenja saradnje železničke policije i bezbedonosnih organa. Imajući u vidu porast kriminalnih aktivnosti, međunarodna zajednica se fokusirala na značaj saradnje policije i železničkih kompanija što je 1980. godine dovelo do osnivanja specijalne grupe u okviru Međunarodne železničke unije (UIC). Odlukom Generalne skupštine UIC-a ova grupa je dobila autonomiju. Ovakav vid međunarodne saradnje presudan je za sprečavanje kriminalnih aktivnosti i za zaštitu putnika, voznih sredstava i železničke imovine. COLPOFER sprovodi svoje aktivnosti u okviru radnih grupa, koje se bave ključnim pitanjima u oblasti bezbednosti, kao što su borba protiv terorizma, migracije, krađa metala, sajber kriminal, grafiti i drugo.„Infrastruktura železnice Srbije“ ad je punopravni član ove organizacije od 9. juna 2016. godine.

 

 Železnički robni koridor Alpi-Zapadni Balkan (AWB RFC)

www.rfc-awb.eu 

„Infrastruktura železnice Srbije“ je do 2018. godine bila punopravni član organizacije KORIDOR X PLUS za promovisanje saradnje i razvojnih aktivnosti na Koridoru X, kada je ova organizacija prestala da postoji. Dobra saradnja železnica članica ove organizacije, kao i neophodnost povezivanja evropskog železničkog robnog pravca od Austrije do Bugarske, bila je polazište aktivnosti koje su rezultirale formiranjem železničkog robnog koridora Alpi-Zapadni Balkan (AWB RFC), u skladu sa odredbama Uredbe (EU) br. 913/2010 od 22. septembra 2010. godine, i Komisijine Sprovodbene odluke (EU) 2018/500 od 22. marta 2018. godine. Članovi koridora su upravljači železničke infrastrukture iz Austrije  (ÖBB-Infrastruktur AG), Slovenije (SŽ-Infrastruktura,d.o.o.), Hrvatske (HŽ Infrastruktura,d.o.o), Srbije („Infrastruktura železnice Sebije“ a.d.) i Bugarske (NRIC), pod vođstvom resornih ministarstava čiji predstavnici čine Izvršni odbor koridora.