Međunarodni poslovi

Centar za međunarodne poslove

Stranice o međunarodnim aktivnostima i aktuelnostima

Akcionarsko društvo za upravljanje železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ ad, punopravni je član nekoliko međunarodnih železničkih organizacija. Aktivnosti na međunarodnom planu vode porastu ugleda IŽS i ostvarenju poslovnih ciljeva i koristi.

Saradnja sa međunarodnim železničkim organizacijama, a preko njih i sa Evropskim institucijama, kao i mogućnost lobiranja za interese IŽS, od velikog su značaja kako u pogledu uticaja na donošenje srednjeročnih i dugoročnih  političkih odluka Evropske komisije (konkretno preko Generalne direkcije za mobilnost i saobraćaj Evropske komisije - DG MOVE), tako i sa aspekta rešavanje tekućih pitanja sa međunarodnom konotacijom.

Danas, kada smo suočeni sa ubrzanim tenhičko-tehnološkim razvojem železničkog sektora (digitalizacija železnice, planovi za uvođenje  Evropskog sistema za upravljanje železničkim saobraćajem (ERTMS)), formiranjem Jedinstvenog evropskog železničkog područja, planovima za proširenje evropskih železničkih koridora (TEN-T i RFCs) na Zapadni Balkan,  praćeno relevantnim evropskim zakonodavstvom (Četvrti železnički paket), sa jedne strane, i aktuelnom bezbednosnom situacijom (uticaj migracija i terorističkih pretnji na železnički sektor), sa druge strane, više je nego potrebno angažovanje IŽS na međunarodnom planu.

Važno je napomenuti da se Srbija nalazi u procesu pregovora za pristup Evropskoj uniji, pa svaki segment privrede i društva, a time i železnički sektor u celosti, treba da pruži maksimalne napore u tom pogledu.


ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM ORGANIZACIJAMA

CER (Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija) - www.cer.be

CER je neprofitabilno telo koje zastupa interese svojih članica u Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i Savetu Evropske unije, kao i prema drugim institucijama koje donose odluke važne za železnički sektor. CER promoviše jačanje železničkog sektora i rešavanje pitanja od suštinskog značaja za stvaranje održivog saobraćajnog sistema koji je produktivan, energetski efikasan i ekološki prihvatljiv. Pored pružanja pomoći u poboljšanju i razvoju železničkog saobraćaja kao celine, CER se takođe bavi pružanjem usluga svojim članovima sprovođenjem studija i istraživanja i objavljivanjem nalaza i preporuka, organizovanjem radnih grupa u cilju lakše komunikacije između njenih članova i ostalih organizacija.

CER omogućava svojim članovima aktivno učešće u zakonodavnom procesu, kroz davanje mišljenja i amandmana na direktive i uredbe EU od značaja za železnički sektor, koje potom  dostavlja EU institucijama, kao stav Sektora.

„Infrastruktura železnice Srbije“ ad je punopravni član CER od 17. februara 2016. godine. Pored učešća u telima CER (Generalna skupština i Sastanak infrastrukture visokog nivoa - HLIM), Društvo aktivno  učestvuje u radu radnih grupa, posebno Interesne grupe za infrastrukturu, Radne grupe direktora za ljudske resurse  i novoosnovane ad hoc Radne grupe za  Jugoistočnu Evropu.


UIC (Međunarodna železnička unija) - www.uic.org

Međunarodna železnička unija (UIC) je osnovana 1922. godine, kao neprofitabilno međunarodno strukovno udruženje, sa sedištem u Parizu. Srpske železnice su jedan od osnivača UIC-a.

UIC je međunarodna organizacija za saradnju u oblasti železničkog sektora, čiji su članovi integrisane železničke kompanije, železnički prevoznici i upravljači infrastrukture, a čiji su osnovni ciljevi: ostvarenje međunarodne železničke saradnje na globalnom i regionalnim nivoima, predstavljanje i promovisanje interesa železničkog sektora i podsticanje sinergije između različitih međunarodnih organizacija i tela, realizovanje i upravljanje projektima/ aktivnostima, uključujući istraživanje, tehnički razvoj i inovacije u meri u kojoj je to neophodno za relevantnu oblast, izrada i inoviranje železničkih standarda, UIC objava (fiša) i pravilnika, koji su neophodni za odvijanje železničkog saobraćaja, infrastrukturne komponente i vozna sredstva. 

UIC svoje aktivnosti sprovodi preko strateških tela  koja donose odluke (Generalna skupština, Regionalne skupštine, Regionalni upravni odbori), tehničkih sektora, koji  nude svoje usluge kroz odnos isporučilac/naručilac, i radnih tela (forumi, platforme i specijalne grupe), od kojih je za „Infrastrastrukturu železnice Srbije“ ad najznačajniji Forum za železnički sistem (RSF).

„Infrastruktura železnice Srbije“ ad  je punopravni član UIC-a od 7. decembra 2017. godine. Učlanjenjem u UIC „Infrastruktura železnice Srbije“ ad automatski postaje član  Grupe železnica Jugoistočne Evrope  (SERG).

„Infrastruktura železnice Srbije“ ad  takođe učestvuje u radu grupe G-4, specijalne grupe UIC-a, ekvivalenta grupe SERG. G-4 predstavlja regionalnu grupu Međunarodne železničke unije (UIC), koju su 1992. godine osnovale četiri srednjeevropske železnice (OBB, MAV, SŽ i HŽ) u cilju usklađenog razvoja železnica na području između Dunava i Jadrana. U kasnijoj fazi ovoj grupi su se pridružile i druge železničke kompanije iz regiona.


RNE (Železnička mreža Evrope) - www.rne.eu

RNE  je zajednička organizacija evropskih upravljača infrastrukturom i tela za dodelu trasa koja se bavi operativnim pitanjima u međunarodnom železničkom saobraćaju na evropskoj železničkoj infrastrukturi. RNE ima zadatak da omogući brz i jednostavan pristup evropskim železničkim koridorima i poveća efikasnost i kvalitet železničkog saobraćaja. Da bi se ovo postiglo, RNE je usmerena na celokupan proces međunarodnih saobraćajnih operacija. On počinje sa harmonizacijom srednjoročnog i dugoročnog planiranja određenih članica, zajedničkim pristupom vezanim za marketing i prodaju, odgovarajućim planiranjem i radom, a završava se obezbeđivanjem usluga po realizaciji saobraćaja, kao što su monitoring, kontrola i procena realizovanog saobraćaja. Takođe, RNE okuplja na jednom mestu Izjave o mreži svih svojih članica.

 „Jedan šalter za prodaju“ – OSS (One-Stop-Shop) se bavi svim pitanjima vezanim za međunarodni saobraćaj vozova, počev od zahteva za pristup infrastrukturi, podnošenja zahteva za međunarodne trase, pa do revizije kvaliteta nakon izvršene usluge.

Informatički alati RNE  omogućavaju korisnicima železničke prevozne usluge: Procenu cene korišćenja železničke infrastrukture - CIS (Charging Information System – Informacioni sistem za naplatu naknada), Koordinaciju naručivanja i   odobravanja  međunarodnih trasa - PCS (Path Coordination System – Sistem koordinacije trasa) i Praćenje međunarodnih putničkih i teretnih vozova u stvarnom vremenu -TIS (Train information System – sistem informacija o vozu).

Pored ovih aplikacija u opticaju su i novije, kao CCS (Common Components SystemSistem zajedničkih komponenti), koji obezbeđuje razvoj, funkcionisanje i održavanje TAF i TAP TSI zajedničkih komponenti, i CIP (Customer Information Platform-Korisnička informaciona platforma), koji pomoću grafičkog korisničkog interfejsa (GUI), pruža precizne informacije o trasiranju, terminalima, infrastrukturnim investicionim projektima i radovima na održavanju, kao i osnovnim svojstvima koloseka odgovarajućeg železničkog robnog koridora (RFC).


COLPOFER (Međunarodna organizacija za železničku bezbednost) - www.colpofer.org

COLPOFER je organizacija osnovana sa ciljem unapređenja saradnje železničke policije i bezbedonosnih organa. Imajući u vidu porast kriminalnih aktivnosti, uvideo se značaj saradnje policije i železničkih kompanija što je doprinelo uspostavljanju specijalne grupe u okviru Međunarodne železničke unije (UIC), 1980. godine. Odlukom Generalne Skupštine UIC ova grupa je dobila autonomiju. Ovaj vid međunarodne saradnje presudan je za sprečavanje kriminalnih aktivnosti i za zaštitu putnika, voznih sredstava i železničke imovine. COLPOFER  sprovodi svoje aktivnosti u okviru radnih grupa, koje se bave ključnim pitanjima u oblasti bezbednosti, kao što su borba protiv terorizma, migracije, krađa metala, sajber kriminal, grafiti i drugo. „Infrastruktura železnice Srbije“ ad  je punopravni član ove organizacije od 9. juna 2016. godine.


CORRIDOR X PLUS (Koridor X Plus) - www.kx-plus.com

CORRIDOR X PLUS je interesna zajednica za promovisanje, saradnju i razvojne aktivnosti na Koridoru X. Cilj ove Zajednice je unapređenje transportnih saobraćajnica, kako bi se omogućio  efikasan, ekonomičan i bezbedan prevoz robe i putnika na železničkoj infrastrukturi Koridora H. Sedište organizacije je u Beču. „Infrastruktura železnice Srbije“ ad je preuzela članstvo u ovoj organizaciji od „Železnica Srbije“ ad i punopravni je član od 8. marta 2016. godine.