Operativni stabovi

ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ ОПЕРАТИВНИХ ШТАБОВА
У «ИНФРАСТРУКТУРИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ» ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), а у вези Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу 05 Број: 53-2281/2020 од 10. марта 2020. године, Одбор директора „Инфаструктура Железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 17.03.2020. године, донео

О Д Л У К У
о формирању оперативних штабова у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д
за време ванредног стања

Члан 1.
Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (у даљем тексту: Друштво), као велики технички систем од посебног значаја за одбрану Републике Србије, у обавези је да, у случају ванредног стања, настави са извршавањем послова и задатака из своје делатности.
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се: делатност Друштва, приоритетно пружање услуга, процес руковођења и друга питања од значаја за рад и функционисање Друштва у случају проглашења ванредног стања у Републици Србији.

Члан 3.
У случају ванредног стања Друштво обавља делатност у складу са чланом 8. Статута Друштва („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17) – 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају.

Члан 4.
У случају проглашења ванредног стања у Републици Србији, Друштво обавља делатност, из члана 3. ове Одлуке, према следећим приоритетима:
1) За потребе Војске и МУП-а Републике Србије,
2) За потребе државних органа,
3) За потребе цивилне заштите,
4) За потребе правних лица од значаја за одбрану и других правних лица,
5) За потребе привреде и становништва.

Члан 5.
У случају ванредног стања Друштвом руководи генерални директор, који је уједино и командант Централног оперативног штаба у Друштву. У одсуству генералног директора Друштвом руководе извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром и извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове, који су уједино и заменици команданта Централног оперативног штаба у Друштву.

У циљу оперативног извршавања делатности Друштва, на нивоу Управе Друштва формира се Централни оперативни штаб у следећем саставу:

– Милан Максимовић, извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром – командант штаба,
– Драгана Лалошевић, извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове – заменик команданта штаба,
– Бранислав Ловрић, директор Центра за безбедност – помоћник команданта штаба за оперативно планске послове,
– Марко Јеремић, менаџер за саобраћајне послове – члан штаба,
– Зоран Јевтић, менаџер за одржавање железничке инфраструктуре – члан штаба,
– Недјељка Стефановић, менаџер за финансијске и рачуноводствене послове, план и набавке – члан штаба,
– Звездан Павићевић, менаџер за инвестиције – члан штаба,
– Наташа Јовановић, менаџер за људске ресурсе и заједничке послове – члан штаба,
– Александра Рајевић, секретар органа управљања Друштва – члан штаба
– Владимир Кркобабић, директор Сектора за саобраћајне послове – члан штаба,
– Немања Тошић, директор Сектора за приступ железничкој инфраструктури – члан штаба
– Радомир Бркић, директор Центра за послове помоћног воза – члан штаба
– Јовица Јашић, директор Центра за технички надзор инфраструкуре – члан штаба
– Владета Дамјановић, директор Сектора за грађевинске послове – члан штаба,
– Жељко Ковачевић, директор Сектора за електротехничке послове – члан штаба,
– Маја Симић, директор Сектора за финансијске послове – члан штаба
– Драгана Ристић, директор Сектора за рачуноводствене послове – члан штаба
– Драган Пеурача, директор Центра за план, анализу и реструктурирње – члан штаба
– Бранимир Алимпић, директор Сектора за набавке и централна стоваришта – члан штаба
– Марина Сарић, директор Сектора за развој и инвестиције – члан штаба
– Слободанка Катанић, директор Центра за управљање пројектом брза пруга Београд-Суботица-државна граница – члан штаба
– Љиљана Јоксимовић, директор Сектора за људске ресурсе и опште послове – члан штаба,
– Катарина Пантић, директор Сектора за информационе технологије – члан штаба
– Александра Васиљевић, директор Сектора за некретнине – члан штаба
– Гордана Савић Поповић, директор Сектора за попис – члан штаба
– Марија Бабић, директор Центра за интерну ревизију
– Јово Ивошевић, директор Сектора за унутрашњу контролу
– Радомир Ђерасимовић, директор Центра система управљања безбедношћу – члан штаба
– Ненад Станисављевић, ПИ-АР Друштва – члан штаба

Члан 6.
У циљу оперативног извршавања делатности Друштва, на нивоу организационих делова Друштва: Београд (укључује Пожаревац, Панчево, Руму), Ниш (укључује Лапово, Зајечар), Ужице (укључује Краљево) и Нови Сад (укључује Суботицу, Зрењанин) формирају се четири Оперативна штаба организационих делова у Београду, Нишу, Ужицу и Новом Саду. Надлежност ових штабова обухвата све секције инфраструктуре као и друге организационе облике инфраструктуре на нивоу наведених организационих делова. Овим штабовима руководе шефови Секција за саобраћајне послове, који су уједино и команданти оперативних штабова организационих делова. У одсуству шефова Секција за саобраћајне послове, штабовима руководе шефови Секција за грађевинске послове, који су уједино и заменици команданата оперативних штабова организационих делова.

Оперативни штабови организационих делова формирају се у следећем саставу:
1) Оперативни штаб Београд
– Горан Новаковић, шеф Секције за саобраћајне послове Београд – командант штаба
– Драган Костић, шеф Секције за грађевинске послове Београд – заменик команданта штаба
– Његош Јелић, начелник Оделења за послове безбедности – помоћник команданта штаба за оперативно планске послове
– Вујадин Ћуровић, шеф Секције за електротехничке послове Београд – члан штаба
– Милан Јанковић, представник Центра за послове помоћног воза Београд – члан штаба
– Игор Репић, представник Сектора за набавке и централна стоваришта – члан штаба

2) Оперативни штаб Нови Сад
– Симовић Веселин, шеф Секције за саобраћајне послове Нови Сад – командант штаба
– Жарко Ркман, шеф Секције за грађевинске послове Нови Сад – заменик команданта штаба
– Жељко Ћосовић, шеф Оделења за безбедност Нови Сад (Суботица, Зрењанин) – помоћник команданта штаба за оперативно планске послове
– Бранко Ивановић, шеф Секције за електротехничке послове Нови Сад – члан штаба

3) Оперативни штаб Ужице
– Радојка Аврамовић, шеф Секције за саобраћајне послове Ужице – командант штаба
– Љиљана Миленковић Стаматовски, шеф Секције за грађевинске послове Ужице – заменик команданта штаба
– Драган Нешковић, шеф Оделења за безбедност Ужице (Краљево) – помоћник команданта штаба за оперативно планске послове
– Ратомир Коматина, шеф Секције за електротехничке послове Краљево – члан штаба
– Душан Грујић, представник Центра за послове помоћног воза Краљево – члан штаба

4) Оперативни штаб Ниш
– Дејан Ђорђевић, шеф Секције за саобраћајне послове Ниш – командант штаба
– Иван Стевчић, шеф Секције за грађевинске послове Ниш – заменик команданта штаба
– Драган Спасић, главни организатор за обавезе одбране, ВС (Ниш, Лапово, Зајечар) помоћник команданта штаба за оперативно планске послове
– Мила Станојевић, шеф Секције за електротехничке послове Ниш – члан штаба
– Граде Стојановић, представник Центра за послове помоћног воза Ниш – члан штаба

Члан 7.
Команданти/заменици штабова из члана 5. и 6. ове Oдлуке имају обавезу да:

– извршавају одлуке, закључке и друге мере које нареди надлежни државни орган;
– организују перманентна дежурства чланова штаба;
– организују заседање штабова према потреби;
– перманентно прате стање и развој ситуације у Друштву и његовим организационим деловима за време ванредног стања;
– организују процес рада у складу са одлукама, закључцима и другим мерама и препорукама које нареди надлежни државни орган;
– привремено или стално ангажују и друга стручна лица, у складу са исказаним потребама, у стални састав штабова.

Члан 8.
Центар за безбедност у оквиру своје делатности обезбедиће увођење дежурства ради пријема свих важних безбедносних информација са терена везаних за процес рада у време ванредног стања.
Члан 9.
Препоручује се руководиоцима свих организационих делова да процес рада организују тако да сви који то могу раде од куће. О свим запосленима који ће процес рада извршавати од куће одмах путем спискова известити Сектор за људске ресурсе и опште послове.

Ако рад од куће није могућ, процес рада треба организовати тако да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање заразе (ограничен број људи у просторији, коришћење маски и сл.).
За прописивање других хигијенско-техничких мера и препорука за спречавање заразе у Друштву у оквиру своје надлежности задужује се Сектор за људске ресурсе и опште послове.

Члан 10.
Уколико у појединим организационим деловима Друштва, у случају ванредног стања, не постоји потребан број запослених оспособљених за извршавање одређених врста послова и задатака, за извршавање истих, на предлог надлежног руководиоца организационог дела, а на основу сагласности команданта/заменика Централног оперативног штаба Друштва, могу се прерасподелом одредити запослени из других организационих делова.

Члан 11.
У случају ванредног стања, седишта рада штабова Друштва су локације у месту рада, осим ако се одговарајућим актом команданта Централног оперативног штаба Друштва не одреди другачије.

Члан 12.
Запослени су у обавези да поступе по сваком позиву за извршавање обавеза, које упуте надлежни органи Друштва. Запослени се позивају да покажу солидарност, да се понашају одговорно и имају неопходно разумевање за све запослене у новонасталој ситуације, а посебно за запослене чија деца престају да иду у вртиће и школе.

Члан 13.
Развој ситуације у Друштву, земљи, региону и свету пратиће се перманентно те ће се о даљем раду доносити и адекватне одлуке и препоруке у циљу очувања здравља запослених а о чему ће запослени у Друштву бити благовремено обавештени. У том смислу и све друге појединости биће прецизиране у допунским актима који ће накнадно бити усвајани у Друштву.

Члан 14.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до њеног опозива.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Милан Максимовић

Драгана Лалошевић