Operativni stabovi

ODLUKA O FORMIRANJU OPERATIVNIH ŠTABOVA
U «INFRASTRUKTURI ŽELEZNICE SRBIJE» ZA VREME VANREDNOG STANJA

Na osnovu člana 24. Statuta Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 60/15 i 73/15 i „Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 14/17), a u vezi Odluke Vlade Republike Srbije o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću 05 Broj: 53-2281/2020 od 10. marta 2020. godine, Odbor direktora „Infastruktura Železnice Srbije“ a.d. je, na sednici održanoj 17.03.2020. godine, doneo

O D L U K U
o formiranju operativnih štabova u „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d
za vreme vanrednog stanja

Član 1.
Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd (u daljem tekstu: Društvo), kao veliki tehnički sistem od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije, u obavezi je da, u slučaju vanrednog stanja, nastavi sa izvršavanjem poslova i zadataka iz svoje delatnosti.
Član 2.
Ovom odlukom utvrđuje se: delatnost Društva, prioritetno pružanje usluga, proces rukovođenja i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Društva u slučaju proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Član 3.
U slučaju vanrednog stanja Društvo obavlja delatnost u skladu sa članom 8. Statuta Društva („Službeni glasnik RS“, br. 60/15, 73/15 i „Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 14/17) – 52.21 uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju.

Član 4.
U slučaju proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, Društvo obavlja delatnost, iz člana 3. ove Odluke, prema sledećim prioritetima:
1) Za potrebe Vojske i MUP-a Republike Srbije,
2) Za potrebe državnih organa,
3) Za potrebe civilne zaštite,
4) Za potrebe pravnih lica od značaja za odbranu i drugih pravnih lica,
5) Za potrebe privrede i stanovništva.

Član 5.
U slučaju vanrednog stanja Društvom rukovodi generalni direktor, koji je ujedino i komandant Centralnog operativnog štaba u Društvu. U odsustvu generalnog direktora Društvom rukovode izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i izvršni direktor za razvoj, investicije i zajedničke poslove, koji su ujedino i zamenici komandanta Centralnog operativnog štaba u Društvu.

U cilju operativnog izvršavanja delatnosti Društva, na nivou Uprave Društva formira se Centralni operativni štab u sledećem sastavu:

– Milan Maksimović, izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom – komandant štaba,
– Dragana Lalošević, izvršni direktor za razvoj, investicije i zajedničke poslove – zamenik komandanta štaba,
– Branislav Lovrić, direktor Centra za bezbednost – pomoćnik komandanta štaba za operativno planske poslove,
– Marko Jeremić, menadžer za saobraćajne poslove – član štaba,
– Zoran Jevtić, menadžer za održavanje železničke infrastrukture – član štaba,
– Nedjeljka Stefanović, menadžer za finansijske i računovodstvene poslove, plan i nabavke – član štaba,
– Zvezdan Pavićević, menadžer za investicije – član štaba,
– Nataša Jovanović, menadžer za ljudske resurse i zajedničke poslove – član štaba,
– Aleksandra Rajević, sekretar organa upravljanja Društva – član štaba
– Vladimir Krkobabić, direktor Sektora za saobraćajne poslove – član štaba,
– Nemanja Tošić, direktor Sektora za pristup železničkoj infrastrukturi – član štaba
– Radomir Brkić, direktor Centra za poslove pomoćnog voza – član štaba
– Jovica Jašić, direktor Centra za tehnički nadzor infrastrukure – član štaba
– Vladeta Damjanović, direktor Sektora za građevinske poslove – član štaba,
– Željko Kovačević, direktor Sektora za elektrotehničke poslove – član štaba,
– Maja Simić, direktor Sektora za finansijske poslove – član štaba
– Dragana Ristić, direktor Sektora za računovodstvene poslove – član štaba
– Dragan Peurača, direktor Centra za plan, analizu i restrukturirnje – član štaba
– Branimir Alimpić, direktor Sektora za nabavke i centralna stovarišta – član štaba
– Marina Sarić, direktor Sektora za razvoj i investicije – član štaba
– Slobodanka Katanić, direktor Centra za upravljanje projektom brza pruga Beograd-Subotica-državna granica – član štaba
– Ljiljana Joksimović, direktor Sektora za ljudske resurse i opšte poslove – član štaba,
– Katarina Pantić, direktor Sektora za informacione tehnologije – član štaba
– Aleksandra Vasiljević, direktor Sektora za nekretnine – član štaba
– Gordana Savić Popović, direktor Sektora za popis – član štaba
– Marija Babić, direktor Centra za internu reviziju
– Jovo Ivošević, direktor Sektora za unutrašnju kontrolu
– Radomir Đerasimović, direktor Centra sistema upravljanja bezbednošću – član štaba
– Nenad Stanisavljević, PI-AR Društva – član štaba

Član 6.
U cilju operativnog izvršavanja delatnosti Društva, na nivou organizacionih delova Društva: Beograd (uključuje Požarevac, Pančevo, Rumu), Niš (uključuje Lapovo, Zaječar), Užice (uključuje Kraljevo) i Novi Sad (uključuje Suboticu, Zrenjanin) formiraju se četiri Operativna štaba organizacionih delova u Beogradu, Nišu, Užicu i Novom Sadu. Nadležnost ovih štabova obuhvata sve sekcije infrastrukture kao i druge organizacione oblike infrastrukture na nivou navedenih organizacionih delova. Ovim štabovima rukovode šefovi Sekcija za saobraćajne poslove, koji su ujedino i komandanti operativnih štabova organizacionih delova. U odsustvu šefova Sekcija za saobraćajne poslove, štabovima rukovode šefovi Sekcija za građevinske poslove, koji su ujedino i zamenici komandanata operativnih štabova organizacionih delova.

Operativni štabovi organizacionih delova formiraju se u sledećem sastavu:
1) Operativni štab Beograd
– Goran Novaković, šef Sekcije za saobraćajne poslove Beograd – komandant štaba
– Dragan Kostić, šef Sekcije za građevinske poslove Beograd – zamenik komandanta štaba
– Njegoš Jelić, načelnik Odelenja za poslove bezbednosti – pomoćnik komandanta štaba za operativno planske poslove
– Vujadin Ćurović, šef Sekcije za elektrotehničke poslove Beograd – član štaba
– Milan Janković, predstavnik Centra za poslove pomoćnog voza Beograd – član štaba
– Igor Repić, predstavnik Sektora za nabavke i centralna stovarišta – član štaba

2) Operativni štab Novi Sad
– Simović Veselin, šef Sekcije za saobraćajne poslove Novi Sad – komandant štaba
– Žarko Rkman, šef Sekcije za građevinske poslove Novi Sad – zamenik komandanta štaba
– Željko Ćosović, šef Odelenja za bezbednost Novi Sad (Subotica, Zrenjanin) – pomoćnik komandanta štaba za operativno planske poslove
– Branko Ivanović, šef Sekcije za elektrotehničke poslove Novi Sad – član štaba

3) Operativni štab Užice
– Radojka Avramović, šef Sekcije za saobraćajne poslove Užice – komandant štaba
– Ljiljana Milenković Stamatovski, šef Sekcije za građevinske poslove Užice – zamenik komandanta štaba
– Dragan Nešković, šef Odelenja za bezbednost Užice (Kraljevo) – pomoćnik komandanta štaba za operativno planske poslove
– Ratomir Komatina, šef Sekcije za elektrotehničke poslove Kraljevo – član štaba
– Dušan Grujić, predstavnik Centra za poslove pomoćnog voza Kraljevo – član štaba

4) Operativni štab Niš
– Dejan Đorđević, šef Sekcije za saobraćajne poslove Niš – komandant štaba
– Ivan Stevčić, šef Sekcije za građevinske poslove Niš – zamenik komandanta štaba
– Dragan Spasić, glavni organizator za obaveze odbrane, VS (Niš, Lapovo, Zaječar) pomoćnik komandanta štaba za operativno planske poslove
– Mila Stanojević, šef Sekcije za elektrotehničke poslove Niš – član štaba
– Grade Stojanović, predstavnik Centra za poslove pomoćnog voza Niš – član štaba

Član 7.
Komandanti/zamenici štabova iz člana 5. i 6. ove Odluke imaju obavezu da:

– izvršavaju odluke, zaključke i druge mere koje naredi nadležni državni organ;
– organizuju permanentna dežurstva članova štaba;
– organizuju zasedanje štabova prema potrebi;
– permanentno prate stanje i razvoj situacije u Društvu i njegovim organizacionim delovima za vreme vanrednog stanja;
– organizuju proces rada u skladu sa odlukama, zaključcima i drugim merama i preporukama koje naredi nadležni državni organ;
– privremeno ili stalno angažuju i druga stručna lica, u skladu sa iskazanim potrebama, u stalni sastav štabova.

Član 8.
Centar za bezbednost u okviru svoje delatnosti obezbediće uvođenje dežurstva radi prijema svih važnih bezbednosnih informacija sa terena vezanih za proces rada u vreme vanrednog stanja.
Član 9.
Preporučuje se rukovodiocima svih organizacionih delova da proces rada organizuju tako da svi koji to mogu rade od kuće. O svim zaposlenima koji će proces rada izvršavati od kuće odmah putem spiskova izvestiti Sektor za ljudske resurse i opšte poslove.

Ako rad od kuće nije moguć, proces rada treba organizovati tako da se strogo poštuju sve higijensko-tehničke mere za sprečavanje zaraze (ograničen broj ljudi u prostoriji, korišćenje maski i sl.).
Za propisivanje drugih higijensko-tehničkih mera i preporuka za sprečavanje zaraze u Društvu u okviru svoje nadležnosti zadužuje se Sektor za ljudske resurse i opšte poslove.

Član 10.
Ukoliko u pojedinim organizacionim delovima Društva, u slučaju vanrednog stanja, ne postoji potreban broj zaposlenih osposobljenih za izvršavanje određenih vrsta poslova i zadataka, za izvršavanje istih, na predlog nadležnog rukovodioca organizacionog dela, a na osnovu saglasnosti komandanta/zamenika Centralnog operativnog štaba Društva, mogu se preraspodelom odrediti zaposleni iz drugih organizacionih delova.

Član 11.
U slučaju vanrednog stanja, sedišta rada štabova Društva su lokacije u mestu rada, osim ako se odgovarajućim aktom komandanta Centralnog operativnog štaba Društva ne odredi drugačije.

Član 12.
Zaposleni su u obavezi da postupe po svakom pozivu za izvršavanje obaveza, koje upute nadležni organi Društva. Zaposleni se pozivaju da pokažu solidarnost, da se ponašaju odgovorno i imaju neophodno razumevanje za sve zaposlene u novonastaloj situacije, a posebno za zaposlene čija deca prestaju da idu u vrtiće i škole.

Član 13.
Razvoj situacije u Društvu, zemlji, regionu i svetu pratiće se permanentno te će se o daljem radu donositi i adekvatne odluke i preporuke u cilju očuvanja zdravlja zaposlenih a o čemu će zaposleni u Društvu biti blagovremeno obavešteni. U tom smislu i sve druge pojedinosti biće precizirane u dopunskim aktima koji će naknadno biti usvajani u Društvu.

Član 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se do njenog opoziva.

ODBOR DIREKTORA

Milan Maksimović

Dragana Lalošević