Odluke o obustavi postupka

Odluke o obustavi postupka

Linkovi ka odlukama o obustavi postupaka javnih nabavki

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda PDF
19. 09. 2018. Usluga zamene postojeće drenažne cevi u cilju rešavanja odvodnjavanja sa isporukom i ugradnjom gumenih panela za putne prelaze PDF
28. 08. 2018. Javna nabavka-radovi na rekonstrukciji infrastrukturnih kapaciteta na području stanice Beograd ranžirna za potrebe formiranja kontejnerskog terminala PDF
02. 08. 2018. Javna nabavka male vrednosti tonera, po partijama PDF
12. 07. 2018. Radovi na sanaciji potpornog zida u stanici Užice putn. PDF
05. 07. 2018. PDF
05. 07. 2018. PDF
05. 07. 2018. PDF
05. 06. 2018. Usluga hitnog otklanjanja nepravilnosti sistema zaštite od požara i izrade tehničke dokumentacije za potrebe održavanja objekta Železnička stanica Vukov Spomenik PDF
01. 06. 2018. Radovi na tunelu „T-51“ sa izradom tehničke dokumentacije PDF
21.05.2018. Remont niskonoseće drumske prikolice GOŠA NP 25 PDF
02.04.2018. Rezervni delovi i materijal za pružne telefonske uređaje PDF
26.03.2018. Usluga remonta menjača ZF, TAM, FAP PDF
20.03.2018. Nabavka advokatskih usluga PDF
13.03.2018. Radovi na na sanaciji pruge Predejane - Džep, od km 316+000 do km 319+467 sa nabavkom i transportom materijala u cilju poboljšanja tehničkog kvaliteta koloseka PDF
13.03.2018. Radovi na sanaciji pruge Loznica - Gornja Koviljača, od km 50+700 do km 62+018 sa nabavkom i transportom materijala u cilju poboljšanja tehničkog kvaliteta koloseka PDF
12.03.2018. Usluga registracije drumskuh vozila, po partijama PDF
12.03.2018. Nabavka materijala za elemente ogibljenja, spiralne opruge, šticne, gibnjevi, po partija 3 PDF
01.03.2018. Nabavka rezervnih delova za informatičku opremu, po partijama, partija 2 PDF
23. 02. 2018. Nabavka materijala za održavanje elektrovučnih postrojenja (PS,PSN), partija 2 PDF
19. 02. 2018. Javna nabavka usluge opravke teških motornih drezina i teške pružne mehanizacije, po partijama PDF
08. 02. 2018. Usluga glavne opravke TMD PDF
08. 02. 2018. Nabavka opreme i materijala za električno rastavljanje i sekcionisanje kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz PDF
08. 02. 2018. Nabavka stezaljki, klema i vijaka za održavanje voznog voda, obilaznog voda i napojnih vodova kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz PDF
26. 01. 2018. Izrada Studije o definisanju uslova za saobraćaj vozova sa dizel vučom i saobraćaj vozova za prevoz opasnih materijala kroz tunel Vračar i ostale objekte na području Beogradskog železničkog čvora PDF
26. 01. 2018. Nabavka softvera za prevođenje PDF
26. 01. 2018. Elektronske komponente za SS i TK labaratorije, partija 2 PDF
26. 01. 2018. Popravka i kalibracija instrumenata za merenje na telekomunikacionim uređajima PDF
18.01.2018. Javna nabavka: remont turbina i kompresora, po partijama PDF
03.01.2018. Usluga izrade tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta Valjevo - Lastra, od km 85+880 do km 85+910 PDF
03.01.2018. Materijal za rad mernih kola Insp 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50Hz, po partijama PDF
22.12.2017. Javna nabavka materijala i opreme za kablove u otvorenom postupku, po partijama PDF
14.12.2017. Sanacija temenog svoda, sa izradom tehničke dokumentacije tunela T-64 na železničkoj pruzi (Beograd)-Resnik-Vrbnica-Državna granica PDF
24.11.2017. Sanacija mosta u km 117+097 pruge Stalać-Kraljevo-Požega, sa izradom tehničke dokumentacije PDF
17.11.2017. Rezervni delovi i materijal za pružne telefonske uređaje , u otvorenom postupku, po partijama, i to za Partiju 1 – LB i CB telefoni i rezervni delovi PDF
17.11.2017. Materijal i rezervni delovi za preglede I servise , po partijama, i to za Partiju 2 – filteri PDF
13.09.2017. Nabavka drumskih terenskih vozila PDF
12.09.2017. Javna nabavka usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije putnog prelaza u km 66+2017 železničke pruge Ruma - Šabac - Rasputnica Donja Borina - državna granica PDF
05.09.2017. Delovi za Plasser mašine PDF
05.09.2017. Usluga izrade tehničke dokumentacije za sanaciju ulaznog portala i klizišta iznad Hanskog tunela u km 328+292 na pruzi Beograd - Niš PDF
05.09.2017. Stručno usavršavanje zaposlenih, Partije 1 i 3 PDF
31.08.2017. Kolosečni pribor, Partija 1 PDF
30.08.2017. Materijal za higijenu, Partija 2 PDF
25.08.2017. Nabavka jednopolnih rastavljača 25kV, 630A PDF
25.08.2017. Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za sanaciju podnožnog i temenog svoda u desnoj i levoj tunelskoj cevi tunela „Kneževac“ pruge Beograd ranžirna „A“- Rasputnica „T“ Rakovica od km 2+537,08 do km 5+268,00 (L=2730,92m) PDF
23.08.2017. Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije, tipskih projekata za sanaciju podnožnog i temenog svoda u tunelima na pruzi: Beograd-Vrbnica-Državna granica PDF
01.08.2017. Nabavka alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, Partija 2 PDF
01.08.2017. Nabavka alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, Partija 1 PDF
14.07.2017. Nabavka delova za dvopute bagere PDF
14.07.2017. Nabavka alata, opreme i potrošnog materijala za sitne mašine za održavanje koloseka, radne vozove i radionice PDF
03.07.2017. Nabavka distributora PDF
03.07.2017. Remont motornog dela pružne dizalice EDK-1000 br. 999-100 Partija 4 PDF
07.06.2017. Usluga obezbeđenja imovine, u otvorenom postupku, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma PDF
30.05.2017. Javna nabavka male vrednosti tabulir papira i teleprinterskih traka, po partijama, Partija 1 PDF
03.05.2017. Javna nabavka spoljnih guma PDF
28.12.2016 Usluga pregleda i glavnih opravki pružnih vozila i revizije kočnica PDF
17.11.2016 Sanacije kvarova na 110kV dalekovodu 166/1 TS Sremska Mitrovica 2 - EVP Martinci PDF
15.11.2016 Javna nabavka usluga osiguranja od nezgode (kolektivno osiguranje zaposlenih) PDF
2.11.2016 Materijal za potrebe održavanja elektrovučnih postrojenja, po partijama PDF
28.10.2016 Javna nabavka male vrednosti obrazaca PDF
28.10.2016 Javna nabavka male vrednosti usluge ispitivanje uslova radne okoline PDF
24.10.2016 Javna nabavka male vrednosti obrazaca PDF
24.10.2016 Javna nabavka male vrednosti usluge ispitivanje uslova radne okoline PDF
28.09.2016 Javna nabavka signalnih sijalica PDF
28.09.2016 Javna nabavka signalnih sijalica PDF
28.09.2016 Nabavka rezervnih delova za radio - dispečerske uređaje PDF
21.09.2016 Javna nabavka rezervnih delova i materijala za napojne uređaje za telekomunikacione sisteme po partijama PDF
12.09.2016 Nabavka usluga održavanja IBM centralnog računarskog sistema PDF
25.08.2016 Nabavka rezervnih delova za održavanje, pregleda i servisa TMD PDF
23.08.2016 Nabavka papira i papirne galanterije PDF
08.07.2016 Javna nabavka male vrednosti usluge pregleda P12 i popravki PDF
11.07.2016 Javna nabavka male vrednosti rezervnih delova za potrebe održavanja računara i računarske opreme, po partijama PDF
04.07.2016 Usluga glavne popravke TMD PDF
01.07.2016 Radovi na rekonstrukciji i sanaciji trupa pruge na lokacijama od km 49+300 do km 49+350 i od km 50+100 do km 51+370 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge Beograd - Vrbnica - Državna granica i to od Resnika do Valjeva PDF
24.06.2016 Javna nabavka radova na izgradnji propusta u km 50+391,81 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge Beograd - Vrbnica - Državna granica i to od Resnika do Valjeva PDF
25.05.2016 Javna nabavka male vrednosti stručne literature, Partija 3 PDF
25.05.2016 Javna nabavka male vrednosti usluge zdravstvene zaštite 1/2016 PDF
27.04.2016 Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog obrazovanja zaposlenih, po partijama, za Partiju 2 - stručno osposobljavanje za rukovanje portalnom dizalicom, nabavka broj 5/2015 PDF