Odluke o dodeli ugovora

Odluke o dodeli ugovora

Linkovi ka odlukama o dodeli ugovora na osnovu postupaka javnih nabavki

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda PDF
25. 09. 2018. Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda PDF
28.05. 2018. Usluge špedicije PDF
25.05. 2018. Kavanje kosina i postavljanje zaštitne mreže sa ankerima, od km 248+320- 248+350, na pruzi (Beograd) Resnik - Požega - Vrbnica - državna granica PDF
23.05. 2018. Nabavka tucanika sa prevozom PDF
23.05. 2018. Usluga remonta agregata za stabilizaciju PDF
21.05. 2018. Remont napojnih uređaja PDF
21.05. 2018. Usluga geodetskog merenja u okviru projekta Pekonstrukcija, modernizacija i izgradnja dvokolosečne pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - Državna granica (dužine 40,44 km), deonica Stara Pazova - Novi Sad PDF
21.05. 2018. Javna nabavka radova, održavanje objekata visokogradnje, po partijama PDF
16.05. 2018. Usluga hitnog otklanjanja nepravilnosti sistema zaštite od požara i izrade tehničke dokumentacije za potrebe održavanja objekta Železnička stanica Vukov Spomenik PDF
15.05. 2018. Remont kočione opreme RK 2 PDF
11.05. 2018. Usluga izrade projektno -tehničke dokumentacije za postavljanje radarskih oznaka za obeležavanje plovnog puta ispod mostova za mostove: km 5+721, pruge Beograd Centar - Pančevo, km 5+213, pruge Ostružnica - Surčin , km 41+065 pruga Subotica - Bogojevo i km 2+042 pruge Beograd- Novi Beograd PDF
09.05. 2018. Ostale transportne usluge – prevoz robe PDF
08.05. 2018. Usluga izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija) PDF
08.05. 2018. Radovi na sanaciji pruge Novi Sad Ranžirna - Orlovat-Pančevo, deonica St. Kać ulaz - Titel izlaz, od km 20+340 do km 49+534, i Kačarevo izlaz - Uzdin izlaz, od km 27+270 do km 56+846, u cilju poboljšanja tehničkog kvaliteta koloseka PDF
19.04. 2018. Stručno osposobljavanje zaposlenih za saobraćajno transportnog radnika za 46 zaposlenih PDF
19.04. 2018. Alati, radni pribor, pomoćni uređaji PDF
19.04. 2018. Nabavka budnika za TMD sa ugradnjom PDF
28. 03. 2018. Nabavka materijal za održavanje povratnog voda i uzemljenja kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz, po partijama PDF
28. 03. 2018. Iskop rova PDF
26. 03. 2018. Nabavka ulja i maziva PDF
26. 03. 2018. Servisiranje, održavanje i atestiranje kranske dizalice u Aleksincu PDF
26. 03. 2018. Materijal za održavanje trafostanica 10(20)/0,4 kV i 25/0,23 kV PDF
23. 03. 2018. Radovi na sanaciji pruge Loznica - Gornja Koviljača, dopuna poziva PDF
16. 03. 2018. Nabavka materijala za održavanje napojnih uređaja, po partijama PDF
13. 03. 2018. Radovi na sanaciji pruge Petlovača -Lešnica, od km 22+460 do km 34+382 sa nabavkom i transportom materijala u cilju poboljšanja tehničkog kvaliteta koloseka PDF
12. 03. 2018. Nabavka materijala za elemente ogibljenja, spiralne opruge, šticne, gibnjevi, partija 1 i 2 PDF
02. 03. 2018. Javna nabavka usluge remonta hidrauličnih komponenti PDF
02. 03. 2018. Usluga tehničkog pregleda izvedenih radova po projektu rekonstrukcije deonice Rasputnica „G“ - Rakovica - Resnik PDF
02. 03. 2018. Usluga ugradnje dodatne opreme sa pratećim elementima na prskalici vagona-cisterne za hemijsko suzbijanje vegetacije PDF
01. 03. 2018. Nabavka kolosečnog pribora u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda PDF
01. 03. 2018. Uređaj za ispitivanje kočnice i snimanje kočionog dijagrama PDF
01. 03. 2018. Nabavka rezerve napajanja i baterije za potrebe komunikacionih čvorova internet mreže IŽS PDF
01. 03. 2018. Nabavka rezervnih delova za informatičku opremu, po partijama PDF
23. 02. 2018. Radovi na sanacija temenog svoda, sa izradom tehničke dokumentacije, tunela T-64 na železničkoj pruzi (Beograd) - Resnik - Vrbnica - Državna granica PDF
23. 02. 2018. Nabavka kablovskog pribora PDF
23. 02. 2018. Nabavka kompresora PDF
23. 02. 2018. Nabavka materijala za održavanje elektrovučnih postrojenja (PS,PSN), partija 1 PDF
08. 02. 2018. Nabavka rezervnih delova za potrebe održavanja opreme neophodne za praćenje hoda vozova PDF
08. 02. 2018. Nabavka mernih instrumenata PDF
08. 02. 2018. Javna nabavka točkova za TMD PDF
08. 02. 2018. Usluge servisa motora Deutz, Man, i servis menjaca Voith PDF
08. 02. 2018. Materijala za održavanje elektrovučnih podstanica (evp) PDF
08. 02. 2018. Materijal za potrebe održavanja električnih vodova PDF
08. 02. 2018. Nabavka materijala za održavanje napojnih uređaja, po partijama PDF
26.01.2018. Radovi na sanaciji objekta železničke stanice Mladenovac PDF
26.01.2018. Nabavka uređaja za grejanje (sa ugradnjom) PDF
26.01.2018. Nabavka pomoćnog napajanje za stanice Mala Plana i Beograd Ranžirna PDF
26.01.2018. Elektronske komponente za SS i TK labaratorije, partija 1 PDF
26.01.2018. Javna nabavka opreme i materijala za rekonstrukciju zaštitnih kapija putnih prelaza, u nivou, po partijama PDF
26.01.2018. Rezervni delovi za žat-c centrale, po partijama PDF
26.01.2018. Usluge reparacije mernog stola za ispitivanje skretničkih elektropostavnih sprava PDF
26.01.2018. Javna nabavka dobara: delovi za Plasser mašine PDF
26.01.2018. Nabavka i implemantacija poslovnog informacionog sistema ERP PDF
26.01.2018. Nabavka štampača i skenera u otvorenom postupku PDF
19.01.2018. Materijal za mobilijar i popravku mobilijara po železničkim stanicama PDF
19.01.2018. Bravarski materijal i alat za održavanje kontaktne mreže monofaznog sistema 25KV, 50Hz, po partijama PDF
19.01.2018. Javna nabavka osigurača PDF
19.01.2018. Javna nabavka signalnih kablova PDF
19.01.2018. Javna nabavka: remont turbina i kompresora, po partijama PDF
19.01.2018. Nabavka usluge modernizacije kancelarijskog poslovanja - nadogradnja postojećeg softverskog rešenja - naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – 72265000- usluga konfiguracije softvera PDF
19.01.2018. Kontrolni statički proračun glavne čelične konstrukcije dvokolosečnog mosta preko Save u km 1+744 pruge Beograd Centar - Novi Beograd (Hajdinov most) u cilju dobijanja optimalne tehnologije izvođenja radova na zameni gornjeg stroja PDF
19.01.2018. Nabavka pumpnih automata za dizel goriva PDF
10.01.2018. Izrada plana za hitne intervencije u slučaju incidenta PDF
10.01.2018. Usluge remonta pumpi visokog pritiska, dijagnostika, servisiranje i remont dizel motora sa nabavkom i ugradnjom potrebnih delova PDF
22.12.2017. Javna nabavka materijala i opreme za kablove u otvorenom postupku, po partijama PDF
14.12.2017. Nabavka alata za energetičare kontaktne mreže monofaznog sistema 25Kv, 50Hz PDF
14.12.2017. Delovi za dvopute bagere PDF
14.12.2017. Opšti delovi i materijal za motorna pružna vozila PDF
05.12.2017. Rezervni delovi za satni sistem PDF
01.12.2017. Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko armirano betonskih mostova u km 24+017 raspona L=6,8m, ukm 68+282 raspona L=6,75m, km 78+966 raspona L=8,65m, km 78+966 raspona L=8,65m, km 88+574 raspona L=14,7m i km 89+079 raspona L=19,0m na pruzi Beograd – Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane PDF
01.12.2017. Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na deonici Resnik - Velika Plana PDF
01.12.2017. Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko rešetkastih konstrukcija mostova u km 21+921 raspona L=20,76m, km 28+825 raspona L= 3x34,2m, km 32+832 raspona L=4x44,1m i preko čeličnog mosta na km 81+307 raspona L=71,0m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane PDF
24.11.2017. Nabavka stacionarnih baterija, u otvorenom postupku PDF
17.11.2017. Nabavka uglja u otvorenom postupku PDF
20.11.2017. Prilagođavanje Glavnog projekta sanacije kosine na delu pruge od km 59+100 do km 59+210 na pruzi Crveni Krst - Zaječar-Prahovo Pristanište uz izradu Glavne sveske, Idejnog projekta i Projekta za izvođenje , u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda sa Saobraćajnim institutom "CIP" d.o.o. Beograd PDF
13.11.2017. Usluga zdravstvene zaštite PDF
09.11.2017. Prilagođavanje Glavnog projekta sanacije propusta u km 212+196 pruge Beograd - Niš - Preševo uz izradu Glavne sveske, Idejnog projekta rekonstrukcije i Projekta za izvođenje, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda sa Saobraćajnim institutom “CIP” d.o.o. Beograd PDF
09.11.2017. Usluga izrade Idejnog projekta rekonstrukcije putnog prelaza u km 66+207 železničke pruge Ruma -Šabac-Rasputnica Donja Borina-Državna granica PDF
13.09.2017. Nabavka uređaja za ultrazvučno ispitivanje osovina PDF
13.09.2017. Komunikaciona oprema i mrežni sistemi za potrebe Intranet mreže PDF
13.09.2017. Sanacija smeštajnih objekata - MTK Šargan PDF
13.09.2017. Nabavka mernih transformatora 110 kV PDF
11.09.2017. Signalne sijalice PDF
09.11.2017. Prilagođavanje Glavnog projekta sanacije propusta u km 212+196 pruge Beograd - Niš - Preševo uz izradu Glavne sveske, Idejnog projekta rekonstrukcije i Projekta za izvođenje,u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda sa Saobraćajnim institutom “CIP” d.o.o. Beograd PDF
08.09.2017. Provodnici za održavanje voznog voda, obilaznog voda i napojnih vodova kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV,50Hz, po partijama PDF
08.09.2017. Računari i prateća periferna računarska oprema, u otvorenom postupku, po partijama PDF
08.09.2017. Nabavka serverskih sistema za potrebe aplikacije za arhiviranje podataka PDF
08.09.2017. Metalni skretnički delovi PDF
06.09.2017. Nabavka konsultantskih usluga za održavanje i razvoj IBM centralnog računarskog sistema PDF
06.09.2017. Prekvalifikacija zaposlenih zbog procesa rada PDF
06.09.2017. Nabavka materijala za održavanje sistema daljinskog upravljanja PDF
05.09.2017. Stručno usavršavanje zaposlenih, Partije 2 i 4 PDF
31.08.2017. Serverski sistemi za potrebe mrežnih servisa u Intranet mreži IŽS PDF
31.08.2017. Kolosečni pribor, Partija 2 PDF
31.08.2017. Održavanje objekata visokogradnje, u otvorenom postupku, po partijama PDF
30.08.2017. Materijal za higijenu, Partija 1 PDF
30.08.2017. Usluga remonta motornog dela pružne dizalice EDK 1000 br.999-100 - revizioni pregled PDF
25.08.2017. Nabavka rezervnih delova za tekuću opravku bez otkačivanja PDF
25.08.2017. Nabavka betonskih tegova 25kg. i 30 kg. uređaja automatskog zatezanja voznog voda KM PDF
25.08.2017. Nabavka usluga remonta sklopova i delova podbijačkog agregata (nosači podbijača,cilindri za stezanje,stubovi,ramovi, vratila itd) sa izradom osovinica, čaura, kućišta i zamenom zaptivnog materijala PDF
25.08.2017. Nabavka AT porcija PDF
23.08.2017. Nabavka antivirusnog sistema i pratećeg bezbednosnog softvera-obnavljanje godišnje licence za antivirusni sistem PDF
22.08.2017. Nabavka distributora PDF
22.08.2017. Nabavka usluge geodetskih merenja u okviru projekta rekonstrukcije deonice Rasputnica "G"-Rakovica-Resnik PDF
22.08.2017. Nabavka opreme za spuštalicu, po partijama PDF
18.08.2017. Nabavka auto guma PDF
18.08.2017. Nabavka pregleda i ispitivanja liftova PDF
18.08.2017. Nabavka usluge defektaže tunelskih eskalatora u stajalištu Vukov spomenik PDF
15.08.2017. Nabavka obrazaca, nalepnica i nabavka nalepnica
za obeležavanje otpada i opasnog otpada
PDF
14.08.2017. Nabavka usluge izrade elaborata o geotehničkim istraživanjima za deonicu Sićevo-Dimitrovgrad PDF
11.08.2017. Nabavka bukovih impregnisanih pragova 26x16x260cm PDF
11.08.2017. Nabavka mostovske hrastove impregnisane građe PDF
11.08.2017. Nabavka delova putnih prelaza sa gumenim panelima PDF
11.08.2017. Nabavka skretničke impregnisane hrastove građe PDF
11.08.2017. Nabavka skretnica-komplet PDF
11.08.2017. Nabavka usluge obezbeđenja imovine PDF
11.08.2017. Nabavka usluge modernizacije, servisiranja i baždarenja kolskih vaga PDF
08.08.2017. Nabavka usluge asfaltiranja puta putnih prelaza pri izvođenju radova na putnim
prelazima
PDF
04.08.2017. Nabavka rezervnih delova i materijala za lokalne radio mreže, po partijama PDF
04.08.2017. Nabavka rezervnih delova za radio dispečerske uređaje, po partijama PDF
03.08.2017. Nabavka kontrolnih umetaka PDF
02.08.2017. VMWARE softver za virtuelizaciju serverskih sistema PDF
01.08.2017. Nabavka alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, Partija 3 PDF
31.07.2017. Tekuće održavanje i opravka grejnih instalacija u poslovnoj zgradi Nemanjina 6, po partijama PDF
28.07.2017. Nabavka gumenih umetaka PDF
24.07.2017. Usluga održavanja i baždarenja pumpnih stanica PDF
17.07.2017. Nabavka podbijača PDF
17.07.2017. Materijal za mostovske ekipe PDF
17.07.2017. Fekalne pumpe sa zaštitnim releima u podzemnom stajalištu Vukov Spomenik PDF
14.07.2017. Sertifikacija (atestiranje) zavarivača PDF
14.07.2017. Usluga računovodstvene revizije – revizija finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu PDF
14.07.2017. Usluga računovodstvene revizije – revizija finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu PDF
12.07.2017. Nabavka tehničkih gasova sa ambalažom PDF
10.07.2017. Nabavka osovinskih ležajeva PDF
10.07.2017. Nabavka komponenti hidroulične instalacije PDF
10.07.2017. Nabavka ležajeva PDF
04.07.2017. Usluga mašinske obrade sa materijalom PDF
03.07.2017. Usluga održavanja drumskih vozila u otvorenom postupku PDF
03.07.2017. Usluga čišćenja prostorija i ostalo PDF
03.07.2017. Remont motornog dela pružne dizalice EDK-1000 br. 999-100 Partije 1, 2 i 3 PDF
30.06.2017. Nabavka akumulatora PDF
30.06.2017. Usluga sanacije radnih krila, plugova, korita sa nabavkom i zamenom habajućih elemenata za mašine SSP PDF
30.06.2017. Usluga remonta agregata za stabilizaciju PDF
30.06.2017. Javna nabavka male vrednosti dobara – polubranika i branika PDF
30.06.2017. Oprema za telekomandu PDF
27.06.2017. Delovi PP sa betonskim pločama PDF
27.06.2017. Usluga izrade tehničke dokumentacije za sanaciju putnog prelaza u stanici Ripanj u km 21+858 pruge Beograd, Mladenovac, Lapovo, Niš, Preševo i realizacija svih aktivnosti u skladu sa izrađenom dokumentacijom PDF
26.06.2017. Nabavka inventara za smeštajne objekte u MTK Šargan PDF
22.06.2017. Usluga održavanja i baždarenja magacinskih vaga PDF
20.06.2017. Nabavka obložnog materijala za RM PDF
19.06.2017. Nabavka teleprinterskih traka PDF
15.06.2017 Nabavka noževa sa osovinama za agregate za košenje biljne vegetacije PDF
05.06.2017 Nabavka zaštitne opreme od kože, zaštitne odeće, službene odeće i zaštitne opreme, u otvorenom postupku, po partijama – rezervisana javna nabavka PDF
05.06.2017 Usluga osiguranja od nezgode (kolektivno osiguranje zaposlenih, u otvorenom postupku) PDF
02.06.2017 Usluga remonta opreme "Lukas" PDF
02.06.2017 Usluga popravke teške pružne mehanizacije PDF
30.05.2017 Javna nabavka male vrednosti tabulir papira i teleprinterskih traka, po partijama, Partija 1 PDF
26.05.2017 Nabavka spojnica, delova spojnica i spojničkih elemenata PDF
17.05.2017 Nabavka mašina, rezervnih delova i materijala za košenje, po partijama PDF
12.05.2017 Usluga zdravstvene zaštite PDF
12.05.2017 Usluga tehničkog pregleda izvedenih radova projekta rekonstrukcije pruge Beograd-Vrbnica(Bar) PDF
27.04.2017 Nabavka herbicida PDF
03.04.2017 Javna nabavka usluga čišćenja prostorija i ostalo PDF