Odeljenja ETP

Odeljenja elektrotehničkih poslova

Sektor za elektrotehnička postrojenja bavi se održavanjem elektrotehničkih postrojenja i uređaja. To su:

 • signalno-sigurnosna postrojenja,
 • telekomunikaciona postrojenja,
 • elektroenergetska postrojenja i
 • postrojenja kontaktne mreže.

Pored toga, postoje i službe za održavanje šinskih i drumskih vozila, deonice za održavanje građevinskih objekata, radionice i laboratorije za popravku i servisiranje signalno-sigurnosnih, telekomunikacionih i energetskih uređaja.

Održavanje postrojenja se obavlja preko organizacionih celina (OC) i organizacionih jedinica(OJ) za ETP, koje pokrivaju celu teritoriju Srbije, a funkcionišu u sastavu Sekcija za infrastukturu čvora: Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo, Užice, Lapovo, Požarevac, Subotica, Ruma, Zrenjanin, Pančevo, Zaječar i Kosovo Polje.

Odeljenje za signalno-sigurnosna postrojenja

ssSignalno-sigurnosna postrojenja zauzimaju posebno mesto u tehničko-tehnološkom procesu planiranja saobraćaja. Ovi uređaji omogućuju centralno postavljanje skretnica i signala, stalno praćenje kretanja vozova na postavnicama i displejima, bezbedno ukrštanje sa drumskim saobraćajem i bezbedan prevoz putnika i robe.

Tokom modernizacije sedamdesetih godina, ugrađeni su relejni signalno-sigurnosni uređaji tipa SpDrS 64 JŽ proizvodnje Siemens - EI FSU, na celom Koridoru X od Šida do Preševa i od Beograda do Bara. Relejnim signalno-sigurnosnim uređajima tipa Wabco Westinghouse opremljena je pruga Inđija - Naumovićevo dok je pruga Lešak - Đeneral Janković opremljena relejnim signalno-sigurnosnim uređajima firme Ericson.

Na koridoru X od Beograda do Preševa i na pruzi Beograd - Vrbnica ugrađena je telekomanda saobraćaja firme Wabco Westinghouse.

Ranžirna stanica u Makišu kompletno je osigurana, što znači da je automatizovana spuštalica, kao i prijem i otprema vozova.

Tokom poslednje decenije, postepeno se ugrađuju signalno-sigurnosni uređaji nove generacije koji su bazirani na mikroprocesorskoj tehnologiji, kao što su:

 • elektronske postavnice,
 • brojači osovina,
 • elektronski putni prelazi
 • MMI,

umesto klasičnih komandnih stolova kod otpravnika vozova.

Odeljenje za telekomunikaciona postrojenja

ttTelekomunikaciona postrojenja služe za prenos svih vrsta podataka (tekst, grafika, zvuk, video) namenjenih za potrebe pouzdanog i blagovremenog prenosa informacija u procesu odvijanja železničkog saobraćaja.

Od telekomunikacionih uređaja u radu su višekanalni telefonski uređaji (VF uređaji), mreža železničkih automatskih telefonskih centrala (ŽAT-c mreža), mreža višekanalnih telegrafskih uređaja (VTG), železničkih automatskih telegrafskih centrala i teleprintera (ŽAT-g mreža), mreža pružne telefonije sa sistemima CDS i CDEv, radiodispečerski sistem veza i satni sistemi. U upotrebi su i različiti medijumi za prenos od kablova, vazdušnih vodova do radija.

Takođe, postoji i veliki broj uređaja koji funkcionišu kao posebni uređaji u stanicama, a koji su značajni za redovno i bezbedno odvijanje saobraćaja i informisanje putnika. U ove uređaje spadaju registrofoni, interfonski sistemi, razglasni sistemi, lokalne radio mreže, blagajnički terminali, vizuelno-informacioni sistemi, sistemi televizije zatvorenog kruga, sistem za nadzor i upravljanje kao i napojni uređaji za telekomunikacione sisteme.

Najveći broj telekomunikacionih uređaja je od sledećih proizvođača: AEG, SIEMENS, LORENTZ, ASSMAN (sada ATIS), PHILIPS i ISKRA.

Odeljenje za elektroenergetska postrojenja

eeElektroenergetska postrojenja i uređaji imaju zadatak da obezbede pouzdano i kvalitetno napajanje električnom energijom kontaktne mreže s jedne strane, kao i odgovarajuće radne uslove u službenim prostorima s druge strane.

Struktura elektroenergetskih postrojenja i uređaja je raznovrsna.

U sistemu napajanja električne vuče nalazi se:

 • 12 visokonaponskih dalekovoda 110kV dužine 95,6km preko kojih se preuzima električna energija iz sistema elektroprivrede odnosno od operatora prenosnog sistema,
 • 21 elektrovučna podstanica – EVP (TS 110/25kV) preko kojih se transformiše i razvodi električna energija do voznog voda kontaktne mreže,
 • 77 razvodnih postrojenja 25kV (PS, PSN ) za sekcionisanje voznog voda kontaktne mreže,
 • Sistem daljinskog upravljanja. Upravljanje uređajima i aparatima u svih 98 postrojenja na 1250 km elektrificirane pruge vrši se iz tri centra daljinskog upravljanja.(Beograd, Niš i Novi Sad).

Napajanje ostalih potrošača (signalno-sigurnosni sistemi, uređaji telekomunikacija, sistemi električnog grejanja skretnica, predgrevanje putničkih kola, osvetljenje ranžirnih, peronskih, utovarno – istovarnih i drugih prostora kao i napajanje električnih mašina, uređaja i aparata u radionicama, i drugim železničkim objektima) električnom energijom vrši se preko:

 • srednje-naponskih 10(20)kV vodova, dužine 160 km
 • 250 transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV i 25/0,23 kV,
 • 520 km niskonaponskih vodova.

Od ostalih uređaja i postrojenja treba pomenuti:

 • stubove i opremu za osvetljavanje železničkih otvorenih prostora, perona, prelaza, skretničkog, manevarskog i utovarno-istovarnog prostora gde broj reflektora i svetiljki raznog tipa i različitih izvora svetlosti prelazi 13.000,
 • sisteme zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja, sisteme uzemljivača, električne instalacije i dr,
 • eskalatori, uređaji za klimatizaciju ventilaciju i presurizaciju predstavljaju poseban specifičan segment uređaja.

Odeljenje za postrojenja kontaktne mreže

kmKontaktna mreža (skraćeno KM) je deo stabilnih postrojenja električne vuče, koja služe za kvalitetno napajanje električnom energijom elektrovučnih vozila na elektrificiranim prugama.

Elektrifikacija pruga na srpskim železnicama započeta je 1968. godine monofaznim sistemom naizmenične struje 25 kV, 50 Hz. Do sada je elektrificirano oko 2.000 km koloseka, što čini oko 1/3 ukupno izgrađenih pruga.

Kontaktnu mrežu sačinjavaju noseće konstrukcije i oprema kontaktne mreže.

U noseće konstrukcije spadaju:

 • stubovi kontaktne mreže,
 • portalne konstrukcije.

U opremu KM spadaju:

 • oprema za nošenje voznog voda,
 • vozni vod,
 • povratni vod,
 • oprema za napajanje i sekcionisanje.

Osnovne karakteristike:

 • tip voznog voda: lančasto-kompenzovana
 • visina voznog voda: min. 5,00m; nom. 5,5m; max. 6,5m
 • poligonacija: ± 200 mm
 • sistemska visina: 1 400 mm
 • presek provodnika: 100/65 mm2
 • nazivni napon: 25 kV, 50 Hz
 • maksimalna brzina: 120 km/h; 160 km/h

Napajanje kontaktne mreže se vrši preko elektrovučnih podstanica (EVP) 110 / 25 kV 7,5 MVA, koje su raspoređene duž pruge na međusobnom rastojanju od oko 70 km.