U železničkom sektoru održana obuka o ravnopravnosti i diskriminaciji

Jednakost i zabrana diskriminacije jedno je od osnovnih načela ljudskih prava, koje se ogleda u u tome da svi ljudi budu isti u pravima i vredni poštovanja.

Ovo je bio samo jedan od zaključaka interaktivne obuke, koju je zamenica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Jokanović održala krajem februara za predstavnike kompanija železničkog sektora, koji su članovi radnih grupa železničkih društava zaduženih za izradu Kodeksa ravnopravnosti.

Tatjana Jokanović najpre je učesnike obuke upoznala sa definicijom diskriminacije, koja podrazumeva  neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje u odnosu na lica zbog njihovog ličnog svojstva na otvoren ili prikriven način. Ona ih je zatim informisala koja su to lična svojstva (pol, rasa, nacionalna pripadnost, seksualna opredeljenost, političko opredeljenje,starosno doba, izgled, itd.), koja mogu biti osnov za diskriminaciju, kao i sa vrstama i oblicima diskriminacije koji se mogu manifestovati, precizirajući ujedno razliku između mobinga i diskriminacije. Naglasila je da je svaki čovek vredan poštovanja, odnosno da niko ne sme biti diskriminisan.

Poseban segment obuke bio je posvećen nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i izradi Kodeksa ravnopravnosti. U tom pogledu, učesnici obuke su imali prilike da se detaljno upoznaju sa celokupnim postupkom zaštite prava pred Poverenikom. Takođe, učesnicima su predstavljeni mehanizmi i procedura donošenja Kodeksa ravnopravnosti, šta sam Kodeks mora da sadrži i koje faze se moraju proći pri izradi istog. Istaknuto je da nezavisne institucije, među kojima je i Služba poverenice za zaštitu ravnopravnosti snagom argumenata i ugleda pomažu ljudima u ostvarivanju svojih prava.

Učesnicima obuke je bio posebno značajan i segment posvećen dobrim primerima iz prakse u pogledu izrade Kodeksa ravnopravnosti, među kojima se nalaze primeri kompanija poput IBM, HEWLETT PACKARD i druge. Takođe, navedene su i afirmativne mere koje su presudne za postizanje pune ravnopravnosti i radi ublažavanja nejednakosti među grupama i pojedincima na primer kada je reč o ženama, Romima i drugim.

Na kraju obuke je posebno istaknuto da se u svakoj fazi izrade Kodeksa ravnopravnosti u okviru kompanije, može obratiti za pomoć Povereniku za zaštitu ravnopravnosti kao i da im je veoma važna dobra saradnja sa poslodavcima koji su posvećeni suprostavljanju diskriminaciji .

Organizatori ove obuke su bile poverenice za etiku „Srbija Voza“ i „Infrastrukture železnice Srbije“, kao i direktorka Medija centra „Železnica Srbije“.

Objavljeno u Vesti