„Infrastruktura železnice Srbije“ potpisala „Deklaraciju o rodnoj ravnopravnosti u transportnom sektoru“ Zajednice evropskih železnica

„Infrastruktura železnice Srbije“ je na sastanku u Briselu potpisala „Deklaraciju o rodnoj ravnopravnosti u transportnom sektoru“ Zajednice evropskih železnica (CER).

Na sastanku Radne grupe za ljudske resurse Zajednice evropskih železnica, čiji je član i „Infrastruktura železnice Srbije“, ukupno četrnaest železničkih kompanija koje su učestvovale na ovom skupu potpisalo je dokument o jednakim mogućnostima za žene i muškarce u transportnom sektoru. I ostale članice Zajednice evropskih železnica koje nisu prisustvovale sastanku Radne grupe u Briselu, moći će u narednom periodu da onlajn potpišu Deklaraciju i tako podrže rodnu ravnopravnost u transportnom sektoru.

 

Ovom Deklaracijom o rodnoj ravnopravnosti u transportnom sektoru, pored ostalog, definisano je da su nediskriminacija i jednakost između muškaraca i žena među osnovnim vrednostima Evropske Unije, ali i da evropski transportni sistem nema uspostavljen balans između polova,  jer u njemu samo 22 odsto radne snage predstavljaju žene, te da će unapređenje ovog balansa doneti pozitivne interne i eksterne efekte i doprineti atraktivnosti ovog sektora.

Zbog toga, potpisnici Deklaracije o rodnoj ravnopravnosti Zajednice evropskih železnica saglasili su se da treba ojačati napore ka efikasnoj promociji upošljavanja žena i njihovoj reprezentativnosti u železničkom sektoru. Takođe, saglasni su da će podaci o zastupljenosti polova biti skupljeni i analizirani kako bi se stvorila dobra osnova za planiranje strategije i mera, kao i da u transportnom sektoru treba povećati upošljavanje žena i na nivou kompanija takve aktivnosti podržati institucionalnim i društvenim naporima sa ciljem pokretanja neophodnih kulturnih promena i borbe protiv stereotipa.

Potpisnici ove Deklaracije složili su se i da žene u transportnom sektoru treba da imaju jednake mogućnosti u pogledu razvoja karijere, uključujući i nivo upravljanja i donošenja ključnih odluka, kao i da će fer i transparentni procesi zapošljavanja, jednake plate i mogućnosti u karijeri, adekvatno radno okruženje, razvoj znanja i veština i drugi vidovi pozitivne organizacione kulture doprineti atraktivnosti transportnog sektora.

Deklaracijom je definisano i da se bilo koja forma diskriminacije, uznemiravnja, maltretiranja, zastrašivanja ili nasilja na radnom mestu mora eliminisati.

I najzad, Deklaracijom se podstiču sve zainteresovane strane da iskoriste „EU Platformu za promene“, koja omogućava da pojedinačne aktivnosti u ovoj oblasti budu široko poznate i razmenu primera dobre prakse.

„Infrastruktura železnice Srbije“ potpisivanjem ove Deklaracije još jednom je na međunarodnom planu potvrdila da je rodna ravnopravnost u vrhu poslovnih prioriteta ove železničke kompanije. U ime „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. ovu Deklaraciju je potpisala Nataša Jovanović, menadžer za ljudske resurse i zajedničke poslove.

Podsećanja radi, „Infrastruktura železnice Srbije“ aktivno učestvuje u svim istraživanjima koja se na međunarodnom planu sprovode u pogledu rodne ravnopravnosti. Ove godine „Infrastruktura železnice Srbije“ po prvi put je učestvovala u istraživanju o položaju žena u železničkom sektoru, koje je organizovala Zajednica evropskih železnica. U istraživanju koje je sprovedeno u 31 železničkoj kompaniji iz osamnaest evropskih država, „Infrastruktura železnice Srbije“ pokazala je da je po pitanju rodne ravnopravnosti ispred mnogih evropskih železničkih kompanija, sa mnogo savremenijim prugama i razvijenijim železničkim sistemima.

To predstavlja i praktičnu potvrdu u železničkom sektoru rada i angažovanja Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, na čijem je čelu potpredsednica srpske Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

Posted in Vesti, Međunarodna saradnja and tagged .