Četvrti železnički paket

Nacionalnom strategijom Republike Srbije definisan je plan preuzimanja zakonodavstva Evropske unije. U skladu sa tim ciljem, u toku je harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Stručni tim iz železničkog sektora aktivno radi na usaglašavanju Zakona o železnici sa normama EU, posebno sa normama Četvrtog železničkog paketa.

Podsećanja radi, Četvrti železnički paket je jedan od glavnih segmenata politike Evropske unije za podršku razvoja železničkog sektora. Pravne norme iz ovog paketa imaju cilj da uklone preostale prepreke u  formiranju Jedinstvenog evropskog železničkog područja. Predloženim zakonodavnim merama, treba da se omogući reforma železničkog sektora uz podsticanje konkurentnosti, interoperabilnosti, sigurnosti i inovacija, kako na nacionalnim tržištima, tako i na evropskom nivou. Ovim paketom pravnih normi takođe bi se sprovele strukturne i tehničke reforme.

Pravne norme Četvrtog železničkog paketa podeljene su u dva segmenta: tržišni stub i tehnički stub. Tržišni stub se posebno odnosi na reviziju Direktive 2012/34 o uspostavljanju Jedinstvene evropske železničke oblasti i na Uredbu 1370/2007 o uslugama javnog prevoza putnika železnicom i drumom. Tehnički stub se odnosi na pravne norme u oblasti bezbednosti, interoperabilnosti i budućim ovlašćenjima Agenciju Evropske unije za železnički saobraćaj (ERA).

Kada je reč o tržišnom stubu, ovim stubom predviđena je potpuna liberalizacija tržišta za putnički saobraćaj, poštovanje konkurentnosti, obaveznost tendera za ugovore o uslugama javnog prevoza, kao i unapređenje finansijske transparentnosti. U prethodnom periodu, posebna pažnja je posvećena Direktivi 2012/34 o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog železničkog područja.

Direktive 2012/34 o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog železničkog područja je deo skupa pravnih normi pod nazivom Četvrti železnički paket. Reč je o Direktivi koja je od suštinskog značaja za železnički sektor, imajući u vidu da je 12 ključnih Direktiva iz prethodnih železničkih paketa inkorporirano u njen sadržaj. Između ostalog, u njen sadržaj je inkorporirana Direktiva 91/440 sa kojom je započeto razdvajanje saobraćajnih usluga i upravljanja železničkom infrastrukturom i koja je samim tim presudna za reforme u železničkom sektoru.

Poslednja događanja u pogledu revizije Direktive 2012/34, odnose se na „kritične tačke“ o finansijskom razdvajanju u okviru železničkog sektora. Ujedno, predsedništvo EU sarađuje sa radnim grupama Saveta po pitanju dokumenta kojim se na jednak način tretiraju različiti modeli upravljanja u železničkom sektoru. Takođe, po pitanju ove Direktive, bilo je dosta spora oko amandmana u pogledu diferencijacije naknade za korišćenje infrastrukture po osnovu opremljenosti ETCS opremom i diferencijaciji po osnovu buke.

Kada je reč o tehničkom stubu četvrtog železničkog paketa, treba istaći da je on ključan za pojednostavljenje sistema izdavanja sertifikata na nivou EU.

Na osnovu normi ovog stuba, predviđeno je preimenovanje Evropske agencije za železnički saobraćaj u Agenciju Evropske unije za železnički saobraćaj (ERA). Agencija će sprovoditi aktivnosti kao ‘jedan šalter za sve“ i izdavati sertifikate o bezbednosti za železnička preduzeća, kao i za autorizaciju voznih sredstava za prekogranični saobraćaj na nivou EU. ERA će imati ovlašćenja i za procenu opreme za Evropski sistem za upravljanje železničkim saobraćajem (ERTMS), kako bi se obezbedila interoperabilnost. 

Nedavno su objavljene u službenom glasniku EU pravne norme u oblasti bezbednosti železničkog saobraćaja i interoperabilnosti. Tačnije, reč je o Direktivi broj 2016/797 o interoperabilnosti železničkog sistema unutar Evropske unije i Direktivi 2016/798 o železničkoj bezbednosti. Takođe, usvojena je i Uredba 2016/796 o Agenciji Evropske unije za železnički saobraćaj (ERA ) Samim tim, norme su zvanično stupile na snagu i očekuje se da zemlje članice u navedenom roku primene ove norme na nacionalnom nivou. Ove norme su deo takozvanog tehničkog stuba. Zemlje članice će nakon zvaničnog stupanja na snagu imati rok od tri godine za implementiranje na nacionalnom nivou.

Direktiva 2016/798 o bezbednosti  sadrži odredbe koje obezbeđuju razvoj i unapređenje bezbednosti železničkog sistema u okviru Evropske unije. Ovom pravnom normom uvešće se zajedničke bezbedonosne metode (CSMs) i ciljevi (CSTs) kako bi se u budućnosti izbegla nacionalna pravila u ovoj oblasti. Takođe, ovim aktom biće precizirani principi izdavanja, izmena, obnavljanja, kao i oduzimanja sertifikata o bezbednosti.

Direktivom 2016/797 o interoperabilnosti preciziraju se uslovi za postizanje interoperabilnosti u okviru železničkog sistema unutar Evropske unije, kao i tehničke harmonizacije kako bi se uspostavio što efikasniji železnički saobraćaj. Na ovaj način ostvario bi se cilj o uspostavljanju Jedinstvene evropske železničke oblasti.

Uredba o Agenciji Evropske unije za železnički saobraćaj 2016/796 zamenjuje postojeću Uredbu 881/2004. Ovom Uredbom ERA dobija novo ime i ovim pravnim aktom definišu se zadaci Agencije, kao i obaveze zemalja članica u pogledu ERA. Ključni cilj ERA je uspostavljanje jedinstvene železničke oblasti bez granica i tehničkih prepreka.

**

Četvrti železnički paket obuhvata sledeće pravne norme:

 *Direktiva 2012/34 Evropskog paralamenta i Saveta o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog železničkog područja,

*Uredba 1370/2007 Evropskog paralamenta i Saveta o otvaranju tržišta za usluge domaćeg putničkog železničkog saobraćaja,

*Uredba 881/2004 Evropskog paralamenta i Saveta o  osnivanju ERA,

*Direktiva 2004/49 Evropskog parlamenta i Saveta o bezbednosti na železnicama Zajednice,

*Direktiva 2008/57 Evropskog paralamenta i Saveta o interoperabilnosti železničkog sistema unutar Zajednice

* Predlog Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta kojom se stavlja van snage Uredba Saveta (EEZ) 1192/69 o zajedničkim pravilima za normalizaciju računa železničkih preduzeća

  Na osnovu novih izmena  Uredbu 881/2004 zamenjuje Uredba o Agenciji Evropske unije za železnički saobraćaj 2016/796. Kada je reč o bezbednosti i interoperabilnosti, postojeće pravne norme zamenjuju sledeće Direktive:

 

  • Direktiva o bezbednosti 2016/798 i
  • Direktiva o interoperabilnosti 2016/797
Posted in Međunarodna saradnja and tagged .