59. Generalna skupština CER, Brisel, 8. februar 2017.

59. Generalna skupština CER (Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija), održana je 8. februara 2017. godine, u Briselu.

Dan uoči Generalne skupštine CER, 7. februara, održana je manifestacija Evropska železnička nagrada. Ovogodišnja manifestacija je protekla u svečarskom duhu povodom obeležavanja desetogodišnjice od uspostavljanja Evropske železničke nagrade (CER/UNIFE), koja se dodeljuje za razvoj političkih, ekonomskih, inovativnih i tehničkih dostignuća i unapređenje održivosti železničkog saobraćaja. Brojnim zvanicama obratili su se potpredsednik Evropske komisije, Maroš Ščefčovič, predsednik Odbora za saobraćaj i turizam Evropskog parlamenta (TRAN), Karima Delli, ministar saobraćaja i infrastrukture Malte, kao predsedavajuće EU, Joe Mizzi, kao i izvršni direktor CER, Libor Lochman i generalni direktor UNIFE, Philippe Citroën.

59. Generalna skupština CER, Brisel, 8. februar 2017.

Neposredno pre otvaranja 59. Generalne skupštine  CER, održano je svečano potpisivanje Evropske povelje o razvoju socijalnih i društvenih inicijativa na železničkim stanicama, koja je usklađena sa principima Ugovora iz Lisabona o funkcionisanju EU, što između ostalog podrazumeva solidarnost i bezbednost, borbu protiv socijalne diskriminacije i siromaštva. Potpisnici Povelje se obavezuju da sarađuju sa nacionalnim institucijama i udruženjima koji se bave radom sa osobama koje se suočavaju sa socijalnom isključenošću, a posebno sa problemom socijalne inkluzije i boravkom beskućnika na železničkim stanicama, promovišući pri tome razmenu znanja i najbolje prakse između potpisnika. 

Povelju su ovom prilikom u prisustvu predstavnika Evropske komisije Henrika Hololeia, generalnog direktora DG MOVE i Dunje Perko, predstavnice Kabineta komesara za transport, Violete Bulc, potpisali predstavnici Nemačkih železnica (DB), Grčkih železnice (TRAINOSE), HŽ Infrastruktura, a ispred „Infrastrukture železnice Srbije“ ad Povelju je potpisao Milan Šegan, izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom.

59. Generalna skupština CER, Brisel, 8. februar 2017.

Vanredna tačka dnevnog reda 59. Generalne skupštine CER bio je izbor vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora CER. Kako je dosadašnji predsednik  Rüdiger Grube, 30. januara 2017. godine, podneo neopozivu ostavku na poziciju generalnog direktora Nemačkih železnica, a samim tim i na mesto predsedavajućeg CER, Upravni odbor je predložio, a Generalna skupština usvojila, da se na mesto v.d. predsedavajućeg CER izabere Crister Fritzson, predsedavajući ASTOC i generalni direktor SJ, Švedska. Predsednik Upravnog odbora CER, za period od 2018-2019. godine, biće izabran  na  sledećem zasedanju Generalne skupštine, u septembru 2017. godine.

Na Skupštini je pored internih pitanja (imenovanja, prijem novih partnera CER, Budžet za 2016. i 2017.  godinu, izveštaja predsedavajućeg o radu), raspravljano o pitanjima od značaja za železnički sektor, ali i pitanjima koja se nalaze u vrhu agende Evropske komisije.

Na dnevnom redu se našao zajednički dokument CER/UIC “Unapređenje železnica 21. veka”, kojim se definišu poslovni prioriteti železničkog sektora za period od 2017-2020. godine (implementacija tehničkog stuba Četvrtog železničkog paketa, uvođenje ERTMS, model pune usluge (FSM), železnički koridori, itd), dok je u okviru sektorske deklaracije Izjava sektora o koridorima usvojeno deset prioritetnih aktivnosti za unapređenje železničkog robnog saobraćaja (redizajniranje reda vožnje, poboljšanje ponude kapaciteta za robni saobraćaj, unapređenje sistema koordinacije trasa RNE (PCS RNE), pokazatelji KPIs, itd).

Takođe je bilo reči o realizaciji nove procedure za prelazak na elektronsko poslovanje na železnici, koja je u skladu sa članom 233(4) Zakonika za korisnike usluga Unije. ETD procedura, za koju lobira CER, potpuno će zameniti postojeće poslovanje zasnovano na dokumentima u štampanom obliku i ujedno pojednostaviti proceduru prelaska na elektronsko poslovanje. Kako postoji suštinsko neslaganje između predloga Evropske komisije (podržava uvođenje NCTS sistema koji je uspostavljen za drumski saobraćaj) i železničkog sektora (ETD sistem), Generalna skupština je usvojila predlog da članice CER-a predoče relevantnim institucijama na nacionalnom nivou, kao i predstavnicima carina, prednosti i koristi ETD-a za železnički sektor i korisnike železničkih usluga.

Generalna skupština je informisana i primila na znanje razvoj događaja u pogledu:

  • modaliteta eventualne revizije Direktive 913/2010 o evropskoj železničkoj železničkoj mreži za konkurenti robni saobraćaj (železnički robni koridori-RFCs)Henrik Holole, generalni direktor DG MOVE, izvestio je prisutne o odluci Komisije da se revizija Direktive odlaže za 2-3 godine, a da će se u međuvrenu primenjivati tzv. meke mere,
  • transformaciji PRIME platforme (Platforma upravljača železničke infrastrukture Evrope), u skladu sa odrednicom Četvrtog železničog paketa, koja se odnosi na osnivanje Evropske mreže upravljača infrastrukture (ENIM),
  • tzv. drumskom paketu – učešće CER u javnoj raspravi o direktivi Eurovinjeta (naplata putarine za kamione) i EETS (Evropski elektronski servis naplate putarine),
  • buci nastaloj od železničkog robnog saobraćaja – aktivnosti Evropske komisije, Agencije za železnice Evropske unije (ERA) i CER u pogledu mehanizama za redukciju buke,
  • srednjeročnoj reviziji CEF (Instrument za povezivanje Evrope) i predlogu za proširenje EFSI (Evropski fond za strateške investicije), kao i inovativnim načinima finasiranja, u kontekstu revizije Višegodišnjeg finansijskog okvira EU (MFF),
  • zajedničkom projektu CER i  ETF (Evropska federacija transportnih radnika) o mobilnim radnicima na železnici, pokrenutog u skladu sa zaključcima Sporazuma o ključnima aspektima uslova rada mobilnih radnika koji su angažovani u prekograničnim uslugama (iz 2014.g),
  • novosti i stav CER-a u pogledu Četvrtog železničkog paketa, konkretno Direktive 2012/34 o uspostavljanju jedinstvenog evropskog železničkog područja; sprovedbeni akt o uslovima za pristup železničkim uslugama (revizija člana 13. Direktive 2012/34) i izmena Aneksa VII koji se odnosi na dodelu kapaciteta (Komisija će iskoristiti svoje pravo i usvojiće delegirani akt koji će biti usklađen sa članom 43. Direktive).

„Infrastrukturu železnice Srbije“ ad, koja je punopravni član CER od 17. februara 2016. godine, na 59. Generalnoj skupštini ove organizacije zastupali su  Milan Šegan, izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i prof. dr. Nebojša Bojović, predsednik Skupštine akcionara.

Posted in Vesti, Međunarodna saradnja and tagged , .